Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Βία κα? ?φηβοι
Θερμός Βασίλειος (Πρωτοπρεσβύτερος, Δρ. Θεολογίας-Παιδοψυχίατρος )
 
 
 
π. Σ.Β.: ?νας χ?ρος ?που κατ? ?ξοχ?ν ?σκε?ται βία ?π? παιδι? κα? ?φήβους ε?ναι τ? σχολε?ο. Γιατί α?τ? ?ραγε; Σημαίνει κάτι γι? τ?ν ?κπαίδευση; ?χουμε κάνει κάπου λάθος;

π. Β.Θ.: Πράγματι, ?ς προσέξουμε π?ς ? βία ?χει «κατέβη» κα? σ? ?λικίες δημοτικο?. Βέβαια ? κορύφωσή της ποσοτικ? λαμβάνει χώρα στ?ν ?φηβικ? ?λικία, ?που ?χουν τ?ν δυνατότητα ο? ?φηβοι ν? συμπήξουν κα? συμμορίες κα? ν? κάνουν κάτι πι? ?ργανωμένο δηλαδή, ?πειδ? βοηθάει κα? ? σωματικ? διάπλαση. Ν? διευκρινίσουμε ?δ? μόνο ?τι στ? θέμα πο? συζητο?με σήμερα δ?ν περιλαμβάνουμε τ?ς περιπτώσεις ?κε?νες ?που ?να παιδάκι ?μφανίζει βίαιη συμπεριφορ? γι? λόγους ?ναπτυξιακούς, πο? ?χουν καθαρ? ν? κάνουν μ? τ? ?διο τ? παιδί, ? τ?ν προσωπικότητά του, ? πράγματα πο? βλέπει στ?ν ο?κογένειά του.
Περισσότερα...
 
? τηλεόραση, σκέψεις γι? τ? παιδι?
 
Μαγδαληνή Μοναχή
 
 

? τηλεόραση προκαλε? πολλ?ς συγκρούσεις στ? σπίτι, ?δίως μεταξ? γονέων κα? παιδι?ν. ?ναμφίβολα τ? προγράμματά της συχν? προκαλο?ν τρόμο ? ε?ναι βλάσφημα ? α?σχρ? ? βίαια κα? τέτοια προγράμματα ?χουν βλαβερ?ς συνέπειες. ?κόμη, ?ταν τ? συνηθίσει κανε?ς δ?ν μπορε? πι? ν? κάνει χωρ?ς α?τήν. Δυστυχ?ς σπανίζουν τ? προγράμματα πο? ξεκουράζουν, πληροφορο?ν ? ε?ναι ?ποικοδομητικά. ? πιθανότητα ν? μ?ν ?πάρχει καθόλου τηλεόραση στ? σπίτι ?ξαρτ?ται ?π? τ? ?ν μπορε? ? ο?κογένεια ν? ?ντιμετωπίσει τ? γεγον?ς ?τι θ? ?ποτελε? ?ξαίρεση στ?ν κανόνα. Δύο ?κρα πρέπει ν? ?ποφεύγονται: ? ν? ?πομονώνονται πάρα πολ? τ? παιδι? ?π? το?ς συνομηλίκους τους ? ν? ζητο?ν τ?ν τηλεόραση ?σταμάτητα. ?ν δ?ν ?πάρχει τηλεόραση στ? σπίτι, θ? πρέπει ν? ?ντισταθμίζονται τ? ?ναντίρρητα κοινωνικ? πλεονεκτήματα πο? προσφέρει α?τή. Μ? ?λλα λόγια, τ? παιδι? πρέπει ν? μπορο?ν ν? ζο?ν μαζ? μ΄ ?κείνους ο? ?πο?οι περνο?ν πολλ?ς ?ρες καθημεριν? μπροστ? στ? μικρ? ?θόνη κα? το?ς ?ρέσει ν? συζητο?ν γι? τ? προγράμματα, χωρ?ς ν? α?σθάνονται ?περηφάνεια ο?τε ν? ?χουν συμπλέγματα κατωτερότητας. Ε?ναι πολ? ε?κολότερο ν? περάσεις χωρ?ς τηλεόραση, ?ταν τ? παιδι? ε?ναι μικρ? κα? δ?ν πηγαίνουν ?κόμα στ? σχολε?ο ? ?ταν μεγαλώσουν κα? συμφωνο?ν μ? τ?ν ?πόφαση τ?ς ο?κογένειας ν? μ?ν ?χει τηλεόραση.
Περισσότερα...
 

Βίος και πολιτεία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, της θαυματουργού

Στις 7 Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής.              

 

Η αγία Κυριακή είναι από τα ιερά θύματα των τελευταίων αρχαίων διωγμών της Εκκλησίας. Μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, που βασίλεψε από το 284 ως το 305. Οι αρχαίοι διωγμοί είναι από τις ενδοξότερες ημέρες στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και κάθε διωγμός, γιατί είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία πάντα διώκεται.              

Η αγία Κυριακή ήταν θυγατέρα ευσεβών γονέων. Ο πατέρας της Δωρόθεος κι η μητέρα της Ευσεβία δεν είχαν παιδιά. Προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί και να του το αφιερώσουν. Ο Θεός άκουσε την προσευχή των ευσεβών γονέων, και μια Κυριακή γεννήθηκε ένα ωραίο κοριτσάκι. Ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, πιστοί στην υπόσχεση τους, το ονόμασαν Κυριακή και το ανάθρεψαν με κάθε φροντίδα και επιμέλεια, ως αφιερωμένο στο Θεό. Η ατεκνία πάντα είναι μεγάλη λύπη για τους συζύγους και μάλιστα για τούς Χριστιανούς, αλλά και η χαρά τους πάλι πολύ μεγάλη, όταν αποκτήσουν παιδί.               

Περισσότερα...
 

ΟΙ  AΓΙΟΙ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΕΚ ΡΩΜΗΣ

Την 1ην ?ουλίου ?  ?κκλησία μας ?ορτάζει τ?ν μνήμη τ?ν ?γίων κα? θαυματουργ?ν ?ναργύρων  Κοσμ? κα? Δαμιανο?, πού ?μαρτύρησαν στ?ν Ρώμη.
?πειδή ?χουμε τρία ζεύγη ?γίων ?ναργύρων μ? τ? ?νομα Κοσμ?ς κα?  Δαμιανός πρός ?ποφυγήν συγχύσεως, ?ταν ?κο?με τ? ?νόματά τους, καλό  ε?ναι ν? κάνουμε μ?α σύντομη διευκρίνηση. Μία συζυγία ε?ναι, λοιπόν, ο?  ?γιοι ?νάργυροι Κοσμ?ς κα? Δαμιανός ο? ?κ τ?ς ?σίας, πού ?ορτάζουν τ?ν  1η Νοεμβρίου, ?λλη συζυγία ε?ναι ο? ?γιοι Κοσμ?ς κα? Δαμιανός ο? ?κ τ?ς  ?ραβίας, πού ?ορτάζουν τ?ν 17ην ?κτωβρίου κα? ? τρίτη συζυγία ε?ναι ο?  ?γιοι ?νάργυροι Κοσμ?ς κα? Δαμιανός ο? ?κ τ?ς Ρώμης, ο? ?ποίοι ?ορτάζουν  τήν 1η ?ουλίου, στο?ς ?πο?ους κα? θ? ?ναφερθο?με.
Ο? ?γιοι α?τοί, ?κμασαν ?πί τ?ς ?γεμονίας το? Βασιλέως Καρίνου κατ?  τ? ?τος 284 μ.Χ κα? ?ταν ?δελφοί κατ? σάρκα. Σπούδασαν κα? ο? δύο τ?ν  ?ατρική ?πιστήμη, καθώς ε?χαν κοινές κλίσεις κα? ?κανότητες. Α?τό τούς  ?κανε ν? συσφίγξουν ?κόμη περισσότερο τ?ν μεταξύ τους ?δελφική ?γάπη.  Χαρακτηριστικό ?πίσης ε?ναι ?τι, καθώς ?ναφέρεται, τ? χρόνια τ?ν σπουδ?ν  τούς, ο? νεαροί Κοσμ?ς κα? Δαμιανός ?γνώριζαν μόνο δύο δρόμους, ?ναν  πού πήγαινε στ?ν ?κκλησία κα? ?ναν πο? ?δηγο?σε στ? Πανεπιστήμιο, ?πως  ?κριβ?ς ? Μέγας Βασίλειος κα? ? ?γιος Γρηγόριος ? Θεολόγος. ?ποτέλεσμα  α?το? το? τρόπου ζω?ς, ?ταν ν? γίνουν καλοί ?πιστήμονες κα? πρ? παντός  ?ληθινοί Χριστιανοί.

Περισσότερα...
 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ Θεολόγος - Καθηγητής

 

Στις 30 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει με ξεχωριστή λαμπρότητα τη Σύναξη των Δώδεκα Αποστόλων. Βεβαίως υπάρχουν και οι προσωπικές μνήμες τους σε διάφορες ημερομηνίες του έτους, αλλά με αυτόν τον συλλογικό εορτασμό τιμάται σύμπασα η χορεία των μεγάλων αυτών ανδρών, οι οποίοι ως συνεχιστές του σωτηριώδους έργου του Κυρίου επί της γης, έστρεψαν τον ρου της ιστορίας και άλλαξαν κυριολεκτικά την μορφή του κόσμου! Εμείς ως συνειδητό εκκλησιαστικό σώμα γνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά τους στην εδραίωση και επέκταση της Εκκλησίας στον κόσμο και γι' αυτό με την ευκαιρία της σεπτής τους εορτής τους εναποθέτουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας.

     Οι ιερές μορφές τους είναι ιστορημένες σε περίοπτες θέσεις στους ναούς μας και η μνεία και αναφοράς τους στις ιερές ακολουθίες είναι συχνές, διότι αυτοί αποτελούν τη σπουδαιότερη αγιολογική χορεία της Εκκλησίας μας. Χάρη στο δικό τους τιτάνιο αγώνα, τις αφάνταστες προσωπικές τους θυσίες, θεμελιώθηκε η Εκκλησία στον κόσμο, μέσα σε ένα εξαιρετικά εχθρικό για την εν Χριστώ σωτηρία και αλήθεια περιβάλλον. Επισφράγισμα του έργου τους υπήρξε ο εμποτισμός του με το αίμα τους. Στο σύνολό τους έδωσαν και αυτή τη ζωή τους για τον ευαγγελισμό του κόσμου.

 

Περισσότερα...
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ 10 ΚΑΙ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ,
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ

 ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0263.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 164836

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting