Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Βίος κα? θαύματα ?σίας Παρασκευ?ς τ?ς ?πιβατην?ς
Δαμασκην?ς Γρηγοριάτης
 
 
Βίος

? ?σία γεννήθηκε στ? χωρι? ?πιβάται τ?ς Θράκης κατ? τ? 1023. ?π? μικρ? ?γαπο?σε τ?ν ?κκλησία κα? τ?ν ?λεημοσύνη, γι? α?τ? μοίραζε κρυφ? ?ο?χα κα? τ? φαγητό της ?κόμη στ? πτωχ? παιδι? το? δρόμου.

Σ? ?λικία 15 ?τ?ν ?γκατέλειψε κρυφ? τ? πατρικό της σπίτι, ?λθε στ?ν Μικρ? Ασία, κα? ?σκήτευσε ?π? πέντε χρόνια μ? σκληρ? ?σκησι σ? μία ?κκλησία τ?ς Παναγίας, στ?ν ?ράκλεια το? Πόντου. Κατόπιν ?π?γε στ? ?εροσόλυμα, προσκύνησε τ?ν Πανάγιο Τάφο, κα? ?λα τ? ?ερ? Προσκυνήματα. Τελευτα?α ?κοινοβίασε σ? ?να γυναικε?ο μοναστήρι ε?ρισκόμενο στ?ν ?ρημο το? ?ορδάνου, ?που κα? παρέμεινε μέχρι τ? 25 χρόνια της, κάνοντας τ?ν πι? μεγάλη μοναχικ? ?σκησι.

Στ?ν ?λικία α?τ? λοιπόν, μ? τ?ν φωτισμ? το? ?γίου Πνεύματος, ?πέστρεψε στ?ν πατρίδα της. Κατόπιν, μετ? ?π? πολλο?ς κινδύνους κα? δυσκολίες, ?λθε στ?ν Κωνσταντινούπολι γι? ν? προσκυνήσ? κα? ?κε? ?λους το?ς ?γίους Τόπους. Κατόπιν ?γκαταστάθηκε στ?ν να? τ?ν ?γίων ?ποστόλων πο? ε?ρισκόταν στ? χωρι? Καλλικράτεια πλησίον τ?ς θαλάσσης. ?κε? ?γωνίσθηκε ?κόμη δύο χρόνια κα? ?φο? στόλισε τ?ν ψυχή της μ? κάθε ε?δους ?ρετές, προσκλήθηκε ?π? τ?ν Νυμφίο τ?ς ψυχ?ς της Χριστό, γι? τ?ς α?ώνιες μονές. Ο? χριστιανο? το? χωριο? ?θαψαν τ? σκήνωμά της πλησίον το? ναο? κα? κοντ? στ?ν θάλασσα.

Περισσότερα...
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Τρόποι αγωγής των παιδιών

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Δ΄ Λουκ?, Τ?ν ?γίων Πατέρων τ?ς Ζ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου: Τ?ς Κυριακ?ς: Λουκ. η΄ 4-15

 

Ε?πεν ? Κ?ριος τ?ν παραβολ?ν τα?την? ­?ξ?λθεν ? σπε?ρων το? σπε?ραι τ?ν σπ?­ρον α?το?. κα? ?ν τ? σπε?ρειν α?τ?ν ? μ?ν ?πεσε παρ? τ?ν ?δ?ν, κα? κα­τεπατ?θη, κα? τ? πετειν? το? ο?ρανο? ­κατ?φαγεν α?­­τ?? κα? ?τερον ?πεσεν ?π? τ?ν π?τραν, κα? φυ?ν ?ξη­­­ρ?νθη δι? τ? μ? ?χειν ?κμ?δα? κα? ?­­­­­τερον ­?πεσεν ?ν μ?σ? τ?ν ?κανθ?ν, κα? συμφυε?σαι α? ?κανθαι ?­­­­π?πνιξαν α?τ?? κα? ?τερον ?πεσεν ε?ς τ?ν γ?ν τ?ν ?­­­­γαθ?ν, κα? φυ?ν ?πο?ησε καρπ?ν ?κατονταπλασ?ονα. ?Ε­­­­πηρ?των δ? α?τ?ν ο? μαθητα? α?το? λ?γοντες? τ?ς ε?η ? παραβολ? α?τη. ? δ? ε?πεν? ?μ?ν ­δ?δοται γν?ναι τ? μυστ?ρια τ?ς βασιλε?ας το? Θεο?, το?ς δ? ­λοιπο?ς ?ν παραβολα?ς, ?να βλ?πον­τες μ? βλ?πωσι κα? ?­κο?οντες μ? συνι?σιν. ?στι δ? α?τη ? παραβολ?? ? σπ?­ρος ?στ?ν ? λ?γος το? Θεο?? ο? δ? παρ? τ?ν ?δ?ν ε?σιν ο? ?κο?σαντες, ε?τα ?ρχεται ? δι?βολος κα? α?ρει τ?ν λ?γον ?π? τ?ς καρδ?ας α?τ?ν, ?να μ? πιστε?σαντες σωθ?σιν. ο? δ? ?π? τ?ς π?τρας ο? ?ταν ?κο?σωσι, μετ? χαρ?ς δ?χονται τ?ν λ?γον, κα? ο?τοι ρ?ζαν ο?κ ?χουσιν, ο? πρ?ς καιρ?ν πιστε?ουσι κα? ?ν καιρ? πειρασμο? ?φ?στανται. τ? δ? ε?ς τ?ς ?κ?νθας πεσ?ν, ο?το? ε?σιν ο? ?κο?σαντες, κα? ?π? μεριμν?ν κα? πλο?του κα? ?δον?ν το? β?ου πορευ?μενοι συμπν?γονται κα? ο? τελεσφορο?σι. τ? δ? ?ν τ? καλ? γ?, ο?το? ε?σιν ­ο?τινες ?ν καρδ?? καλ? κα? ?γαθ? ?κο?σαντες τ?ν λ?γον κα­τ?χουσι κα? καρποφορο?σιν ?ν ?πομον?. τα?τα λ?­γων ?φ?νει? ? ?χων ?τα ?κο?ειν ?κου?τω.

Περισσότερα...
 
? ?κκλησία ?ς κοινότητα
 
Μέγιεντορφ 'Ιωάννης (Πρεσβύτερος )
«Ο? ε?σ? δύο ? τρε?ς συνηγμένοι ε?ς τ? ?μ?ν ?νομα, ?κε? ε?μι ?ν μέσ? α?τ?ν» (Ματθ. 18,20). Τ? λόγια α?τ? το? Χριστο? ?ποτελο?ν ?να ?π? τ? βασικότερα ?κκλησιολογικ? κείμενα τ?ς Καιν?ς Διαθήκης. Διδάσκουν σαφ?ς ?τι ? σύναξη τ?ν πιστ?ν, ? συγκέντρωση ?ν?ς ?ριθμο? χριστιαν?ν, ?ποτελε? τ?ν προϋπόθεση τ?ς παρουσίας το? Χριστο?. Δ?ν ?χει σημασία ?ν ? ?ριθμ?ς α?τ?ν πο? συγκεντρώνονται ε?ναι μικρ?ς ? μεγάλος. ?κε?νο πο? ?χει πράγματι σημασία ε?ναι τ? γεγον?ς τ?ς σύναξης. ?φόσον μία σύναξη γίνεται «ε?ς τ? ?νομα το? Χριστο?», παύει ν? ε?ναι ?πλ? συνάθροιση ?νθρώπων κα? γίνεται ?νωση μ? τ?ν Χριστό, πραγμάτωση τ?ς ?ρχαίας προφητείας, σύμφωνα μ? τ?ν ?ποία ? Θε?ς θ? σκηνώσει ?ληθιν? κα? πραγματικ? ?ν μέσ? το? λαο? του κα? «α?το? λα?ς α?το? ?σονται κα? α?τ?ς ? Θε?ς ?σται μετ' α?τ?ν, ? Θε?ς α?τ?ν» (?π. 21,3. ?εζ. 43,7).

Τ?ν ?ντικειμενικ? α?τ? χαρακτήρα τ?ς σύναξης τ?ν χριστιαν?ν τονίζουν μ? ?διαίτερη ?πιμον? ?λοι ο? Πατέρες τ?ς ?ρχαίας ?κκλησίας.

Περισσότερα...
 
?γάπη στο?ς ?χθρούς, πρόκληση ζω?ς.
 
(Λουκ.6,31-36)
 
Νικάνωρ Καραγιάννης (?ρχιμανδρίτης)

Μπροστ? σ' ?ναν καθρέπτη μ?ς τοποθετε? σήμερα ? Χριστός, γι? ν? βλέπουμε τ?ν ?δυναμία μας κα? ν? ?λέγχουμε τ?ν ?αυτ? μας: «Καθ?ς θέλετε ?να ποι?σιν ?μ?ν ο? ?νθρωποι, κα? ?με?ς ποιε?τε α?το?ς ?μοίως», δηλ. α?τ? πο? θέλετε ν? κάνουν ο? ?λλοι γι? σ?ς, α?τ? ν? κάνετε κα? ?σε?ς σ' ?κείνους.

Μι? τέτοια στάση ο?σιαστικ? ?ποτελε? τ? πρ?το ?ποφασιστικ? β?μα, γι? ν? προχωρήσουμε στ? χριστιανικ? ζωή. Μι? τέτοια στάση δ?ν ε?ναι ?πλ?ς ?νας κανόνας καλ?ς ?ξωτερικ?ς κα? τυπικ?ς συμπεριφορ?ς, δ?ν ε?ναι ?πλ?ς ?να πλαίσιο, ?στε ν? ο?κοδομηθο?ν ο? ?νθρώπινες σχέσεις μας πάνω στ?ν ?μοιβαιότητα κα? τ? δικαιοσύνη. ? ?μοιβαιότητα το? χρυσο? κανόνα (ν? φέρεσθε πρ?ς το?ς ?λλο?ς ?πως θ? θέλατε ν? φερθο?ν σ? ?σ?ς ?παινίσσεται, ?σφαλ?ς, τ? δικαιοσύνη, δ?ν περιορίζεται, ?μως, σ? α?τή. Κα? ?δ? γεννιέται τ? ?ρώτημα, π?ς συνυπάρχει στ? λόγια το? Χριστο? ? ?ντολ? τ?ς ?γάπης, ? ?ποία στ? ?σχατο ?ριό της φτάνει στ?ν ?γάπη γι? το?ς ?χθρο?ς, μ? τ? δικαιοσύνη.

? περιχώρηση τ?ς ?γάπηs κα? τ?s δικαιοσύνηs δ?ν α?ρει τ? μεταξ? τουs ?νταση. Χωρ?ς δικαιοσύνη, ο? ?νθρώπινεs σχέσεις γίνονται σκληρ?s κα? ?διάφορες κα? χωρ?s ?γάπη, γίνονται ?ποπνικτικ?ς κα? βάρβαρες. ? ?γάπη δ?ν καταργε? τ? δικαιοσύνη ο?τε τ?ν ?ποκαθιστ?, ?λλ? τ? διορθώνει κα? ?ποδεικνύει τ? σωστή της κατεύθυνση. Ε?ναι ? ?κατάλυτη δύναμη πο? ?χει τ? ρίζα της στ?ν Θεό. ?ταν ζητ?με, λοιπόν, ?π? τ?ν ?λλο καλωσύνη, κατανόηση κα? ?γάπη, α?τ? σημαίνει ?τι τ?ν βλέπουμε στ? βάθοs τ?ς ?παρξήs του. ?δ? ?κpιβ?s φαίνεται ?τι ? καθένας μαs ε?ναι ζωνταν? ε?κόνα θεο?, πο?, ?σο ?μαυρωμένη, ?σο σπιλωμένη κα? ?ν ε?ναι, ?χει ?πέρτατη ?ξία. ?τσι ?δηγούμαστε φυσικ? κα? ?βίαστα στ?ν ?γάπη.

Περισσότερα...
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού
 
       Μια κατηγορία αγίων της Εκκλησίας μας είναι αυτή των στρατιωτικών. Μάλιστα η αγιασμένη αυτή τάξη ανάδειξε πλήθος Μαρτύρων στα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος.
      Έζησε στα χρόνια του Τραϊανού (98-117) και του Αδριανού (117-138). Ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε ως ανώτερος αξιωματικός στον ρωμαϊκό στρατό. Το όνομά του ήταν Πλακίδας και ήταν ειδωλολάτρης. Παρ? όλα αυτά όμως ήταν δίκαιος άνθρωπος και εγκρατής στις επιθυμίες του. Είχε ευγενική ψυχή και έδειχνε συμπόνια προς τους αναξιοπαθούντες. Η σύζυγός του ονομαζόταν Τατιανή και είχαν αποκτήσει δύο γιούς. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως στο στράτευμα και την κοινωνία.

       Ένα ανεξήγητο θαύμα στάθηκε αφορμή να μεταστραφεί στο χριστιανισμό και να αφήσει για πάντα την δεισιδαίμονα ειδωλολατρία. Είχε πάει για κυνήγι στο δάσος με τη συνοδεία στρατιωτών του. Του άρεσε να κυνηγά ελάφια. Ξαφνικά είδε ένα υπερμεγέθη ελάφι, το οποίο άρχισε να το κυνηγά για να το σκοτώσει. Όμως είδε με έκπληξη πως ανάμεσα στα μεγάλα κέρατά του έφερε έναν λαμπερό σταυρό, με τη μορφή εσταυρωμένου άνδρα. Ταυτόχρονα άκουσε μια παράξενη φωνή από το μέρος του ελαφιού, η οποία του έλεγε: «Πλακίδα γιατί με διώκεις; Εγώ είμαι ο Χριστός, τον Οποίο τιμάς με τις αρετές σου, αλλά δε με γνωρίζεις!». Ήταν η φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού, η ίδια η οποία είχε μεταστρέψει, με ίδια λόγια, τον απόστολο των Εθνών Παύλο στην αληθινή πίστη.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0259.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172095

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 16 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting