Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Αγιασμένες μέρες

Η απλότητα της ψυχής του Κόντογλου του επιτρέπει να ζει και να μας περιγράφει την ?πνευματική χαρά και την ουράνια αγαλλίαση? των Χριστουγέννων. Ας τον ακούσουμε?

Την πνευματική χαρά και την ουράνια αγαλλίαση που νοιώθει ο χριστιανός από τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί να τη νοιώσει, με κανέναν τρόπο, όποιος τα γιορτάζει μοναχά σαν μια συγκινητική  συνήθεια, που είναι δεμένη περισσότερο με τις συνηθισμένες χαρές του κόσμου, με τον χειμώνα, με τα χιόνια, με το ζεστό τζάκι.

Μοναχά ο ορθόδοξος χριστιανός γιορτάζει τα Χριστούγεννα πνευματικά, κι από την ψυχή του περνάνε αγιασμένα αισθήματα, και τη ζεσταίνουνε με κάποια θέρμη παράδοξη, που έρχεται από έναν άλλο κόσμο, τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος, κατά τον αναβαθμό που λέγει:

«?γί? Πνεύματι π?σα ψυχή ζωο?ται, καί καθάρσει ?ψο?ται, λαμπρύνεται τ? τριαδικ? μονάδι, ?εροκρυφίως.»

Περισσότερα...
 
Ο? ?γιοι Προπάτορες
Διονύσιος Ψαριανός (Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης (+))Καθ?ς πλησιάζει ? μεγάλη ?ορτ? τ?ν Χριστουγέννων, ? ?κκλησία ?ορτάζει κα? τιμ? τ?ν ?ερ? μνήμη τ?ν ?γίων Προπατόρων το? ?ησο? Χριστο?. Προπάτορες ε?ναι ο? τρε?ς Πατριάρχες ?βραάμ, ?σαάκ, ?ακώβ, κα? ?π? τ? δώδεκα παιδι? το? ?ακ?β ? ?ούδας, ?π? τ? φυλ? το? ?ποίου γεννήθηκε ? ?ησο?ς Χριστός. ?ταν ?λθε ? ?ρα ν? πεθάνη, ? ?ακ?β κάλεσε τ? δώδεκα παιδιά του κα? το?ς ε?πε· «Συναχθ?τε κα? ?ναγγείλω ?μ?ν τί συναντήσει ?μ?ν ?π? ?σχάτου τ?ν ?μερ?ν». ?πειτα ?ρχισε ν? το?ς ε?λογ? ?ναν - ?ναν, κι ?ταν ?φτασε στ?ν ?ούδα ε?πε· «Ο?κ ?κλείψει ?ρχων ?ξ ?ούδα κα? ?γούμενος ?κ τ?ν μηρ?ν α?το?, ?ως ?ν ?λθ? τ? ?ποκείμενα α?τ?, κα? α?τ?ς προσδοκία ?θν?ν». Α?τ? ε?ναι ? προφητεία ?τι ?π? τ? φυλ? το? ?ούδα θ? γεννηθ? ? Χριστός.

Δ?ν θ? μείνωμε τώρα περισσότερο, ?κολουθώντας τ? συνέχεια τ?ν ?πογόνων το? ?ούδα ?ς τ?ν βασιλέα Δαβ?δ κι ?στερα ?ς τ?ν ?ησο? Χριστό. Γι? α?το?ς ?λους στ? ?ερ? Ε?αγγέλια ε?ναι δυ? κατάλογοι, ?νας ? κατάλογος το? ε?αγγελιστ? Ματθαίου κα? δεύτερος ? κατάλογος το? ε?αγγελιστ? Λουκ?. ? ε?αγγελιστ?ς Ματθα?ος ?ρχίζει τ? Ε?αγγέλιό του μ? τ? γενεαλογία το? ?ησο? Χριστο?· «?βρα?μ ?γέννησε τ?ν ?σαάκ...», καθ?ς ?κο?με στ? θεία Λειτουργία μία Κυριακ? πρ?ν ?π? τ?ν ?ορτ? τ?ν Χριστουγέννων. ?λοι ?σων τ? ?νόματα ?ναφέρονται στ?ν γενεαλογικ? α?τ?ν κατάλογο, ?π? τ?ν ?βρα?μ ?ς τ?ν ?ούδα, ?π? τ?ν ?ούδα ?ς τ?ν Δαβ?δ κι ?π? τ? Δαβ?δ ?ς τ?ν ?ωσήφ, τ?ν μνήστορα, ε?ναι ο? προπάτορες το? ?ησο? Χριστο?.
Περισσότερα...
 
? Μαγεία
?γιος Νικόδημος ? ?γιορείτης
 
Προοίμιο

Ταιριάζει σέ ?σα θά π? παρακάτω, νά δανεισθ? τό θρηνητικό ?κε?νο ρητό το? προφήτη ?Ιερεμία καί νά φωνάξω κι ?γώ μέ ?δύνη : ?Ποιός θά βάλει στά μάτια μου πηγή δακρύων, γιά νά κλάψουν πικρά τό λαό τ?ν Χριστιαν?ν μέρα καί νύχτα;? Γιατί ποιός μπορε?, ?λήθεια, νά μήν τόν κλάψει, ?ταν σκεφθε? πώς, ?ν? ? Υ?ός το? Θεο? νίκησε μέ τό σταυρικό Του θάνατο ?λους τούς δαίμονες, ο? Χριστιανοί τούς ?ναδεικνύουν πάλι νικητές καί τροπαιούχους μέ τίς διάφορες μαγε?ες τους; Καί ποιός μπορε? νά μή χύσει πικρά δάκρυα, ?ταν συλλογισθε? πώς, ?ν? ? Κύριός μας ?Ιησο?ς Χριστός ?πάλλαξε ?πό τήν τυραννία το? διαβόλου τόν κόσμο καί τούς Χριστιανούς, α?τοί, μέ τή μαγεία, τόν ξαναφέρνουν στόν κόσμο καί τόν ξανακάνουν τύραννό τους;

Ε?ναι ? δέν ε?ναι, λοιπόν, γιά κλάματα ? τωρινή κατάσταση τ?ν Χριστιαν?ν, ?φο?, μέ τά μαγικά καμώματα καί σατανικά τεχνάσματά τους, ?ναβιώνουν στήν ο?σία τή λατρεία τ?ν δαιμόνων; ?Εν? δηλαδή φανερά λατρεύουν τόν ?ληθινό Θεό, κρυφά τόν ?ρνο?νται καί λατρεύουν τό διάβολο. Τό μεγαλύτερο μάλιστα κακό ε?ναι το?το : Μολονότι χρησιμοποιο?ν ?να σωρό μαγικά, ο?τε πού καταλαβαίνουν πώς ?ρνο?νται ?τσι τό Θεό, καταφρονο?ν τό Χριστό καί ?γκαλιάζουν τό διάβολο. Τί μεγάλη πλάνη! Κρυφή καί ?πατηλή, ψυχώλεθρη καί θανατηφόρα!

Γι? α?τό, λοιπόν, ?ποφάσισα νά ?λέγξω τήν πλάνη καί ν? ?ποδείξω ?τι ο? Χριστιανοί ο?τε μάγοι πρέπει νά γίνονται ο?τε κανένα ε?δος μαγείας νά χρησιμοποιο?ν.


Τά ε?δη τ?ς μαγείας ε?ναι πολλά.

?Αφο? ? διάβολος χωρίστηκε ?πό τόν ?να Θεό, ?πεσε στά πολλά κι ?γινε ?ποικίλος καί πολυμέριστος?. ?Ετσι καί τά ε?δη τ?ς κακίας καί τ?ν μαγικ?ν, πού ?πινόησε καί ?σπειρε στούς ταλαίπωρους ?νθρώπους, ε?ναι ποικίλα, σχεδόν ?ναρίθμητα.

Περισσότερα...
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΑ΄ Λουκ?: ΚΘ΄ Κυριακ?ς: Κολ. γ΄ 4-11

?δελφο?, ?ταν ? Χριστ?ς φανερωθ?, ? ζω? ?μ?ν, τ?τε κα? ?με?ς σ?ν α?τ? φανερωθ?σεσθε ?ν δ?ξ?. Νεκρ?σατε ο?ν τ? μ?λη ?μ?ν τ? ?π? τ?ς γ?ς, πορνε?αν, ?καθαρσ?αν, π?θος, ?πιθυμ?αν κακ?ν, κα? τ?ν πλεονεξ?αν, ?τις ?στ?ν ε?δωλολατρ?α, δι? ? ?ρχεται ? ?ργ? το? Θεο? ?π? το?ς υ?ο?ς τ?ς ?πειθε?ας, ?ν ο?ς κα? ?με?ς περιεπατ?σατ? ποτε, ?τε ?ζ?τε ?ν α?το?ς? νυν? δ? ?π?θεσθε κα? ?με?ς τ? π?ντα, ?ργ?ν, θυμ?ν, κακ?αν, βλασφημ?αν, α?σχρολογ?αν ?κ το? στ?ματος ?μ?ν? μ? ψε?δεσθε ε?ς ?λλ?λους, ?πεκδυσ?μενοι τ?ν παλαι?ν

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Περισσότερα...
 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΑ΄ Λουκ?: Τ?ς Κυριακ?ς: Λουκ. ιδ΄ 16-24

 

Ε?πεν ? Κ?ριος τ?ν ­παραβολ?ν τα?­την? ?νθρωπ?ς τις ­?πο?ησε δε?­πνον μ?γα κα? ?κ?λεσε ­­πολ­λο?ς? κα? ?­­­­π?στειλε τ?ν δο?­λον α?το? τ? ?ρ? το? δε?πνου ε?πε?ν το?ς ­κεκλη­μ?­νοις? ?ρχεσθε, ?τι ?δη ?τοιμ? ?στι π?ν­τα. κα? ?ρξαντο ?π? μι?ς παραιτε?­­σθαι π?ντες. ? πρ?τος ε?πεν α?τ?? ?­­γρ?ν ?γ?ρασα, κα? ?χω ?ν?­γκην ­?ξελθε?ν κα? ?δε?ν α?τ?ν? ?­­­ρω­τ? σε, ?χε με πα­ρ?τημ?νον. κα? ?τερος ε?πε? ζε?γη βο?ν ?γ?ρασα π?ν­τε, κα? πο­ρε?­­ομαι δοκιμ?σαι α?τ?? ?ρωτ? σε, ?χε με πα­ρ?τημ?νον. κα? ?τερος ε?πε? ­γυνα?­κα ?γημα, κα? δι? το?το ο? δ?­ναμαι ?λ­θε?ν. κα? παραγεν?μενος ? δο?­­­λος ?­­­­κε?νος ?π?γγειλε τ? κυρ?? α?το? τα?­­τα. τ?τε ?ργισθε?ς ? ο?κοδεσπ?της ε?πε τ? δο?λ? α?το?? ?ξελθε τα­χ?ως ε?ς τ?ς πλατε?ας κα? ρ?μας τ?ς π?­­λεως, κα? το?ς πτωχο?ς κα? ?ναπ?ρους κα? χωλο?ς κα? τυφλο?ς ε?σ?γαγε ?δε. κα? ε?πεν ? δο?λος? κ?­ριε, γ?γονεν ?ς ?π?ταξας, κα? ?τι τ?πος ?στ?. κα? ε?πεν ? κ?ριος πρ?ς τ?ν δο?λον? ?ξελθε ε?ς τ?ς ?δο?ς κα? φραγμο?ς κα? ?ν?γ­κασον ε?σελθε?ν, ?να γεμισθ? ? ο?­κ?ς μου. λ?γω γ?ρ ?μ?ν ?τι ο?δε?ς τ?ν ?νδρ?ν ?κε?νων τ?ν κεκλημ?­νων γε?σετα? μου το? δε?­πνου. πολ­λο? γ?ρ ε?σι κλητο?, ?λ?γοι δ? ?κλεκτο?.

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

Περισσότερα...
 

Άγιος Σάββας

 

1. Παιδική Ηλικία του Αγίου Σάββα, και αποταγή του κόσμου. Ασκητικοί αγώνες εις την Μονήν των Φλαβιανών (439-456)

Ο Όσιος Πατήρ ημών Σάββας ο Ηγιασμένος εγεννήθη κατά το έτος 439 από της Χριστού Γεννήσεως υπό γονέων ευσεβών και πλουσίων, του Ιωάννου και της Σοφίας, εις την κώμην Μουταλάσκην της Καππαδοκίας. Ο πατήρ του, στρατιωτικός ων και αναγκασθείς να μεταβή μετά της συζύγου του Σοφίας εις την Αλεξάνδρειαν δια υπηρεσιακούς λόγους, ανέθεσε την ανατροφήν του μικρού Σάββα εις τον εκ μητρός θείον του Ερμίαν, ότε ο Άγιος ήτο πέντε μόλις ετών.

 

Μετ' ολίγον καιρόν, δυσαρεστηθείς ο Σάββας από την συμπεριφορά της συζύγου του θείου του και από την επακολουθήσαν διαμάχην μεταξύ των θείων του Ερμίου και Γρηγορίου δια την ανατροφήν του και την διαχείρισιν της περιουσίας των γονέων του περιφρόνησε τον κόσμον και ενετάγη εις μοναστήριον πλησιόχωρον της γενέτειράς του ονομαζόμενον «Φλαβιαναί». Εκεί επεδόθη αφ' ενός εις την εκμάθησιν του ψαλτηρίου και των μοναχικών υποχρεώσεων, αφ' ετέρου εις την άσκησιν των θεοειδών αρετών και διέπρεψεν εις την εγκράτειαν, την σωματικήν κακοπάθειαν, την ταπεινοφροσύνην και την υπακοήν, δια των οποίων εφάνη υπέρτερος πάντων των συμοναστών του, εξήκοντα ή και εβδομήκοντα τον αριθμόν. Θέλων δε ο Θεός να προμηνύση την αγιότητα, εις την οποίαν θα έφθανεν ο Σάββας, τον εχαρίτωσε με ακράδαντον και θαυματουργόν πίστην: κάποτε εισήλθεν εις ανημμένον φούρνον, αφού καθωπλίσθη δια του σημείου Σταυρού, και σώος και αβλαβής εξήγαγε αβλαβή τα ενδύματα, τα οποία ο αρτοποιός είχεν λησμονήσει.

 

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2962.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172036

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting