Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Ο? πρόθυμοι δο?λοι
Τσιρόπουλος Κώστας
?ζησε κα? ξαναέζησε ? ?νθρωπότητα καιρούς, καιρο?ς δουλείας πο? ξεσηκώνονταν ο? λαο? γι? ν? τ?ν ?ποτινάξουν, κα? καιρο?ς ?λευθερίας πο? ?πλήγωνε κα? τελικ? δηλητηρίαζε ? ?τομικισμ?ς ??φο?, κατ? τ?ν ?θάνατη ρήση το? Μακρυγιάννη, ? ?λευθερία ?κα? ? Δημοκρατία? στηρίζεται στ? «?με?ς» κα? ποτ? στ? «?γώ».

Κα? ?λθαν πάλι καιροί, μετ? τ?ν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κα? μετ? τ?ν «Ψυχρ?» λεγόμενο Πόλεμο, πο? ? ?νθρωπότητα ?λόκληρη ?μοιαζε ν? νοσταλγε? γι? ?λευθερία κα? Δημοκρατία. Δ?ν ε?χε κατορθώσει ν? διακρίνει π?ς πίσω ?π? τ?ς ε?γενε?ς κα? ?λόφωτες ?το?τες προσδοκίες, μία νέα μορφ? κοινωνίας πρόβαλε ?κοινωνίας θρεμένης, ε?ναι ? ?λήθεια, ?π? τ?ν πείνα, τ?ν στέρηση κα? τ?ν λαχτάρα μι?ς ζω?ς περισσότερο ?νθρώπινης ? ? καταναλωτική, μ? μοναδικ? στόχο: τ?ν ?πόλαυση τ?ς ζω?ς α?τ?ς. Κα? μ? ταυτόχρονη σκίαση μι?ς ?λλης ζω?ς πο? ? ?νθρωπος, ?π? τ?ν φύση του θνητός, ?νειρευόταν, ε?χόταν, προσδοκο?σε θρησκεύοντας. Κα? μ? τ?ν θρησκεία, γινόταν τελικ? ?νθρωπος α?θεντικ?ς ??κε?νος πο? τ? ?νω θωρο?σε.

Περισσότερα...
 
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας μαθητ? κα? καθηγητ?
 
Καραγιάννης Δημήτρης (Παιδοψυχίατρος)
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας το? μαθητ? κα? τ?ς ?φηβείας το? θεολόγου καθηγητ?
 


 
?ταν κάποιος δ?ν ?γαπ? τ?ν ?αυτό του

σ? μι? περίοδο τ?ς ζω?ς του,

? τ?ν ?γνοε? παντελ?ς σ? μι? στιγμ? τ?ς ?στορίας του,

θ? κάνει κα? τ? ?διο μ? τ? παιδί του.

Γιατί τ? ?γαπ?, ?πως τ?ν ?διο του τ?ν ?αυτό.

Φρ. Ντολτ?Τ? θέμα τ?ς ?φηβείας ?χει ?πασχολήσει το?ς ε?δικο?ς κα? ?χουν γραφε? πολλ? σχετικ? κείμενα. ?ντίστοιχα, ?χουν καταγραφε? σημαντικο? προβληματισμο? γι? τ? διδασκαλία το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν. Ε?ναι ?μως ?ναγκαία ? μελέτη τ?ς ?λληλεπίδρασης πο? συντελε?ται στ? συνάντηση τ?ν κόσμων το? μαθητ? κα? το? θεολόγου καθηγητ?. Γιατί σ? κάθε ο?σιαστικ? ?πικοινωνία δ?ν ?φίστανται μόνο δύο ?τομα, ?λλ? κα? ? ?λληλαντίδραση τ?ν κόσμων τους. Τ? σύνολο τ?ν ?μπειρι?ν ?παρτίζει τ?ν προσωπικ? κόσμο, μέσα στ?ν ?πο?ο ?ποκρύπτονται τ? ?μπόδια πο? ?παγορεύουν τ?ν ?πικοινωνία, ?λλ? κα? τ? ?φόδια πο? θ? συμβάλουν στ?ν ο?σιαστικ? σχέση κα? στ? γέννηση το? καινούργιου, τ? ?πο?ο δ?ν ?πάρχει στ?ν ?τομικότητα.
Περισσότερα...
 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ

Δημ?τριον ν?ττουσι λ?γχαι Χριστ? μου,
Ζηλο?ντα πλευρ?ς λογχον?κτου σ?ς π?θος.
Ε?κοστ? μελ?αι Δημ?τριον ?κτ? ?νε?λον.


Βιογραφία
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306 μ.Χ.

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Περισσότερα...
 

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης  (3 Οκτωβρίου)

 

Τ?μν? κεφαλ?ν? κα? τ? λοιπ?ν ?ς μ?γα!
?ρας γ?ρ α?τ?ν, Διον?σιε τρ?χεις.
Τμηθε?ς Διον?σιε τρ?τ? κεφαλ?ν θ?ες α?ρων.


?ρωτι φλεγόμενος το? σο? Δεσπότου,
τ? φλογ? παρέδωκας σα?τ?ν ?δέως.
Τρίτη ?κτωβρίοιο θάνε Διονύσιος.

 Βιογραφία
Ο Άγιος Διονύσιος καταγόταν από την πόλη των Αθηνών. Έζησε και μαρτύρησε τα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός. Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του κατάρτιση κα τη βαθιά του καλλιέργεια.

Περισσότερα...
 
Διαλεκτική τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς καί ? ?ξία το? χρόνου
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
 
Β΄ Κορ 6, 1-10


Τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα τ?ς Κυριακ?ς προέρχεται ?πό τή Β΄ πρός Κορινθίους ?πιστολή το? ?π.Παύλου καί ?ναφέρεται ?φενός μέν στή διαλεκτική ?ντίθεση μεταξύ φαινομένων καί πραγματικότητας τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς καί ?φετέρου στή σωτηριολογική ?ξία το? χρόνου τ?ς ζω?ς. Τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα σέ μετάφραση ε?ναι τό ?ξ?ς:

«?δελφοί, συνεργάτες το? Θεο? καθώς ε?μαστε, σ?ς παρακαλο?με νά μήν ?φήσετε νά πάει χαμένη ? χάρη το? Θεο? πού δεχτήκατε, γιατί ? Γραφή λέει: Στόν καιρό τ?ς χάρης σέ ?κουσα, καί τήν ?μέρα τ?ς σωτηρίας σέ βοήθησα. Νά, τώρα ε?ναι ? καιρός τ?ς χάρης, τώρα ε?ναι ? ?μέρα τ?ς σωτηρίας. Κανένα πρόσκομμα δέν φέρνουμε σέ κανένα, γιά νά μή δυσφημηθε? τό ?ργο μας. ?ντίθετα, μέ κάθε τρόπο συσταίνουμε τόν ?αυτό μας ?ς ?πηρέτες το? Θεο?: μέ τή μεγάλη ?πομονή μας, μέ τίς θλίψεις, μέ τίς δυσχέρειες, τίς στενοχώριες, τίς κακοποιήσεις, τίς φυλακίσεις, τίς ?ναντίον μας ?ξεγέρσεις, τίς ταλαιπωρίες, τίς ?γρύπνιες, τήν πείνα. Συσταίνουμε τόν ?αυτό μας μέ τήν ?ντιμότητα, τή γνώση τ?ς ?λήθειας, τήν ?νεκτικότητα, τήν καλοσύνη, τή φώτιση το? ?γίου Πνεύματος, τήν ?νυπόκριτη ?γάπη, μέ τό κήρυγμα γιά τήν ?λήθεια, μέ τή δύναμη το? Θεο?, μέ τά ?πλα τ?ς σωτηρίας τά ?πιθετικά καί τά ?μυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα καί ?τίμωση, δυσφήμηση καί ?παινο. Μ?ς θεωρο?ν λαοπλάνους, καί ?μως λέμε τήν ?λήθεια? μ?ς ?γνοο?ν καί ?μως γινόμαστε γνωστοί? φτάνουμε στόν θάνατο, καί νά πού ζο?με? μ?ς βασανίζουν, ?λλά δέν πεθαίνουμε? μ?ς προξενο?ν στενοχώριες κι ?μως πάντοτε χαιρόμαστε? ε?μαστε φτωχοί, κάνουμε ?μως πολλούς νά πλουτίσουν? τίποτα δέν ?χουμε καί τά πάντα κατέχουμε» (Β΄ Κορ 6,1-10).

Περισσότερα...
 
Τ? θε?ο προσκλητήριο
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Ο? ε?αγγελικ?ς περικοπ?ς πο? ?ρισε ? ?κκλησία μας ν? διαβάζονται στ? θεία Λειτουργία ?π? τ? τέλη Σεπτεμβρίου, κα? συγκεκριμένα ?π? τ? δεύτερη Κυριακ? μετ? τ?ν ?ψωση το? Τιμίου Σταυρο? μέχρι τ? Χριστούγεννα, ε?ναι παρμένες ?π? τ? ε?αγγέλιο το? Λουκ?. ? πρώτη α?τ?ς τ?ς σειρ?ς περιέχει τ?ν κλήση τ?ν πρώτων τεσσάρων μαθητ?ν το? ?ησο? στ? ?ποστολικ? ?ργο, το? Πέτρου, ?νδρέα, ?ακώβου κα? ?ωάννου. Τ? γεγον?ς α?τ? διηγο?νται ?λοι ο? ε?αγγελιστές. ? Λουκ?ς ?φηγε?ται συγχρόνως κα? τ? ?κπληκτικ? ψάρεμα πο? ?γινε ?π? το?ς παραπάνω μαθητ?ς κατόπιν ?ποδείξεως το? ?ησο?, ψάρεμα τ? ?πο?ο προκάλεσε «θάμβος» στ?ν Πέτρο κα? το?ς συντρόφους του κα? τ?ν ?δήγησε στ?ν παράκληση - ?μολογία: «?ξελθε ?π? ?μο?, ?τι ?ν?ρ ?μαρτωλ?ς ε?μι, Κύριε».
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0263.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 161542

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting