Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
? ?νάγκη τ?ν φίλων κα? ? πεμπτουσία τ?ς φιλίας (?ριστοτέλης)
 
ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1171a21?1172a15 (?πορίες σχετικ? μ? τ? φιλία. ?χουμε μεγαλύτερη ?νάγκη τ?ν φίλων στ?ν ε?τυχία ? στ? δυστυχία; ? ?πίλογος: Πεμπτουσία τ?ς φιλίας ε?ναι ? συνεχ?ς ?πικοινωνία μεταξ? τ?ν φίλων)
 
 
 
Πότε χρειάζεται κανε?ς φίλους στ?ν ε?τυχία ? στ?ν δυστυχία του; Το?ς ζητ? κα? στ?ς δύο περιπτώσεις, γιατί ο? δυστυχισμένοι ?χουν ?νάγκη ?π? βοήθεια, κι ο? ε?τυχισμένοι ?π? συντρόφους πο? συζο?ν μαζί τους κα? το?ς ε?εργετο?ν, γιατί ? ?πιθυμία τους συνίσταται στ? ν? παρέχουν τ?ς ε?εργεσίες τους. Ε?ναι, λοιπόν, πι? ?ναγκα?ο ν? ?χει φίλους στ? δυστυχία του, ?φο? χρειάζεται χρήσιμους φίλους, ?λλ? ?π? ?θικ? ?ποψη ?ραιότερο ε?ναι ν? α?σθάνεται τ?ν ?νάγκη φίλων στ?ν ε?τυχία του, γιατί σ' α?τ? τ?ν περίπτωση ?ναζητε? ?νάρετους ?νθρώπους, γιατί ε?ναι προτιμότερο ν? παρέχει σ' α?το?ς τ?ς ε?εργεσίες του κα? ν? το?ς συναναστρέφεται. Κι ε?ναι ? παρουσία τ?ν φίλων γλυκει? κα? στ?ν ε?τυχία κα? στ? δυστυχία, γιατί ?σο ?ποφέρουν ?π? ?δύνη ?νακουφίζεται, ?ταν συμπάσχουν μαζί τους κι ο? φίλοι. Γιατί κα? θ? μπορο?σε ν' ?μφιβάλλει κανείς, ?ν ο? φίλοι σηκώνουν κι α?το? κατ? κάποιο τρόπο τ? βάρος ?, ?ντίθετα, ?ν λιγοστεύει τ?ν πόνο ? ε?χάριστη παρουσία τους κι ? πεποίθηση ?τι συμμετέχει σ' α?τόν.
Περισσότερα...
 

Ρωμανός ο Μελωδός

Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια!

Μεταφράσεις:Αρχιμ. Ιγνατίου Σωτηριάδη από το βιβλίο: Georges Gharib: Οι εικόνες της Παναγίας. Ιστορία και λατρεία. Εκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη 1997.

Ελάτε, οι πιστοί όλοι, ας προσκυνήσουμε
το Χριστό Σωτήρα και Ελεήμονα.

Περισσότερα...
 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ρεμβασμός του Δεκαπενταύγουστου

Ανάμεσα εις συντρίμματα και ερείπια, λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων, εν μέσω αγριοσυκών, μορεών με ερυθρούς καρπούς, είς έρημον τόπον, απόκρημνον ακτήν, προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου, όπου την νύκτα επόμενον ήτο να βγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιαί επιστρέφουσαι, καθώς λέγουν, από τον ασφοδελόν λειμώνα, αφήνουσαι κενάς οιμωγας εις την ερημίαν, θρηνούσαι το πάλαι ποτέ πρόσκαιρον σκήνωμά των, εις τον επάνω κόσμον-εκεί ανάμεσα εσώζετο ακόμη ο ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορρώγα ακτήν. Μόνος ο μικρός ναΐσκος υπήρχε και εις το προαύλιον του ναΐσκου ο Φραγκούλης Κ.Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον καλύβην μάλλον ή οικίαν, λαβών την ξυλείαν, όσην ηδυνήθη να εύρη, καί τινας λίθους από τα τόσα τριγύρω ερείπια, διά να στεγάζεται προχείρως εκεί και καπνίζη ακατακρίτως το τσιμπούκι του, με τον ηλέκτρινον μαμόν, έξω του ναού, ο φιλέρημος γέρων.

Περισσότερα...
 
Βία κα? ?φηβοι
Θερμός Βασίλειος (Πρωτοπρεσβύτερος, Δρ. Θεολογίας-Παιδοψυχίατρος )
 
 
 
π. Σ.Β.: ?νας χ?ρος ?που κατ? ?ξοχ?ν ?σκε?ται βία ?π? παιδι? κα? ?φήβους ε?ναι τ? σχολε?ο. Γιατί α?τ? ?ραγε; Σημαίνει κάτι γι? τ?ν ?κπαίδευση; ?χουμε κάνει κάπου λάθος;

π. Β.Θ.: Πράγματι, ?ς προσέξουμε π?ς ? βία ?χει «κατέβη» κα? σ? ?λικίες δημοτικο?. Βέβαια ? κορύφωσή της ποσοτικ? λαμβάνει χώρα στ?ν ?φηβικ? ?λικία, ?που ?χουν τ?ν δυνατότητα ο? ?φηβοι ν? συμπήξουν κα? συμμορίες κα? ν? κάνουν κάτι πι? ?ργανωμένο δηλαδή, ?πειδ? βοηθάει κα? ? σωματικ? διάπλαση. Ν? διευκρινίσουμε ?δ? μόνο ?τι στ? θέμα πο? συζητο?με σήμερα δ?ν περιλαμβάνουμε τ?ς περιπτώσεις ?κε?νες ?που ?να παιδάκι ?μφανίζει βίαιη συμπεριφορ? γι? λόγους ?ναπτυξιακούς, πο? ?χουν καθαρ? ν? κάνουν μ? τ? ?διο τ? παιδί, ? τ?ν προσωπικότητά του, ? πράγματα πο? βλέπει στ?ν ο?κογένειά του.
Περισσότερα...
 
? τηλεόραση, σκέψεις γι? τ? παιδι?
 
Μαγδαληνή Μοναχή
 
 

? τηλεόραση προκαλε? πολλ?ς συγκρούσεις στ? σπίτι, ?δίως μεταξ? γονέων κα? παιδι?ν. ?ναμφίβολα τ? προγράμματά της συχν? προκαλο?ν τρόμο ? ε?ναι βλάσφημα ? α?σχρ? ? βίαια κα? τέτοια προγράμματα ?χουν βλαβερ?ς συνέπειες. ?κόμη, ?ταν τ? συνηθίσει κανε?ς δ?ν μπορε? πι? ν? κάνει χωρ?ς α?τήν. Δυστυχ?ς σπανίζουν τ? προγράμματα πο? ξεκουράζουν, πληροφορο?ν ? ε?ναι ?ποικοδομητικά. ? πιθανότητα ν? μ?ν ?πάρχει καθόλου τηλεόραση στ? σπίτι ?ξαρτ?ται ?π? τ? ?ν μπορε? ? ο?κογένεια ν? ?ντιμετωπίσει τ? γεγον?ς ?τι θ? ?ποτελε? ?ξαίρεση στ?ν κανόνα. Δύο ?κρα πρέπει ν? ?ποφεύγονται: ? ν? ?πομονώνονται πάρα πολ? τ? παιδι? ?π? το?ς συνομηλίκους τους ? ν? ζητο?ν τ?ν τηλεόραση ?σταμάτητα. ?ν δ?ν ?πάρχει τηλεόραση στ? σπίτι, θ? πρέπει ν? ?ντισταθμίζονται τ? ?ναντίρρητα κοινωνικ? πλεονεκτήματα πο? προσφέρει α?τή. Μ? ?λλα λόγια, τ? παιδι? πρέπει ν? μπορο?ν ν? ζο?ν μαζ? μ΄ ?κείνους ο? ?πο?οι περνο?ν πολλ?ς ?ρες καθημεριν? μπροστ? στ? μικρ? ?θόνη κα? το?ς ?ρέσει ν? συζητο?ν γι? τ? προγράμματα, χωρ?ς ν? α?σθάνονται ?περηφάνεια ο?τε ν? ?χουν συμπλέγματα κατωτερότητας. Ε?ναι πολ? ε?κολότερο ν? περάσεις χωρ?ς τηλεόραση, ?ταν τ? παιδι? ε?ναι μικρ? κα? δ?ν πηγαίνουν ?κόμα στ? σχολε?ο ? ?ταν μεγαλώσουν κα? συμφωνο?ν μ? τ?ν ?πόφαση τ?ς ο?κογένειας ν? μ?ν ?χει τηλεόραση.
Περισσότερα...
 

Βίος και πολιτεία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, της θαυματουργού

Στις 7 Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη της αγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακής.              

 

Η αγία Κυριακή είναι από τα ιερά θύματα των τελευταίων αρχαίων διωγμών της Εκκλησίας. Μαρτύρησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, που βασίλεψε από το 284 ως το 305. Οι αρχαίοι διωγμοί είναι από τις ενδοξότερες ημέρες στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και κάθε διωγμός, γιατί είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία πάντα διώκεται.              

Η αγία Κυριακή ήταν θυγατέρα ευσεβών γονέων. Ο πατέρας της Δωρόθεος κι η μητέρα της Ευσεβία δεν είχαν παιδιά. Προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δώσει ένα παιδί και να του το αφιερώσουν. Ο Θεός άκουσε την προσευχή των ευσεβών γονέων, και μια Κυριακή γεννήθηκε ένα ωραίο κοριτσάκι. Ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, πιστοί στην υπόσχεση τους, το ονόμασαν Κυριακή και το ανάθρεψαν με κάθε φροντίδα και επιμέλεια, ως αφιερωμένο στο Θεό. Η ατεκνία πάντα είναι μεγάλη λύπη για τους συζύγους και μάλιστα για τούς Χριστιανούς, αλλά και η χαρά τους πάλι πολύ μεγάλη, όταν αποκτήσουν παιδί.               

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 161537

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting