Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
? Μαγεία
?γιος Νικόδημος ? ?γιορείτης
 
Προοίμιο

Ταιριάζει σέ ?σα θά π? παρακάτω, νά δανεισθ? τό θρηνητικό ?κε?νο ρητό το? προφήτη ?Ιερεμία καί νά φωνάξω κι ?γώ μέ ?δύνη : ?Ποιός θά βάλει στά μάτια μου πηγή δακρύων, γιά νά κλάψουν πικρά τό λαό τ?ν Χριστιαν?ν μέρα καί νύχτα;? Γιατί ποιός μπορε?, ?λήθεια, νά μήν τόν κλάψει, ?ταν σκεφθε? πώς, ?ν? ? Υ?ός το? Θεο? νίκησε μέ τό σταυρικό Του θάνατο ?λους τούς δαίμονες, ο? Χριστιανοί τούς ?ναδεικνύουν πάλι νικητές καί τροπαιούχους μέ τίς διάφορες μαγε?ες τους; Καί ποιός μπορε? νά μή χύσει πικρά δάκρυα, ?ταν συλλογισθε? πώς, ?ν? ? Κύριός μας ?Ιησο?ς Χριστός ?πάλλαξε ?πό τήν τυραννία το? διαβόλου τόν κόσμο καί τούς Χριστιανούς, α?τοί, μέ τή μαγεία, τόν ξαναφέρνουν στόν κόσμο καί τόν ξανακάνουν τύραννό τους;

Ε?ναι ? δέν ε?ναι, λοιπόν, γιά κλάματα ? τωρινή κατάσταση τ?ν Χριστιαν?ν, ?φο?, μέ τά μαγικά καμώματα καί σατανικά τεχνάσματά τους, ?ναβιώνουν στήν ο?σία τή λατρεία τ?ν δαιμόνων; ?Εν? δηλαδή φανερά λατρεύουν τόν ?ληθινό Θεό, κρυφά τόν ?ρνο?νται καί λατρεύουν τό διάβολο. Τό μεγαλύτερο μάλιστα κακό ε?ναι το?το : Μολονότι χρησιμοποιο?ν ?να σωρό μαγικά, ο?τε πού καταλαβαίνουν πώς ?ρνο?νται ?τσι τό Θεό, καταφρονο?ν τό Χριστό καί ?γκαλιάζουν τό διάβολο. Τί μεγάλη πλάνη! Κρυφή καί ?πατηλή, ψυχώλεθρη καί θανατηφόρα!

Γι? α?τό, λοιπόν, ?ποφάσισα νά ?λέγξω τήν πλάνη καί ν? ?ποδείξω ?τι ο? Χριστιανοί ο?τε μάγοι πρέπει νά γίνονται ο?τε κανένα ε?δος μαγείας νά χρησιμοποιο?ν.


Τά ε?δη τ?ς μαγείας ε?ναι πολλά.

?Αφο? ? διάβολος χωρίστηκε ?πό τόν ?να Θεό, ?πεσε στά πολλά κι ?γινε ?ποικίλος καί πολυμέριστος?. ?Ετσι καί τά ε?δη τ?ς κακίας καί τ?ν μαγικ?ν, πού ?πινόησε καί ?σπειρε στούς ταλαίπωρους ?νθρώπους, ε?ναι ποικίλα, σχεδόν ?ναρίθμητα.

Περισσότερα...
 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΑ΄ Λουκ?: ΚΘ΄ Κυριακ?ς: Κολ. γ΄ 4-11

?δελφο?, ?ταν ? Χριστ?ς φανερωθ?, ? ζω? ?μ?ν, τ?τε κα? ?με?ς σ?ν α?τ? φανερωθ?σεσθε ?ν δ?ξ?. Νεκρ?σατε ο?ν τ? μ?λη ?μ?ν τ? ?π? τ?ς γ?ς, πορνε?αν, ?καθαρσ?αν, π?θος, ?πιθυμ?αν κακ?ν, κα? τ?ν πλεονεξ?αν, ?τις ?στ?ν ε?δωλολατρ?α, δι? ? ?ρχεται ? ?ργ? το? Θεο? ?π? το?ς υ?ο?ς τ?ς ?πειθε?ας, ?ν ο?ς κα? ?με?ς περιεπατ?σατ? ποτε, ?τε ?ζ?τε ?ν α?το?ς? νυν? δ? ?π?θεσθε κα? ?με?ς τ? π?ντα, ?ργ?ν, θυμ?ν, κακ?αν, βλασφημ?αν, α?σχρολογ?αν ?κ το? στ?ματος ?μ?ν? μ? ψε?δεσθε ε?ς ?λλ?λους, ?πεκδυσ?μενοι τ?ν παλαι?ν

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Περισσότερα...
 

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΙΑ΄ Λουκ?: Τ?ς Κυριακ?ς: Λουκ. ιδ΄ 16-24

 

Ε?πεν ? Κ?ριος τ?ν ­παραβολ?ν τα?­την? ?νθρωπ?ς τις ­?πο?ησε δε?­πνον μ?γα κα? ?κ?λεσε ­­πολ­λο?ς? κα? ?­­­­π?στειλε τ?ν δο?­λον α?το? τ? ?ρ? το? δε?πνου ε?πε?ν το?ς ­κεκλη­μ?­νοις? ?ρχεσθε, ?τι ?δη ?τοιμ? ?στι π?ν­τα. κα? ?ρξαντο ?π? μι?ς παραιτε?­­σθαι π?ντες. ? πρ?τος ε?πεν α?τ?? ?­­γρ?ν ?γ?ρασα, κα? ?χω ?ν?­γκην ­?ξελθε?ν κα? ?δε?ν α?τ?ν? ?­­­ρω­τ? σε, ?χε με πα­ρ?τημ?νον. κα? ?τερος ε?πε? ζε?γη βο?ν ?γ?ρασα π?ν­τε, κα? πο­ρε?­­ομαι δοκιμ?σαι α?τ?? ?ρωτ? σε, ?χε με πα­ρ?τημ?νον. κα? ?τερος ε?πε? ­γυνα?­κα ?γημα, κα? δι? το?το ο? δ?­ναμαι ?λ­θε?ν. κα? παραγεν?μενος ? δο?­­­λος ?­­­­κε?νος ?π?γγειλε τ? κυρ?? α?το? τα?­­τα. τ?τε ?ργισθε?ς ? ο?κοδεσπ?της ε?πε τ? δο?λ? α?το?? ?ξελθε τα­χ?ως ε?ς τ?ς πλατε?ας κα? ρ?μας τ?ς π?­­λεως, κα? το?ς πτωχο?ς κα? ?ναπ?ρους κα? χωλο?ς κα? τυφλο?ς ε?σ?γαγε ?δε. κα? ε?πεν ? δο?λος? κ?­ριε, γ?γονεν ?ς ?π?ταξας, κα? ?τι τ?πος ?στ?. κα? ε?πεν ? κ?ριος πρ?ς τ?ν δο?λον? ?ξελθε ε?ς τ?ς ?δο?ς κα? φραγμο?ς κα? ?ν?γ­κασον ε?σελθε?ν, ?να γεμισθ? ? ο?­κ?ς μου. λ?γω γ?ρ ?μ?ν ?τι ο?δε?ς τ?ν ?νδρ?ν ?κε?νων τ?ν κεκλημ?­νων γε?σετα? μου το? δε?­πνου. πολ­λο? γ?ρ ε?σι κλητο?, ?λ?γοι δ? ?κλεκτο?.

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ

Περισσότερα...
 

Άγιος Σάββας

 

1. Παιδική Ηλικία του Αγίου Σάββα, και αποταγή του κόσμου. Ασκητικοί αγώνες εις την Μονήν των Φλαβιανών (439-456)

Ο Όσιος Πατήρ ημών Σάββας ο Ηγιασμένος εγεννήθη κατά το έτος 439 από της Χριστού Γεννήσεως υπό γονέων ευσεβών και πλουσίων, του Ιωάννου και της Σοφίας, εις την κώμην Μουταλάσκην της Καππαδοκίας. Ο πατήρ του, στρατιωτικός ων και αναγκασθείς να μεταβή μετά της συζύγου του Σοφίας εις την Αλεξάνδρειαν δια υπηρεσιακούς λόγους, ανέθεσε την ανατροφήν του μικρού Σάββα εις τον εκ μητρός θείον του Ερμίαν, ότε ο Άγιος ήτο πέντε μόλις ετών.

 

Μετ' ολίγον καιρόν, δυσαρεστηθείς ο Σάββας από την συμπεριφορά της συζύγου του θείου του και από την επακολουθήσαν διαμάχην μεταξύ των θείων του Ερμίου και Γρηγορίου δια την ανατροφήν του και την διαχείρισιν της περιουσίας των γονέων του περιφρόνησε τον κόσμον και ενετάγη εις μοναστήριον πλησιόχωρον της γενέτειράς του ονομαζόμενον «Φλαβιαναί». Εκεί επεδόθη αφ' ενός εις την εκμάθησιν του ψαλτηρίου και των μοναχικών υποχρεώσεων, αφ' ετέρου εις την άσκησιν των θεοειδών αρετών και διέπρεψεν εις την εγκράτειαν, την σωματικήν κακοπάθειαν, την ταπεινοφροσύνην και την υπακοήν, δια των οποίων εφάνη υπέρτερος πάντων των συμοναστών του, εξήκοντα ή και εβδομήκοντα τον αριθμόν. Θέλων δε ο Θεός να προμηνύση την αγιότητα, εις την οποίαν θα έφθανεν ο Σάββας, τον εχαρίτωσε με ακράδαντον και θαυματουργόν πίστην: κάποτε εισήλθεν εις ανημμένον φούρνον, αφού καθωπλίσθη δια του σημείου Σταυρού, και σώος και αβλαβής εξήγαγε αβλαβή τα ενδύματα, τα οποία ο αρτοποιός είχεν λησμονήσει.

 

Περισσότερα...
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

(27 Νοεμβρίου)

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Ο ένδοξος αθλητής του Χριστού Ιάκωβος καταγόταν από το Μπεϊτ-Λαπάντ, κοντά στα Σούσα της Περσίας. Ήταν γόνος ευγενούς και πλούσιας οικογένειας και έγινε έμπιστος του βασιλέα της Περσίας Βαχράμ Ε΄ (420-438), γιου του Ισδιγέρδη Α΄ (399-425), ο οποίος τού προσέφερε τιμές και προνόμια στην αυλή του. Τυφλωμένος από την εύνοια αυτή του ηγεμόνα, τις κολακείες και τις μάταιες ηδονές του κόσμου τούτου, ο Ιάκωβος, που είχε λάβει χριστιανική ανατροφή από τους γονείς του, αρνήθηκε τον Χριστό και ασπάσθηκε την ειδωλολατρική θρησκεία του βασιλέα. Όταν το έμαθαν η μητέρα και η γυναίκα του, τού έστειλαν μία επιστολή με την οποία τον πληροφορούσαν ότι δεν τους συνέδεε πια τίποτε, αφού είχε προτιμήσει την πρόσκαιρη δόξα από την αγάπη του Χριστού και την επαγγελία των αιωνίων αγαθών. Τα λόγια αυτά συνετάραξαν τον Ιάκωβο, και συνερχόμενος όπως και από μέθη έκλαυσε πικρά για το αμάρτημά του και άλλαξε ριζικά στάση απέναντι στον βασιλέα. Ομολόγησε δημοσίως το σφάλμα του και διακήρυξε παντού ότι ήταν μαθητής του Σωτήρος που σταυρώθηκε για τη σωτηρία μας. Δεν είχε πια παρά μόνον μία επιθυμία: να συμμερισθεί τον ζωοποιό τούτο θάνατο για να βρεί μια θέση πλησίον του Θεού.

 

Περισσότερα...
 

Βίος κα? Πολιτεία το? ?ν ?γίοις πατρ?ς ?μ?ν

?ωάννου το? ?λεήμονος, Πατριάρχου ?λεξανδρείας 

12 Νοεμβρίου

Ε?λόγησον πάτερ.

«Μακάριοι ο? ?λεήμονες, ?τι α?το? ?λεηθήσονται», λέγει ? Κύριος στ?ν «?π? το? ?ρους» ?μιλία. Κα? τ? λόγια του α?τ? βρίσκουν πλήρη τ?ν ?φαρμογή τους στ? ?περάξιο τέκνο τ?ς Κύπρου μας, τ?ν ?γιο ?ωάννη τ?ν ?λεήμονα, τ?ν ?ρχιεπίσκοπο τ?ς μεγάλης πόλεως ?λεξανδρείας.

Φυσικ? ? φιλανθρωπία ε?ναι χαρακτηριστικ? γνώρισμα ?λων τ?ν ?γίων. Γιατ? ? ?ρετ? α?τή, ? ?γάπη πρ?ς το?ς ?λλους ?νθρώπους ε?ναι κι ? πι? τραν? πιστοποίηση τ?ς ?γάπης μας πρ?ς τ?ν μεγάλο μας Πατέρα, τ?ν Θεό, ?πως ξεκάθαρα τονίζει κι ? ?ερ?ς ε?αγγελιστής. ? ?γιος ?ωάννης ?μως τ? φιλανθρωπία τ?ν ?καμε κύριο μέλημα τ?ς ζω?ς του, ?στε ? ?κκλησία μας ν? το? δώσει κα? τ? τιμητικ? προσωνύμιο το? ?λεήμονος.

Τ? ζω? το? μεγάλου α?το? φιλανθρώπου, μι? ζω? ?ληθιν? χαριτωμένη κα? ρωμαλέα, θ? ?κθέσουμε στ?ς γραμμ?ς πο? ?κολουθο?ν. Ε?ναι τόσο διδακτική, μ? κα? τόσο ?νδιαφέρουσα ε?δικ? γι? τ?ν ?ποχή μας, πο? ε?ναι μι? ?ποχ? ?κρατου ?τομισμο?.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0888.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178400

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting