Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Σχολικ? ζωή: παιδι? ?π? πίεση

Λασσιθιωτάκη Μαρία (Ψυχολόγος)
(τί γίνεται στ? παιδ? στ? διάρκεια το? σχολικο? ?τους)


Μ? τ?ν ε?καιρία τ?ς νέας σχολικ?ς χρονι?ς, ?ς δο?με τί γίνεται στ? παιδί, στ? διάρκεια το? σχολικο? ?τους:

? τέλεια ε?κόνα μι?ς ?σορροπημένης παιδικ?ς ?λικίας, δείχνει ?να παιδ? ν? ?σχολε?ται ?σο προβλέπει τ? ?κπαιδευτικ? σύστημα μ? τ? σχολε?ο του, κάνει τ?ς ?ργασίες του στ? σπίτι κα? παίζει μ? ?λη του τ? ψυχ? στ?ν ?πόλοιπο χρόνο τ?ς ?μέρας κα? τ? σαββατοκύριακα. ?μως, γι? πολλ? ?π? τ? παιδι? τ?ς ?ποχ?ς μας ε?ναι μύθος, ?να ?πιαστο ?νειρο, πο? τ? βλέπουν ?π? τ? παράθυρο το?ς γραφείου τους, στ? ?πέναντι πάρκο μ? ?λλα παιδιά, καθ?ς μελετο?ν μι? ?π? τ?ς δύο γλ?σσες πο? διδάσκονται ?πιπλέον ? τ?ν ?ρα πο? μελετο?ν ?να μουσικ? ?ργανο.

Τ? περισσότερα παιδι? σήμερα ?μπλέκονται σ? μι? ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων κα? το? ?ποχρεωτικο? ?θλητισμο?, πο? κλέβουν ?λο τ?ν ?λεύθερο χρόνο τους, ?ν ?χι κα? λίγο ?π? τ?ν ?πνο τους.

Καθόλου σπάνια, παιδι? ?ννέα κα? δέκα ?τ?ν παραπονο?νται γι? ?γχος, προβλήματα ?πνου κα? κούρασης. Συνήθως ο? ?ατρικ?ς ?ξετάσεις κα? ? παιδίατρος δ?ν βρίσκουν τίποτε τ? ?νησυχητικό. ?ν τ? συμπτώματα ?πιμένουν συνήθως θ? συστήσουν μία ψυχολογικ? ?ξέταση το? παιδιο?. ? ε?δικός, ?ν δ?ν ?πάρχουν ?λλοι παράγοντες, συνήθως ?ποθέτει ?τι ?πεύθυνο γι? τ?ν πίεση πο? νιώθει τ? παιδ? ε?ναι τ? βαρ? ?κπαιδευτικ? πρόγραμμα. Μι? τέτοια ?ξήγηση, συνήθως ξεσηκώνει τ?ς διαμαρτυρίες τ?ν γονέων, πο? ?ποστηρίζουν ?τι τ? παιδί τους, ?χι μόνο δ?ν πιέζεται, ?λλ? ε?ναι κα? πολ? χαρούμενο μ? τ?ς δραστηριότητές του.
Περισσότερα...
 

? μ?θος το? Μεγάλου ?εροεξεταστ?

Dostoyefsky Fyodor

(Μιλ? ? ?β?ν Καραμάζωφ)

   

Τ? ποίημά μου ?χει το?το τ?ν τίτλο! «? Μέγας ?εροεξαταστής» ε?ναι ?νόητο, μ? θέλω ν? σο? τ? π?. (?ναφέρεται πρ?ς τ?ν ?δελφό του ?λιόσα)

    - Μι? ε?σαγωγ? ε?ναι ?στόσο ?παραίτητη ?π? φιλολογικ?ς πλευρ?ς. ? δράση ?ξελίσσεται στ?ν 16ο α??να. Ξέρεις π?ς ?κείνη τ?ν ?ποχ? συνήθιζαν ν? παρεμβάλλουν στ? ποιήματα ο?ράνιες δυνάμεις. Δ? μιλ? γι? τ?ν Ντάντε. Στ? Γαλλία ο? κληρικο? τ?ν ?κκλησιαστικ?ν δικαστηρίων, κι ο? καλόγεροι ?διναν παραστάσεις βγάζοντας στ? σκην? τ? Μαντόνα, ?γγελους κι ?γιους, τ? Χριστό, κα? τ? Θεό. Βέβαια α?τ? ?ταν θεάματα ?λο ?φέλεια κα? πρωτογονισμό.

    Στ?ν «Παναγία τ?ν Παρισίων» το? Βικτ?ρ Ο?γκ? πρ?ς τιμ?ν τ?ς γέννησης το? διαδόχου του θρόνου, τ?ν ?ποχ? το? Λουδοβίκου ΧΙου, στ? Παρίσι, ? λα?ς προσκαλο?νταν ν? παρακολουθήσει μία παράσταση διδακτική, ?λότελα δωρεάν: «Τ?ν Καλ? Κρίση τ?ς Παναγιωτάτης κα? Κεχαριτωμένης Παρθένου Μαρίας. «Σ? α?τ? τ? «Μυστήριο» ? Παναγία ?μφανιζόταν α?τοπροσώπως κα? πρόφερε τ?ν καλ? κρίση της.

    Σ? ?μ?ς, ?δ? στ? Μόσχα, πρ?ν ?π? τ?ν ?ποχ? το? Μεγάλου Πέτρου, ?διναν ?π? καιρ? σ? καιρ? παραστάσεις τέτοιου ε?δους, πο? τ?ς δανείζοντας προπάντων ?π? τ?ν Παλαι? Διαθήκη. ?ξάλλου κυκλοφορο?σαν ?να πλ?θος ?φηγήματα, ποιήματα, ?που φιγουράριζαν ?νάλογα μ? τ?ν περίσταση κα? τ?ς ?νάγκες, ?γιοι κι ?γγελοι, μι? ?λόκληρη στρατιά.

Περισσότερα...
 

Το ξύλο της ζωής και ως Πρωτευαγγέλιο

Ιερομονάχου Εφραίμ, Προτυπώσεις του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη,
Αθήνα 2006, σελ. 11-20

O πρώτος μυστικός τύπος του σταυρού κρύβεται στον Παράδεισο της Εδέμ. Εκείνο το ξύλο της ζωής, του οποίου τους καρπούς δεν γεύτηκε ο άνθρωπος είναι ο πρώτος και αρχαιότερος τύπος του Τιμίου Σταυρού!

Στο πρώτο βιβλίο της Παλαιας Διαθήκης, την ΓΕΝΕΣΙΝ στο κεφάλαιο Β ' διαβάζομε: «Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς και εκεί τον άνθρω πον, ον επλασε? και εξανέτειλεν ο Θεός εκ της γης παν ξύλον ωραίον εις δρασιν και καλόν εις και το δόλον της ζωης εν μέσω του παραδείσου και το του ειδέναι γνωστόν καλού και πονηρού» (Γεν. β ' 8-9). Δηλαδή· ο παντοδύναμος Θεός διέταξε και φύτρωσε Παράδεισος, κήπος με πλούσια και ποικίλη βλάστηση, στην Εδέμ, τόπος απόλαυσης και χαράς, που βρίσκεται προς την Ανατολή. Εκείο πρόσταξε να ζη ο άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε (1). . Και ο Θεός πρόσταξε και βλάστησαν ακόμη από

την γη τρία είδη δέντρων: πρώτον κάθε είδος και κάθε ποικιλία δέντρων που με το ύψος, το σχήμα, το φύλλωμα, τα άνθη τους να ευχαριστούν και να τέρπουν, και με την ποικιλία των καρπών τους να ικανοποιούν, να ευφραίνουν και να τρέφουν τον άνθρωπο. Στο κέντρο του Παραδείσου, σε προνομιακή θέση, ώστε να είναι ορατά καθημερινά από τον άνθρωπο, ο Θεός πρόσταξε και βλάστησαν άλλα δύο δέντρα. Το ένα ήταν δέντρο, που οι καρποί του είχαν χάρη μοναδική, υπερφυσική και δύναμη έκτακτη, διότι θα έδιναν αθανασία και αιώνια μακαριότητα σ' εκείνον που θα τους έτρωγε. Το άλλο ήταν δέντρο, από τους καρπούς του οποίου όποιος έτρωγε, θα γνώριζε πειραματικά πόσο πικρό ήταν το ηθικό κακό (2).

«και ένετείλατο Κύριος ο Θεός Αδάμ από παντός ξύλου του εν τω παραδείσιο φαγή, από του ξύλου του γινώσκειν καλ

 όν και πονηρόν, ου φάγεσθε απ' αυτού · η αν ήμερα φάγητε απ' αυτού,

Περισσότερα...
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ»

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

 

Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί έναν σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού έτους. Στις 14 Σεπτεμβρίου σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της. Πηγές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας αναφέρουν ότι η εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης είχε καθιερωθεί από τα αρχαία χρόνια, ίσως μάλιστα να είχε καθιερωθεί και από αυτόν τον Μέγα Κωνσταντίνο, κατά προτροπή προφανώς της μητέρας του αγίας Ελένης, αμέσως μετά την εύρεση του Τιμίου Ξύλου στα Ιεροσόλυμα, γύρω στο 330 μ.Χ.
Η τιμή προς τον Τίμιο Σταυρό ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Οι επιστολές του αποστόλου Παύλου είναι γεμάτες από χωρία με τα οποία ο μέγας απόστολος εξαίρει τον ρόλο του Σταυρού στην διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Πρώτος ο Παύλος ομίλησε για την καύχηση του Σταυρού του Χριστού. Οι αποστολικοί Πατέρες ομιλούν και αυτοί με σεβασμό και τιμή προς το ιερό σύμβολο, μέσω του οποίου έγινε η καταλλαγή με το Θεό και επιτεύχθηκε η σωτηρία με την απολυτρωτική θυσία του Χριστού.
Οι κατακόμβες είναι γεμάτες από χαραγμένους σταυρούς. Οι διωκόμενοι χριστιανοί από τους φανατικούς ειδωλολάτρες θεωρούσαν τους εαυτούς τους τύπους του αδίκως παθόντος Κυρίου Ιησού Χριστού. Πίστευαν ότι εξαιτίας της πίστεώς τους στο Χριστό έφεραν και αυτοί το δικό τους σταυρό, γι’ αυτό το ιερό αυτό σύμβολο ήταν τόσο αγαπητό σε αυτούς. Αυτό τους εμψύχωνε και τους έδινε τη δύναμη του μαρτυρίου.
Η δύναμη του Τιμίου Σταυρού φάνηκε στο θαυμαστό όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στα 312, ενώ βάδιζε εναντίον του Μαξεντίου κοντά στη Ρώμη. Ο Κωνσταντίνος εξέφραζε την νέα εποχή, σε αντίθεση με τους συναυτοκράτορές του, οι οποίοι εξέφραζαν και προσπαθούσαν να συντηρήσουν τον παλιό κόσμο, που κατέρρεε ραγδαία. Ο μεγάλος αυτοκράτορας είδε στον ουρανό, ημέρα μεσημέρι, το σημείο του σταυρού, σχηματισμένο με αστέρια, και την επιγραφή «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ», επίσης σχηματισμένη με αστέρια. Ήταν η 28η Οκτωβρίου 312. Από εκείνη την ώρα έδωσε διαταγή το σημείο αυτό να γίνει το σύμβολο του στρατού του. Χαράχτηκε παντού, στις ασπίδες των στρατιωτών, στα κράνη, στα λάβαρα, και αλλού.

Περισσότερα...
 

Ποιος από τους 4 τύπους γονέων είστε;

  Της Βασιλικής Χρυσοστομίδου

  
Εχουμε άραγε αναρωτηθεί ποτέ τι είδους γονείς είμαστε; Απαντάμε συχνότερα με «όχι» στα παιδιά ή πάλι η λέξη «όρια» απουσιάζει από το λεξιλόγιό μας; Συζητάμε μαζί τους πριν από τη λήψη κάποιας σημαντικής για την οικογένεια απόφασης ή απλά τους την ανακοινώνουμε;
Οπως προκύπτει, ο τρόπος με τον οποίο ανατρέφουμε και διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας καθορίζει και τον τύπο του γονέα που μας αντιπροσωπεύει. Η Αικ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, καθηγήτρια Ψυχολογίας και διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης της Οικογένειας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ασχολήθηκε με το θέμα της γονεϊκής τυπολογίας στην Ελλάδα εκπονώντας σειρά μελετών, ορισμένες σε συνεργασία με την ερευνητική της ομάδα στο ίδιο πανεπιστήμιο. Τα πορίσματα που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια, τα οποία διανεμήθηκαν σε 1.572 πατέρες, ηλικίας 44 ετών, και 2.472 μητέρες, ηλικίας 35 ετών, από 13 διαφορετικά διαμερίσματα της χώρας, οδηγούν στην ανάδειξη τεσσάρων κυρίαρχων γονεϊκών τύπων: του υποστηρικτικού, του αυταρχικού, του επιτρεπτικού και του αυστηρού.
Περισσότερα...
 

Ανάμνησις του εν Χώναις θαύματος του αρχιστρατήγου Μιχαήλ

6 Σεπτεμβρίου

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2963.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 161545

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 25 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting