Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ





 










ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Άγιο Πνεύμα

(1-6-2015)

«....Κα? ε?ς τ? πνε?μα τ? ?γιον, τ? κύριον κα? ζωοποιόν, τ? ?κ το? πατρ?ς ?κπορευόμενον, τ? σ?ν πατρ? κα? υ?? συμπροσκυνούμενον κα? συνδοξαζόμενον, τ? λαλ?σαν δι? τ?ν προφητ?ν....»

 

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Περισσότερα...
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (31-5-2015)

 

«Τη αυτή ημέρα, Κυριακή ογδόη από του Πάσχα, την αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζομεν. Πνοή βιαία γλωσσοπυρσεύτως νέμει, Χριστός το θείον Πνεύμα τοις Αποστόλοις. Εκκέχυται μεγάλω ενί ήματι Πνεύμ' αλιεύσι. Ταις των αγίων Αποστόλων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν»

Μετά την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι μαθητές του, καθώς και οι γυναίκες που από την αρχή τον είχαν ακολουθήσει, η Παναγία Παρθένος Μαρία η Μητέρα του, περίπου 120 άτομα, γύρισαν στο όρος των Ελαιών στην Ιερουσαλήμ και, μπαίνοντας στο υπερώο, δηλαδή στον πάνω όροφο του σπιτιού εκεί, περίμεναν με προσευχή την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Σωτήρα Χριστού. Στο μεταξύ εκεί, εξέλεξαν και τον Ματθία και τον συναρίθμησαν με τους ένδεκα Αποστόλους.

Τότε αυτοί πληρωθέντες από το Πνεύμα το Άγιο, άρχισαν να κηρύττουν και να καλούν τους ανθρώπους να βαπτισθούν και να λάβουν κι αυτοί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είχαν ακούσει και ζήσει κοντά στο Χριστό και δεν το είχαν τότε κατανοήσει, τώρα εν Αγίω Πνεύματι το γνώρισαν και το επαγγέλλονται στο λαό.

Τώρα γνωρίζουν ποια είναι η προοπτική της καινής ζωής και που πρέπει να οδηγήσουν το λαό, γι? αυτό και τους πρώτους τρεις χιλιάδες που βαπτίστηκαν, τους οδηγούν στο Δείπνο της Ζωής, την Τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας, όπου στο εξής θα βρίσκεται συναγμένη η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, θα τρέφεται με το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και θα συμμετέχει έτσι στην αιώνια ζωή της Βασιλείας του Θεού.

Με την Πεντηκοστή δεν γεννήθηκε η Εκκλησία ως απλός θεσμός, αλλά ως συνεχής παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και γι? αυτό η Πεντηκοστή δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη μια φορά κάποτε, αλλά είναι η ζωή της Εκκλησίας, ως αδιάκοπη κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

Η Πεντηκοστή, αποτελεί τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας.

 

?πολυτ?κιον

Ήχος πλ. δ'.
Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσ?φους τους αλιείς αναδε?ξας, καταπ?μψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι' αυτών την οικουμ?νην σαγηνε?σας, φιλ?νθρωπε, δ?ξα σοι.

 
?μιλία ε?ς τόν ?κ γενετ?ς τυφλόν
?στέριος (?πίσκοπος ?μασείας)

Μόλις ?κούσαμε τόν υ?ό τ?ς βροντ?ς, τόν ?ωάννη, ? μ?λλον τό ?γιον Πνε?μα, πού ?πό ?λιέα καί χειροτέχνη τόν ?καμε συγγραφέα καί κήρυκα θείων ?ντως καί ?ψηλ?ν ?ποθέσεων, νά μ?ς ?κθέτει τό θα?μα τ?ς σωματικ?ς καί πνευματικ?ς ?ναβλέψεως το? ?κ γενετ?ς τυφλο?. Στό προηγούμενο κεφάλαιο ?νέλυσε τήν πολλή καί ?κτεταμένη διάλεξη το? Κυρίου μέ τήν ?ποία καθοδηγο?σε τόν ?πειθ? καί δύστροπο ?βραϊκό λαό στή θεογνωσία το? Πατρός καί το? Υ?ο?, ?πομακρύνοντας τό νο? τους ?πό τήν ?ννοια τ?ς μοναρχίας τους. Τούς ?νοιγε τήν πόρτα γιά νά περάσουν ?πό τή νομική παράδοση στή χάρη, ?δηγώντας τους ?μαλ?ς ?πό τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη, ?πως κάποτε ?πό τήν ?ρημο πρός τήν πλούσια καί ε?φορη γ?. ?λλά ?ν καί ?φανέρωνε ποικιλοτρόπως καί τή δική του προΰπαρξη, ?τι δηλαδή ?πάρχει προαιωνίως καί ε?ρίσκεται πάντοτε σέ συνάφεια μέ τόν Πατέρα, καί ?φώναζε μέ σαφήνεια στά ?τα τ?ν κωφ?ν: πρίν ?βραάμ γενέσθαι ?γώ ε?μί, ?κε?νοι δέν ?ντελήφθησαν τή δύναμη το? λόγου, ο?τε ?κε?νο πού δέν παραδέχτηκαν τό ?λεγξαν μέ κάποια ?πιστημονική ?ντίρρηση. ?λλά ?ντί τ?ν λόγων ?πιασαν τούς λίθους, καί ?ν? βρίσκονταν ?κόμη μακριά ?πό τόν Σταυρό, γύμναζαν τά φονικά τους χέρια γιά τή δολοφονία. ?κε?νος ?μως πού πάντοτε προέκρινε τή μακροθυμία μπροστά στόν ?βριστή καί βλάσφημο λαό, ?πέφυγε τήν ?ργή καί τήν ?χλαγωγία τους. ?πέδρασε, ?χι ?μως μέ τρόπο ταπεινό, ?λλά θεϊκό. Στάθηκε μεταξύ τους τόσο κοντά ?στε νά τόν φτάνουν μέ τά χέρια τους, ?λλά δέν τόν ?βλεπαν, καί ?ν? ?γγιζε τούς ?ξοργισμένους, δέν φαινόταν. Ε?χαν μείνει τότε ?μβρόντητοι, φονεύοντας μέ τήν προαίρεση, χωρίς ?μως νά βρίσκουν τρόπο νά ?κτονώσουν τήν ?ργή τους. ?μοιοι μέ τούς ?πειρους κυνηγούς ο? ?πο?οι, ?ν φοβίσουν καί διώξουν τό κυνήγι παράκαιρα, καί τό ?λάφι βρε? διέξοδο σέ κάποιο δάσος καί διαφύγει κρυφά, περιπλαν?νται χωρίς λόγο στήν κοιλάδα περιφέροντας τά δίχτυα ?σκόπως, τραβώντας μαζί τους καί τά σκυλιά ματαίως.

Περισσότερα...
 
? ?κκλησιασμός
?γιος ?ωάννης Χρυσόστομος
 
  
 
Πρόλογος 

? πίστη στ? Θε? κα? ? συμμετοχ? στ? θεία λατρεία, προπαντ?ς στ?ν ε?χαριστιακ? σύναξη, ?ποτελο?ν γι? κάθε ζωνταν? μέλος τ?ς ?κκλησίας δυ? πραγματικότητες ?ξεχώριστες. ? ?ληθιν?ς χριστιαν?ς δ?ν μπορε? ν? ζήσει χωρ?ς τ? θεία Λειτουργία. Τ? ?περ?α το? Μυστικο? Δείπνου κα? τ?ς Πεντηκοστ?ς, πο? συνέχειά τους ε?ναι ο? ?ερο? ναοί, ?ποτελο?ν κατεξοχ?ν το?ς τόπους τ?ς παρουσίας το? Θεο? κα? τ?ν διανομ?ς τ?ν θείων χαρισμάτων. ? «?μοθυμαδ?ν ?π? τ? α?τό» προσκαρτέρηση τ?ν πιστ?ν ?κφράζει τ?ν ?νότητα το? ?κκλησιαστικο? σώματος, πο? ?δ? κα? τώρα προγεύεται τ? ?γαθά της βασιλείας το? Θεο?. Α?τ? τ?ν ?λήθεια ?πηχο?ν κα? ο? ?γιοι Πατέρες τ?ς Πενθέκτης Συνόδου (691), ?ταν παραγγέλλουν ν? ?ποκόπτεται ?π? τ? σ?μα τ?ς ?κκλησίας ?κε?νος πού, χωρ?ς σοβαρ? λόγο, δ?ν ?κκλησιάζεται γι? τρε?ς συνεχε?ς Κυριακές.

  

Περισσότερα...
 
? πίστη σήμερα
?βερ?ντσεφ Σέργιος

 

? Σέργιος ?βερίντσεφ ?ταν ρ?σσος θεολόγος, ποιητής καί φιλόσοφος, ε?δικευμένος στήν ?ρχαία καί μεσαιωνική λογοτεχνία, καί μέλος τ?ς Ρωσσικ?ς ?καδημίας ?πιστημ?ν. ?πέθανε τό ?τος 2004 σέ ?λικία 66 χρόνων. Τό παρόν κείμενο ?ποτέλει ?να ?πάνθισμα ?μιλίας του στήν Λυών τ?ς Γαλλίας, τόν Α?γουστο το? 1994, λίγο μετά τήν κατάρρευσι το? κομμουνισμο? στήν Ρωσσία, τό ?πο?ον ?δημοσιεύθη στό γαλλικό περιοδικό ΣΟΠ, τ. 192, Νοέμ. 1994.

Περισσότερα...
 

Κυριακή του τυφλού (Μιχαήλ Χούλη)

Κυριακή του εκ γενετής τυφλού (Ιωάννου 9, 1-38)
 

Καθώς προχωρούσαν μια μέρα στο δρόμο ο Ιησούς και οι μαθητές του, είδαν έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του;». Αυτό το είπαν γιατί τότε οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι παράλυτοι, οι τυφλοί και όσοι είχαν βαριά προβλήματα, είχαν διπλό ?σταυρό?: Όχι μόνο πίστευε η κοινωνία πως ο Θεός τούς είχε τιμωρήσει για τα αμαρτήματα των γονέων ή τα δικά τους, αλλά βρίσκονταν στο θρησκευτικό και κοινωνικό περιθώριο βιώνοντας μια επίγεια κόλαση.

Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού πάνω σ? αυτόν. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, όσο είναι μέρα. έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο βρίσκομαι στον κόσμο είμαι το φως του κόσμου». Όταν τα είπε αυτά, έφτυσε κάτω και έκανε πηλό από το σάλιο και άλειψε τον πηλό πάνω στα μάτια του τυφλού. 

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0887.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 206782

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting