Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Ποι?ς μεταβολ?ς ?γιναν κατ? τ?ν Πεντηκοστή;
?γιος Νικόδημος ? ?γιορείτηςΕ?ς τήν Πεντηκοστήν, κατά τήν ?ποίαν ?νήργησε τό Πνε?μα τό ?γιον ε?ς τούς ?ποστόλους

Α?. Μεταβολήν το? νο?.
Β?. Μεταβολήν τ?ς καρδίας.
Γ?. Μεταβολήν τ?ς γλώσσης
.

Α΄

Συλλογίσου ?γαπητέ, π?ς τό Πανάγιον Πνε?μα ?ταν κατέβη ε?ς τό ?περ?ον ?ν ε?δει πυρίνων γλωσσ?ν, ?σάν ?νας σφοδρότατος ?νεμος καί βροντή, ?γέμισεν ?λον τόν ο?κον, ε?ς τόν ?πο?ον ?σαν καθήμενοι ο? θε?οι ?πόστολοι καί ?προσηύχοντο? «καί ?πλήρωσε τόν ο?κον, ο? ?σαν καθήμενοι» (Πραξ. β?. 2)? καί τόν ?καμεν ?σάν μίαν κολυμβήθραν, ?ς λέγει ? Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, διά νά βαπτίσ? τούς ?ποστόλους μέ τήν θείαν χάριν του, περί το? ?ποίου τούτου βαπτίσματος προε?πεν ε?ς α?τούς ? Κύριος? «?με?ς δέ βαπτισθήσεσθε ?ν Πνεύματι ?γί? ο? μετά πολλάς ταύτας ?μέρας (Πράξ. α? 5). ?πλήρωσε δέ τόν ο?κον, ο? ?σαν καθήμενοι, κολυμβήθραν α?τόν ?περγαζομένη πνευματικήν, καί πληρο?σα τήν το? Σωτ?ρος ?παγγελίαν, ?ν καί α?τήν ?ναλαμβανόμενος πρός α?τούς ?λεγεν, ?τι ?ωάννης μέν ?βάπτισεν ?δατι, ?με?ς δέ βαπτισθήσεσθε ?ν Πνεύματι ?γί???λλά καί τήν κλ?σιν ?ν α?το?ς ?πέθηκεν, ?παληθεύουσαν ?δειξε? διά γάρ το? ?ξ ο?ρανο? τούτου ?χου, ?ντως υ?οί βροντ?ς γεγόνασιν ο? ?πόστολοι» (Λόγος ε?ς τήν Πεντηκ.) Τότε δή τότε α?τό τό Πανάγιον Πνε?μα ?νήργησεν ε?ς τούς ?ποστόλους τρε?ς μεταβολάς (καί α?ταί α? μεταβολαί ε?ναι κυρίως ? καρπός καί τ?ν παρόντων πνευματικ?ν γυμνασμάτων).

? α? μεταβολή ?το το? νοός τ?ν ?ποστόλων, ? ?ποία μετέβαλεν ε?ς α?τούς ?κείνας τάς πρώτας ?δέας ?που ε?χον περί τ?ν πράγματων το? κόσμου τούτου καί τούς ?καμε νά γνωρίσουν καθαρά τό ταπεινόν καί μάταιον τ?ν παρόντων ?γαθ?ν, καί ?ξεναντίας νά γνωρίσουν τό μεγαλε?ον καί α?ώνιον τ?ν μελλόντων, ?στε ?κε?νοι ο? ?διοι ?που ?λίγον προτήτερα φιλονικο?σαν ?ναμεταξύ τους πο?ος ?πό α?τούς νά ?το ? πρ?τος καί μεγαλύτερος? «?γένετο δέ καί φιλονικία ?ν α?το?ς τό τίς α?τ?ν δοκε? ε?ναι μείζων» (Λουκ. κβ? 24). ?στερα ?φ? ο? ?λαβαν τό Πνε?μα τό ?γιον, ?μετρο?σαν διά μεγάλην ε?τυχίαν, τό νά ε?ναι μικρότεροι ?πό ?λους? τό νά καταφρονο?νται ?πό ?λους διά τόν Χριστόν καί τό νά λογίζωνται ?σθενε?ς, μωροί, ?τιμοι, ?νειδος, σκύβαλα καί σκουπίδια το? κόσμου καί τ?ν ?νθρώπων? «?με?ς μωροί διά Χριστόν, ?με?ς ?σθενε?ς, ?με?ς ?τιμοι, ?ς περικαθάρματα το? κόσμου ?γεννήθημεν, πάντων περίψημα ?ως ?ρτι» (Α? Κορ. δ? 10).

Τώρα ?δελφέ στοχάσου ?νίσως ?γινε καί ε?ς ?σέ α?τή ? μεταβολή το? νοός διά μέσου τούτων τ?ν πνευματικ?ν γυμνασμάτων ?που ?νάγνωσες καί ?ως ε?ς πο?ον βαθμόν ?φθασες, διότι ?νίσως καί ?ως τώρα ?νόμισες ?να μεγάλον καλόν, τό νά σέ τιμο?ν καί νά σέ ?χουν ο? ?νθρωποι ε?ς ?πόληψιν, τό νά ζ?ς ε?ς τήν καρδίαν πάντων, ?γουν τό νά σέ ?γαπο?ν ?λοι, τό νά γυρεύης πάντοτε καινούργιαις ?δονα?ς καί νά ?ξοδεύης ε?ς α?τα?ς τόν καιρόν ?που σο? ?δόθη διά νά κερδίσης τά α?ώνια ?γαθά καί τό νά ζ?ς μέ τέλη καί ?ντιρρήσεις κοσμικάς, φανερόν ε?ναι ?τι ? νο?ς σου ?δηγε?το ?ως τώρα ?πό τό πνε?μα το? κόσμου καί ?χι ?πό τό Πνε?μα το? Θεο? καί πρέπει διά το?το νά λυπ?σαι καί νά μετανο?ς διότι ?πέθανεν ? Χριστός καί ?νέστη καί ?νελήφθη ε?ς τούς ο?ρανούς, ?χι διά νά σο? δώσ? τό πνε?μα το? κόσμου, ?λλά διά νά σο? δώσ? τό Πνε?μα τό ?δικόν του καί ?σύ μέ τήν κακήν ζωήν ?που ?ζησες δέν ?γινες δεκτικός το? θείου του Πνεύματος? «?με?ς δέ ο? τό πνε?μα το? κόσμου ?λάβομεν, ?λλά τό πνε?μα τό ?κ το? Θεο?» (Α? Κορ. β? 12). Πρέπει ?μως ?πό τώρα καί ?στερα νά ε?σαι ?ποφασισμένος νά κάμνης ?λα τά ?ναντία, ?γουν νά ?δηγ?σαι μέ τάς διδασκαλίας το? Ε?αγγελίου καί το? ?γίου Πνεύματος, καί νά μή λογιάζ?ς ?λλην τιμήν, παρά ?κείνην ?που σέ μεγαλύνει ?μπρός ε?ς τόν Θεόν καί νά μή ψηφ?ς ?λλο καλόν, παρά ?κε?νο ?που σο? προξενε? τήν ?πόλαυσιν το? Παραδείσου. Ε?ναι καλόν σημάδι π?ς ? χάρις το? ?γίου Πνεύματος ?ρχισε νά φωτίζ? τόν νο?ν σου καί θέλει νά σέ μεταβάλ? ?πό ?κε?νον ?που ?σουν ε?ς ?νδρα ?λλον, καθώς ε?ναι γεγραμμένον περί το? Σαούλ? «καί ?φαλε?ται ?πί σέ Πνε?μα Κυρίου, καί στραφήσ? ε?ς ?νδρα ?λλον» (Α?. Βασιλ. ι?. 6) καί πρέπει διά το?το νά χαίρ?ς καί νά ε?χαριστ?ς τόν Κύριον ?που σέ ?φώτισε μέ τό ?γιόν του Πνε?μα, διά νά μή περιπατ?ς πλέον ?σάν νήπιος, ?λλά ?σάν ?νδρας τέλειος? «?τε ?μην νήπιος, ?ς νήπιος ?φρόνουν ?ς νήπιος ?λογιζόμην? ?τε δέ γέγονα ?νήρ, κατήργηκα τά το? νηπίου» (Α?. Κορ. ιγ? 11)? καί διά νά μή ?κολουθ?ς πλέον τό φρόνημα τ?ς σαρκός ?που ε?ναι θάνατος ?λλά τό φρόνημα το? Πνεύματος ?που ε?ναι ζωή? «τό γάρ φρόνημα τ?ς σαρκός θάνατος? τό δέ φρόνημα το? Πνεύματος, ζωή καί ε?ρήνη» (Ρωμ. η?. 6).

Α?σχύνθητι λοιπόν διά τήν περασμένην ζωήν ?που ?ζησες ?χι ?σάν ο?κε?ος το? Χριστο?, ?λλά ?σάν ξένος καί ?λλότριος, μέ τό νά μή ε?χες τό Πνε?μα το? Χριστο?, ?πειδή κατά τόν ?πόστολον? «ε?τις Πνε?μα το? Χριστο? ο?κ ?χει ο?τος, ο?κ ?στιν α?το?» (Ρωμ. η? 9). Καί παρακάλεσαι ταπειν?ς τό ?γιον Πνε?μα νά μεταβάλη τελείως τόν νο?ν σου ε?ς τό θε?ον του θέλημα, φωτίζωντάς τον μέ τήν χάριν του. ?χι κατά τήν ?πιφάνειαν ?λλά κατά βάθος διά νά μή ?στερηθ?ς καί ?σύ τόν φωτισμόν καί τήν χάριν του καί νά λέγ?ς μέ τόν Δαβίδ? «καί τό φ?ς τ?ν ?φθαλμ?ν μου, καί α?τό ο?κ ?στι μετ? ?μο?» (Ψαλμ. λζ? 10)? ?λλά μ?λλον νά λαμβάνης ?πάνω ε?ς τόν ?μυδρότερον φωτισμόν, ?λλον καθαρώτερον καί λαμπρότερον φωτισμόν καί νά λέγ?ς? «?ν τ? φωτί σου ?ψόμεθα φ?ς» (Ψαλμ. λε? 10). Π?ς δέ νά συγκρατ?ς τόν φωτισμόν το?τον το? ?γίου Πνεύματος ε?ς τόν νο?ν σου καί π?ς νά μή τόν ?φήσ?ς νά σβύσ?; ?κουσον τί σο? λέγει ? θε?ος Χρυσόστομος? καθώς τό φ?ς το? λύχνου μέ τό λάδι ?νάπτει καί συγκρατε?ται, καί ?ταν σωθ? τό λάδι τότε σβύνει καί α?τό, ?τσι καί ? χάρις το? ?γίου Πνεύματος ?νάπτει καί μ?ς φωτίζει, ?ταν ?χωμεν καλά ?ργα, καί ?λεημοσύνην ε?ς τήν ψυχήν μας. ?ταν δέ τά καλά ?ργα λείψουν καί ? ?λεημοσύνη, ?ναχωρε? ?πό ?μ?ς καί τό φ?ς το? ?γίου Πνεύματος? «καθάπερ γάρ τό λυχνια?ον φ?ς ?λαί? κατέχεται καί ?ναλωθέντος τούτου, κ?κε?νο σβέννυται, ο?τω δή καί ? το? Πνεύματος χάρις, παρόντων μέν ?μ?ν ?ργων ?γαθ?ν, καί ?λεημοσύνης πολλ?ς ?πιχεομένης τ? ψυχ?, μένει καθάπερ ?λαί? κατεχομένη ? φλόξ? ταύτης δέ ο?κ ο?σης, ?πεισι καί ?ναχωρε?» (Τόμ. Θ? λόγος 55). Καθώς καί τό Πνε?μα Κυρίου ?που ?δόθη ε?ς τόν Σαούλ, ?νεχώρησεν ?πό λόγου του μέ τό νά μή ε?χε γνώμην ?ρθήν καί ?ργα θεάρεστα? «Πνε?μα Κυρίου ?πέστη ?πό Σαούλ» (Α?. Βασιλ. ις? 14)? διά το?το καί ? Πα?λος παραγγέλει γράφων? «τό Πνε?μα μή σβέννυτε» (Α?. Θεσσ. ε? 19).

Λέγει γάρ ? μέγας Βασίλειος καί καθώς ?λλη μέν θερμότης ε?ρίσκεται ε?ς τά σώματα καθ? ?ξιν πολυχρόνιος, ?λλη δέ κατά διάθεσιν ?λιγοχρόνιος, ?τσι καί τό Πνε?μα τό ?γιον, ε?ς ?λλους μέν παραμένει καθ? ?ξιν διά τήν στρεότητα τ?ς καλ?ς των γνώμης, ?ς ?κολούθησεν ε?ς τόν ?λδάδ καί Μωδάδ, περί τ?ν ?ποίων γράφουσιν ο? ?ριθμοί, ?τι ?προφήτευον πάντοτε? ε?ς ?λλους δέ μόνον ε?ρίσκεται ?ς διάθεσις, καί γρήγορα ?ναχωρε? διά τό ?στερέωτον τ?ς γνώμης των, ?ς ?κολούθησεν ε?ς τόν Σαούλ καί ε?ς τούς ?βδομήκοντα πρεσβυτέρους, ο? ?πο?οι μίαν φοράν μόνον ?προφήτευσαν, καί ?στερον ?χασαν τ?ς προφητείας τό χάρισμα. ?ς ?ν σώμασιν ?γίεια, ? θερμότης, ? ?λως ε?κίνητοι διαθέσεις, ο?τω καί ?ν ψυχ? πολλάκις ?πάρχει τό πνε?μα, το?ς διά τό τ?ς γνώμης ?νίδρυτον ε?κόλως ?ν ?δέξατο χάριν ?πωθουμένοις ο?ος ? Σαούλ καί ο? πρεσβύτεροι ο? ?βδομήκοντα τ?ν υ??ν ?σραήλ, πλήν το? ?λδάδ καί Μωδάδ? «τούτοις γάρ μόνοις ?κ πάντων φαίνεται παραμε?ναν τό Πνε?μα? καί ?λως ε? τις τούτοις τήν προαίρεσιν παραπλήσιος» (Κεφ. κς?. Περί το? ?γίου Πνεύματος).


Β΄

Συλλογίσου ?γαπητέ τήν β?. μεταβολήν ?που ?καμε τό Πανάγιον Πνε?μα ε?ς τήν καρδίαν τ?ν ?ποστόλων, ο? ?πο?οι ε?ς τήν ?ρχήν ?σαν τόσον φιλόζωοι, τόσον φιλόσαρκοι, τόσον δειλοί, ?που διά νά φυλάξουν τήν ζωήν τους, ? ?νας ?φησε τόν διδάσκαλόν του ε?ς τό πάθος καί ?φυγε γυμνός? «καί ε?ς τις νεανίσκος ?κολούθει α?τ? περιβεβλημένος σινδόνα ?πί γυμνο?? ? δέ καταλιπών τήν συνδόνα γυμνός ?φυγεν ?π? α?τ?ν» (Μαρκ. Ιδ? 51. (Ο?τος ?το ? ?δελφόθεος ?άκωβος, ?στις ?φόρει ?να μόνον ?μάτιον ε?ς ?λην του τήν ζωήν, ?ς λέγει ? ?ερός Θεοφύλακτος), ? ?λλος τόν ?ρνήθη καί ?λοι ο? ?λλοι ?νεχώρησαν? «καί ?φέντες α?τόν πάντες ?φυγον». (Μαρκ. ιδ?. 51). Καί τόσον ?σαν τρομαγμένοι ?σάν λαγωοί ?που ?στεκαν κεκλεισμένοι ?πό τόν φόβον τους μέσα ε?ς τό ?περ?ον καί δέν ?τόλμων νά ε?γουν ?ξω σχεδόν ε?ς ?λον τό διάστημα τ?ν πεντήκοντα ?μερ?ν ?που ?πέρασαν μετά τήν ?νάστασιν ?λλ? ?φ? ο? κατέβη ε?ς α?τούς τό ?γιον Πνε?μα, μετέβαλε τήν ?σθένειαν τ?ς καρδίας των ε?ς ?νδρείαν καί γενναιότητα. ?θεν ε?γ?καν ?ξω ?σάν τόσοι ?φοβοι λέοντες καί ?κήρυττον τόν ?σταυρωμένον ?ησο?ν ?μπρός ε?ς ?λον τό πλ?θος το? λαο? μέ μέτωπον ?νοικτόν, μέ στ?θος ?νδρειωμένον καί μέ τόλμην καί παρρησίαν χωρίς νά δειλιάσουν ο?τε ?πό φοβερισμούς, ο?τε ?πό δαρμούς, ο?τε ?πό βάσανα καί μαρτύρια, ο?τε ?πό τόν ?διον θάνατον? ?λλ? ?πεθύμουν τα?τα πάντα ?ς τρυφάς καί ξεφαντώματα καί ?χαιρον ?περβολικά ?ταν τά ?λάμβανον? «ο? μέν ο?ν ?πορεύοντο χαίροντες ?πό προσώπου το? συνεδρίου, ?τι ?πέρ το? ?νόματος α?το? κατηξιώθησαν ?τιμασθ?ναι» (Πραξ. ε?. 41). Τότε ?θελες ?δε? ?κε?νον τόν δειλότατον καί φιλόζωον Πέτρον, ?που πρότερον δέν ?δυνήθη νά ?κούσ? χωρίς φόβον ο?τε ?να ψιλόν λόγον ?νός δυστυχισμένου κορασίου, π?ς ?στάθη μέ τόσην ?φοβίαν καί τόλμην καί ?δημηγόρησε μεγαλοφώνως ?μπροσθεν ε?ς ?να μυριάριθμον πλ?θος ?νθρώπων, χωρίς νά στοχάζεται π?ς ε?ναι ?λότελα ?νθρωποι ?λλά π?ς ε?ναι κνώδαλα καί φυτά ? λίθοι, καί μέ τήν δημηγορίαν του ε?λκυσεν ε?ς τήν πίστιν το? Χριστο? τρε?ς χιλιάδας λαο?? «σταθείς δέ Πέτρος σύν το?ς ?νδεκα ?π?ρε τήν φωνήν α?το?, καί ?πεφθέγξατο α?το?ς» (Πράξ. β?. 14). Τότε ?θελες ?δ? ?κείνους τούς ?λιε?ς καί ?γραμμάτους πλουτισμένους ?πό τόσην σοφίαν καί σύνεσιν, ?στε νά κάμνουν τούς σοφούς καί γραμματισμένους νά ?ξίστανται καί νά ?πορο?ν? «καί καταλαβόμενοι, ?τι ?νθρωποι ?γράμματοί ε?σι καί ?δι?ται ?θαύμαζον». (Πράξ. δ? 13). Καί το?το διατί; διότι ?δωκεν ε?ς τήν καρδίαν α?τ?ν χ?μα γνώσεως τό Πνε?μα τό ?γιον, καθώς ε?ναι γεγραμμένον περί το? Σολομ?ντος? «καί ?δωκε Κύριος φρόνησιν τ? Σολομών καί χ?μα καρδίας» (Γ? Βασιλ. δ? 29)? καί διότι ?ψατο Κύριος καρδίας α?τ?ν ?ς γέγραπται» (Α? Βασιλ. ι? 26). ? χάρις! ? ?νέργεια! ? π?ρ το? ?γίου Πνεύματος, τό ?πο?ον ?ταν μίαν φοράν ?νάψ? τήν καρδίαν, τούς λαγ?ούς κάμνει λέοντας, τούς ?δυνάτους δυνατούς, τούς ?σόφους σοφούς, τούς πηλίνους κατασκευάζει πυρίνους καί τούς πρ?ην ?νδριάντας μεταβάλλει ε?ς ?νδρας τελείους. Καί το?το ε?ναι ?κε?νο ?που ? Θεός ?πεσχέθη νά δώσ? διά το? Προφήτου Μιχαίου λέγων? «ο?κ ?σται ? ?πακούων α?τ?ν, ?άν μή ?γώ ?μπλήσω ?σχύν ?κ Πνεύματος Κυρίου» (Μιχ. γ? 8).

Τώρα καί ?σύ ?δελφέ ?που ?ναγινώκεις τα?τα, στοχάσου, ?άν ?λαβες α?τήν τήν γενναιότητα καί θέρμην ε?ς τήν καρδίαν σου διά νά μή φοβ?σαι σάρκα, κόσμον καί κοσμοκράτορα, το?το ε?ναι σημε?ον π?ς μετεβλήθης ?πό τό Πνε?μα Κυρίου, καθώς ε?ναι γεγραμμένον? «τότε μεταβαλε? τό Πνε?μα καί διελεύσεται, καί ?ξιλάσεται? α?τη ? ?σχύς τ? Θε? μου» (?ββακ. α? 11). Στοχάσου, καί ?άν ?σύ προτήτερα ?γύρευες μέ ?λην τήν ?ρμήν τ?ν ?πιθυμι?ν σου τά ?γαθά το? κόσμου, τά πλούτη, τάς δόξας, τάς ?δονάς καί ?λόγιαζες ?τι ?το μακαριώτερος ?ποιος ε?χεν ?πό α?τά τά ?γαθά περισσότερα, ?ξευρε ?τι ?ως τώρα ?το ? καρδία σου πεπαλαιωμένη, ?ναίσθητος καί πεπωρωμένη ?σάν πέτρα ?πό τό Πνε?μα το? κόσμου καί τ?ς σαρκός. Καί λυπήσου διά το?το καί μετανόησον, πώς ε?ς τόσους χρόνους τ?ς ζω?ς σου, δέν ?γινες ?ξιος νά λάβ?ς διά το? ?γίου Πνεύματος μίαν καινούργιαν καρδίαν α?σθητικήν το? συμφέροντός σου, τήν ?ποίαν ?πεσχέθη νά σο? δώσ? ? Θεός? «καί δώσω ?μ?ν καρδίαν καινήν καί πνε?μα καινόν δώσω ?μ?ν? καί ?φελ? τήν καρδίαν τήν λιθίνην ?κ τ?ς σαρκός ?μ?ν καί δώσω ?μ?ν καρδίαν σαρκίνην καί τό πνε?μά μου δώσω ?ν ?μ?ν» (?εζεκ. λς?. 26).

?άν δέ τώρα γυρεύ?ς ?λα τά ?ναντία καί ?ντί νά ?περηφανεύεσαι διά τά πλούτη, ?σύ περισσότερον ταπεινώνεσαι καί χαίρεις ε?ς τήν πτωχείαν? ?ντί νά θέλ?ς τάς τρυφάς καί τά ξεφαντώματα, ?σύ ?γαπ?ς τήν ?λιγάρκειαν καί ?γκράτειαν, ?ξευρε, ?τι τό Πνε?μα τό ?γιον ?ρχισε νά μεταβάλ? τήν καρδίαν σου ε?ς ?λλην καρδίαν, καθώς ε?ναι γεγραμμένον περί το? Σαούλ. «Καί ?γενήθη ?στε ?πιστραφ?ναι τ? ?μ? α?το? ?πελθε?ν ?πό Σαμουήλ, μετέστρεψεν α?τ? ? Θεός καρδίαν ?λλην». (Α?. Βασίλ. ι?. 9) ?θεν ε?φράνθητι καί ε?χαρίστησαι τόν Κύριον, ?που διά το? ?γίου Πνεύματος, ?χι μόνο σο? ?καθάρισε τόν νο?ν, ?λλά καί σο? ?θέρμανε τήν καρδίαν καί θέλει νά σέ μεταβάλ? ?πό σαρκικόν ε?ς πνευματικόν? ?πό νήπιον μωρόν, ε?ς ?νδρα σοφόν? καί ?πό κοσμικόν καί ?θνικόν, ε?ς ?ληθινόν χριστιανόν. Τοιαύτας γάρ θεοπρεπε?ς καί παραδόξους μεταβολάς συνειθίζει νά ?νεργ? τό Πνε?μα τό ?γιον, καθώς θεολογε? περί α?το? ? Μέγας Θεολόγος Γρηγόριος? «το?το τό Πνε?μα (σοφώτατον γάρ καί φιλανθρωπότατον) ?ν ποιμένα λάβ?, ψάλτην ποιε? πνευμάτων πονηρ?ν κατεπ?δοντα καί βασιλέα το? ?σραήλ ?ναδείκνυσιν? ?άν α?πόλον συκάμινα κνίζοντα, προφήτην ?ργάζεται? τόν Δαβίδ καί τόν ?μώς ?νθυμήθητι? ?άν μειράκιον ε?φυές λάβ? πρεσβυτέρων ποιε? κριτήν καί παρ? ?λικίαν? μαρτυρε? Δανιήλ ? νικήσας ?ν λάκκ? λέοντας? ?άν ?λιέας ε?ρ?, σαγηνεύει Χριστ?, κόσμον ?λον τ? το? λόγου πλοκ? συλλαμβάνοντας. Πέτρον λάβε μοι καί ?νδρέαν καί τούς τ?ς βροντ?ς υ?ούς τά πνευματικά βροντήσαντας? ?άν τελώνας, ε?ς μαθητείαν κερδαίνει καί ψυχ?ν ?μπόρους δημιουργε?? φησί Ματθα?ος, ? χθές τελώνης, καί σήμερον ε?αγγελιστής? ?άν διώκτας θερμούς, τόν ζ?λον μετατίθησι, καί ποιε? Παύλους ?ντί Σαύλων καί τοσο?τον ε?ς ε?σέβειαν, ?σον ε?ς κακίαν κατέλαβε». (λογ. Ε?ς τήν Πεντηκοστήν).

?ντράπου λοιπόν ?δελφέ, διότι ?ως τώρα ?σουν μακράν ?πό τέτοιους συλλογισμόυς, πορευόμενος ?ν το?ς κακο?ς θελήμασι τ?ς καρδίας σου καί μή δίδωντας τόπον ε?ς α?τήν, διά νά κατοικήσ? τό Πνε?μα τό ?γιον? καί συντόμως ε?πε?ν, διότι ?ζησες ?σάν ?νας ψυχικός μόνον ?νθρωπος, ?ς ο? δέχεται τά το? Πνεύματος? «μωρία γάρ α?τ? ?στι καί ο? δύναται γν?ναι» (Α?. Κορ. β? 14). Κάμε ?πόφασιν ε?ς τό ?πόλοιπον τ?ς ζω?ς σου, νά μή λυπήσης πλέον τό Πνε?μα τό ?γιον μέ καμμίαν ?τακτον καί κακήν ?ρεξιν τ?ς καρδίας σου, κατά τήν παραγγελίαν ?που σο? δίδει ? ?πόστολος? «καί μή λυπ?τε τό Πνε?μα τό ?γιον το? Θεο?» (?φεσ. δ?. 30)? μηδέ νά ?ναντιωθ?ς ?ς σκληροκάρδιος ε?ς τό ?γιον α?το? θέλημα, κατά τούς σκληροκαρδίους ?κείνους ?βραίους, πρός τούς ?ποίους ε?πεν ? Στέφανος? «σκληροτράχηλοι καί ?περίτμητοι τ? καρδί? καί το?ς ?σίν? ?με?ς ?εί τ? πνεύματι τ? ?γί? ?ντιπίπτετε» (Πράξ. ζ?. 51)? ?λλά νά δώσ?ς ?λην τήν καρδίαν σου ε?ς α?τό μέ ?λας της τάς ?πιθυμίας διά νά ?νοικήσ? καθώς α?τό τό ?διον πνε?μα σέ προστάζει λέγον? «υ?έ δός μοι τήν καρδίαν» (Παροιμ. κγ?. 26)? θέλεις δέ δώσει τήν καρδίαν σου ε?ς τό Πνε?μα τό ?γιον, ?άν μελετ?ς πάντοτε ε?ς α?τήν τό ?νομα το? ?ησο? το? Υ?ο? το? Θεο? μέ μίαν ?διάλειπτον προσευχήν. ?πειδή τό Πνε?μα τό ?γιον μολονότι καί ?κπορεύεται ?κ μόνου το? Πατρός, ?μως ε?ναι καί λέγεται καί Πνε?μα το? Υ?ο? διά τήν ?μοουσιότητα καί ?ν τ? Υ?? ?ναπαύεται καί χαίρει ?ταν α?τός ?νομάζεται? «?ξαπέστειλεν ? Θεός τό Πνε?μα το? Υ?ο? α?το? ?ν τα?ς καρδίαις, κράζον ?ββ? ? Πατήρ»? (Γαλ. δ?. 6)? ?να διά τ?ς τοιαύτης νοερ?ς καί πνευματικ?ς προσευχ?ς , ?ν μέν τ? Πνεύματι θεωρ?ς τόν Υ?όν, ?ν δέ τ? Υ?? θεωρ?ς τόν Πατέρα, ?ς λέγει ? Μέγας Βασίλειος? καί ?να καταξιωθ?ς διά τ?ς τοιαύτης νοερ?ς ?ργασίας, νά ε?ρ?ς καί νά ?δ?ς νοερ?ς τήν χάριν το? ?γίου Πνεύματος, τήν ?ποίαν ?λαβες μέν διά το? ?γίου βαπτίσματος, τήν ?χωσες δέ ?σάν σπινθ?ρα μέσα ε?ς τά πάθη καί ?μαρτίας.

Καί τέλος πάντων, ?πειδή καί τό Πανάγιον Πνε?μα? ? ?λλος παράκλητος, τό συμπληρωτικόν πρόσωπον τ?ς ?γίας Τριάδος? ? χορηγός πάντων τ?ν χαρισμάτων ? ζωή τ?ν ζώντων? ? κίνησις τ?ν κινουμένων? καί ? τελειότης ?πάντων τ?ν ?ντων, ?θέλησεν ?κ μόνης τ?ς φιλανθρωπίας του νά ε?δοποιήσ? ε?ς τήν καρδίαν σου τάς πρώτας γραμμάς καί τό πρ?τον σχέδιον τ?ς χάριτός του, παρακάλεσαί τον νά μή σέ ?φήσ? ?τελ? ?λλά νά φέρ? ε?ς τελειότητα α?τήν τήν ε?δοποίησιν καί τό ?ργον ?που ?ρχισεν ε?ς ?σέ, χαρίζωντάς σου τό χάρισμα τ?ς διαμον?ς καί τ?ς μέχρι τέλους ?πομον?ς ?ν τ? α?το? χάριτι, τό ?πο?ον χάρισμα ε?ναι τό μεγαλύτερον ?πό ?λα τά χαρίσματα καί α?τό μόνον συνιστ? καί ?πισφραγίζει τόν ?κάστου προορισμόν κατά τούς θεολόγους καί διά το? χαρίσματος τούτου νά σέ ?ξιώσ? ?πό ?δ? ?κόμη, νά γίν?ς ?λος πνευματικός, ?λος ?γγελοειδής, ?λος ?γιος καί υ?ός Θεο?, καί Θεός κατά χάριν, ?π? ?κε? ?που ε?σαι τώρα γ? καί σποδός? καθώς λέγει ? Μέγας Βασίλειος? «Πνε?μα ?γιον ?πελθόν ε?ς ψυχήν ?νθρώπου, ?δωκε μέν ζωήν, ?δωκε δέ ?θανασίαν? ?γειρε κείμενον? τό δέ κινηθέν κίνησιν ??διον ?πό Πνεύματος ?γίον, ζ?ον ?γιου ?γένετο? ?σχε δέ ?νθρωπος ?ξίαν πνεύματος ε?σοικισθέντος ?ν α?τ? προφήτου, ?ποστόλου, ?γγέλου Θεο?, ?ν πρό το?, γ? καί σποδός»? (?μιλ. Περί το? Πνεύματος το? ?γίου, ?ς ? ?ρχή, ?νθυμηθ?μεν π?σα ψυχή).


Γ΄

Συλλογίσου ?γαπητέ τήν γ?. μεταβολήν ?που ?νήργησε τό Πνε?μα τό ?γιον ε?ς τήν γλ?σσαν τ?ν ?ποστόλων? διότι ?κε?νοι ?που προτήτερα δέν ?λαλο?σαν ?λλο παρά γήϊνα καί χαμερπ? διά δόξας καί τιμάς προσωρινάς καί ματαίας? «δός ?μ?ν ?να ε?ς ?κ δεξι?ν σου καί ε?ς ?ξ ε?ωνύμων σου καθίσωμεν ?ν τ? δόξ? σου» (Μάρκ. ι?. 37)? ?κε?νοι ?που ?λάλουν περί το? Χριστο? ταπεινά καί ε?τελ?? «?πιστάτα, καλόν ?στιν ?μ?ς ?δε ε?ναι καί ποιήσωμεν σκηνάς τρε?ς, μίαν σοί καί Μωσε? μίαν καί μίαν ?λί?» (Λουκ. θ?. 33). ?κε?νοι ?που πρότερον ?φθασαν ?ως καί νά συμφωνήσουν μέ τόν ?ούδαν καί νά κατηγορήσουν τήν ε?λογημένην ?κείνην Μαρίαν καί νά θυμωθο?ν καταπάνω της, διότι ?λειψε τούς πόδας το? ?ησο? μέ τόσον πολυέξοδον μ?ρον, λέγοντες μέ ?γανάκτησιν? «ε?ς τί ? ?πώλεια α?τη το? μύρου γέγονεν; ?δύνατο γάρ το?το πραθ?ναι ?πάνω τριακοσίων δηναρίων καί δοθ?ναι πτωχο?ς καί ?νεβριμ?ντο α?τ?» (Μάρκ. ιδ?. 4) Α?τοί λέγω ο? ?διοι, ?στερα ?πό τόν ?ρχομόν το? ?γίου Πνεύματος, δέν ?λαλο?σαν πλέον δι? ?λλο, παρά διά τά μεγαλε?α το? Θεο?, διά ?ψηλά καί μεγάλα πράγματα διά τήν βασιλείαν τ?ν ο?ραν?ν, διά τήν θεολογίαν τ?ς ?γίας Τριάδος, διά τό ?κατανόητον μυστήριον τ?ς ?νσάρκου ο?κονομίας? διότι ε?ναι Θεός ?ληθινός ? Χριστός? μέ ρητορικήν ?νήκουστον, μέ ?λευθεροστομίαν ?σύγκριτον καί μέ γλ?σσας διαφόρους? «?κούομεν λαλούντων α?τ?ν τα?ς ?μετέραις γλώσσαις τά μεγαλε?α το? Θεο?. (Πράξ. β? 11).

Τώρα στοχάσου ?σύ ?γαπητέ τά λόγια ?που ?μιλο?σες προτήτερα ?πό τά παρόντα γυμνάσματα, καί τά λόγια ?που πρέπει τώρα νά λαλ?ς, διά νά λάβ?ς καί ?σύ τήν μεταβολήν α?τήν τ?ς γλώσσης ?πό τήν χάριν το? ?γίου Πνεύματος? τήν γλ?σσαν σο? τήν ?δωκεν ? Θεός ?δελφέ ?ργανον διά νά λαλ?ς ?λα τά καλά ?χι τά κακά. ?θεν πρέπει νά τήν μεταχειρίζεσαι καί ?σύ κατά τόν σκοπόν ?που ? Θεός σο? τήν ?δωκεν? ?γουν ε?ς τό νά δοξολογ?ς καί νά α?ν?ς μέ α?τήν πάντοτε τόν Θεόν, καί νά μελετ?ς τά θε?ά του λόγια καθώς γέγραπται? «π?σα γλ?σσα ?ξομολογήσεται ?τι Κύριος ?ησο?ς Χριστός ε?ς δόξαν Θεο? Πατρός» (Φιλιπ. β? 11). Καί πάλιν «καί ? γλ?σσά μου μελετήσει τήν δικαιοσύνην σου, ?λην τήν ?μέραν τόν ?παινόν σου»? (Ψαλμ. λδ?. 32)? καί ?χι ε?ς τό νά λαλ?ς λόγια ?νευλαβ? κατά το? Θεο? καί ε?ς τό νά ?νομάζ?ς τό θε?ον του ?νομα ε?ς πράγματα μάταια? «ο? λήψ? γάρ φησι τό ?νομα Κυρίου το? Θεο? σου ?πί ματαί?» (?ξοδ. κ?. 7) ε?ς τό νά κατηγορ?ς καί νά μέμφεσαι τόν ?αυτόν σου καί ?χι ε?ς τό νά τόν ?παιν?ς μόνος σου «?γκωμιαζέτω σε ? πέλας καί μή τό σόν στόμα? ?λλότριος, καί μή τά σά χείλη» (Παροιμ. κζ?. 2). Ε?ς τό νά συμβουλεύ?ς τόν ?δελφόν σου ?λα ?κε?να ?που ε?ναι συμφέροντα ε?ς τήν σωτηρίαν του καί νά στερεών?ς ε?ς τό καλόν καί τήν ?ρετήν, καί ?χι ε?ς τό νά ?κον?ς ?ς μάχαιραν τήν γλ?σσάν σου κατ? α?το? περιπαίζωντάς τον, κατηγορ?ντάς τον καί ?βρίζωντάς τον καταφρονητικ?ς μέ θυμόν? «?κόνησαν ?ς ραμφαίαν τήν γλ?σσαν α?τ?ν» (Ψαλμ. ξγ?. 30) ? καί δίδωντάς του κακάς συμβουλάς μέ λόγια ?παλά μέν καί φιλικά, ?πίβουλα δέ καί ?χθρικά, διά νά τόν κακοποιήσ?ς καί νά τόν βλάψ?ς? «?παλύνθησαν ο? λόγοι α?τ?ν ?πέρ ?λαιον καί α?τοί ε?σι βολίδες» (Ψαλμ. νδ?. 24). Καί διά νά ε?π? μέ ?να λόγον, ε?ς τήν γλ?σσάν σου πρέπει νά ?χ?ς τά μεγαλε?α το? Θεο?, τά λόγια τ?ς παλαι?ς καί νέας Γραφ?ς? τά περί τ?ς θείας προνοίας? τά περί τ?ς κρίσεως? καί τά περί τ?ς ?γαθότητός του? καί ?λαι α? συνομιλίαι σου νά ?ναι περί πνευματικ?ν καί θείων πραγμάτων καί περί ?φελείας ψυχικ?ς. ?άν περί τοιούτων μεταχειρίζεσαι τήν γλ?σσάν σου, ?ξευρε, ?τι ? Κύριος ?πλασε νοερ?ς τήν ?δικήν σου γλ?σσαν, καθώς ?πλασε ποτέ καί το? κωφο? καί μογιλάλου? «καί πτύσας ?ψατο τ?ς γλώσσης α?το?? καί ?λύθη ? δεσμός τ?ς γλώσσης α?το?». (Μάρκ. ζ? 33). Καί ε?ναι καλόν σημάδι, ?τι ?ρχισε τό Πνε?μα τό ?γιον νά μεταβάλ? καί τήν ?δικήν σου γλ?σσαν, καί νά λαλ? α?τό δι? α?τ?ς, ?ς ποτέ ?λάλει καί διά τ?ν ?ποστόλων καί διά το? Δαβίδ «Πνε?μα Κυρίου ?λάλησεν ?ν ?μοί καί ? λόγος α?το? ?πί γλώσσης μου» (Β?. Βασιλ. κγ?. 2).

?ντράπου λοιπόν ?δελφέ, π?ς ?ως τώρα ?λάλεις ?σάν ?νας σαρκικός καί νήπιος καί ?χι ?σάν πνευματικός καί τέλειος ?νδρας? «?τε ?μην νήπιος, ?ς νήπιος ?λάλουν» (Α?. Κορ. ιγ? 11) καί ? γλ?σσά σου ?μελέτα τήν ?δικίαν, καθώς λέγει ? ?σα?ας? «? γλ?σσα ?μ?ν ?δικίαν μελετ?» (νθ?. 3).
?ποφάσισαι ε?ς τό ?ξ?ς νά μή ?φήν?ς νά ε?γουν ?πό τό στόμα σου λόγια σαπρά, λόγια γελοιώδη καί μάταια, ?λλά ?φέλιμα καί σωτηριώδη πρός ο?κοδομήν τ?ν ?κουόντων, καθώς σο? παραγγέλει ? ?πόστολος? «π?ς λόγος σαπρός ?κ το? στόματος ?μ?ν μή ?κπορευέσθω, ?λλ? ε?τις ?γαθός πρός ο?κοδομήν ?να δ? χάριν το?ς ?κούουσιν» (?φέσ. δ? 29)? διότι ? λόγος ε?ναι σκιά το? ?ργου, καθώς ε?πεν ?νας σοφός (Ο?τος ?στίν ? Δημόκριτος ε?πών? «λόγος ?ργου σκιή»)? καί ο? λόγοι ο? κακοί προξενο?ν καί τά ?ργα τά κακά, καθώς καί ?κ το? ?ναντίου ο? λόγοι ο? καλοί προξενο?ν καί τά ?ργα τά καλά. Διά το?το ε?πε καί ? Σολομ?ν, ?τι ε?ς τό χέρι τ?ς γλώσσης στέκεται ? ζωή καί ? θάνατος? «θάνατος καί ζωή ?ν χειρί γλώσσης» (Παροιμ. ιη?. 21). Καί καθώς ?ποιος βαστ? μυρωδικά καί τόν ?αυτόν του ε?ωδιάζει καί τούς ?λλους ?μοίως καί ?ποιος βαστ? βρωμερά καί τόν ?αυτόν βρωμίζει καί τούς ?λλους? τοιουτοτρόπως καί ?ποιος λαλε? τά καλά λόγια, ? τά κακά καί τόν ?αυτόν του ?φελε?, ? βλάπτει καί τούς ?κούοντάς του.

Καί τέλος πάντων, παρακάλεσε τό Πνε?μα τό ?γιον νά δυναμώσ? το?το ?που ?ρχισε νά ?νεργ? ε?ς ?σέ? «δυνάμωσον ? Θεός το?το, ? κατειργάσω ?ν ?μ?ν» (Ψαλμ. ξζ?. 31)? καί νά δείξ?ς μίαν τελείαν μεταβολήν ε?ς τήν γλ?σσάν σου διά τ?ς χάριτός του, ?στε νά μή σέ ?φήσ? νά σφάλ?ς πλέον μέ α?τήν ε?ς κανένα λόγον ?πρεπον? «ε?τις ?ν λόγ? ο? πταίει, ο?τος τέλειος ?νήρ (?ακωβ. γ?. 2)? ?λλά νά μεταχειρισθ? τήν γλ?σσάν σου ?σάν ?να κονδύλι, διά νά τήν κιν? μέ τήν δεξιάν του ε?ς τό νά λαλ?ς ?κε?να μόνον ?που α?τό θέλει καί βούλεται? ?στε ?που, σύ μέν νά λέγ?ς? «? γλ?σσά μου κάλαμος γραμματέως ?ξυγράφου» (Ψαλμ. μδ? 2)? ?κε?νοι δέ ?που σέ βλέπουν καί σο? ?κούουν, νά λέγουν? «α?τη ? ?λλοίωσις τ?ς δεξι?ς το? ?ψίστου». (Ψαλμ. ος? 10).

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2965.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172122

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους