Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Δ΄ Λουκ?, Τ?ν ?γίων Πατέρων τ?ς Ζ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου: Τ?ς Κυριακ?ς: Λουκ. η΄ 4-15

 

Ε?πεν ? Κ?ριος τ?ν παραβολ?ν τα?την? ­?ξ?λθεν ? σπε?ρων το? σπε?ραι τ?ν σπ?­ρον α?το?. κα? ?ν τ? σπε?ρειν α?τ?ν ? μ?ν ?πεσε παρ? τ?ν ?δ?ν, κα? κα­τεπατ?θη, κα? τ? πετειν? το? ο?ρανο? ­κατ?φαγεν α?­­τ?? κα? ?τερον ?πεσεν ?π? τ?ν π?τραν, κα? φυ?ν ?ξη­­­ρ?νθη δι? τ? μ? ?χειν ?κμ?δα? κα? ?­­­­­τερον ­?πεσεν ?ν μ?σ? τ?ν ?κανθ?ν, κα? συμφυε?σαι α? ?κανθαι ?­­­­π?πνιξαν α?τ?? κα? ?τερον ?πεσεν ε?ς τ?ν γ?ν τ?ν ?­­­­γαθ?ν, κα? φυ?ν ?πο?ησε καρπ?ν ?κατονταπλασ?ονα. ?Ε­­­­πηρ?των δ? α?τ?ν ο? μαθητα? α?το? λ?γοντες? τ?ς ε?η ? παραβολ? α?τη. ? δ? ε?πεν? ?μ?ν ­δ?δοται γν?ναι τ? μυστ?ρια τ?ς βασιλε?ας το? Θεο?, το?ς δ? ­λοιπο?ς ?ν παραβολα?ς, ?να βλ?πον­τες μ? βλ?πωσι κα? ?­κο?οντες μ? συνι?σιν. ?στι δ? α?τη ? παραβολ?? ? σπ?­ρος ?στ?ν ? λ?γος το? Θεο?? ο? δ? παρ? τ?ν ?δ?ν ε?σιν ο? ?κο?σαντες, ε?τα ?ρχεται ? δι?βολος κα? α?ρει τ?ν λ?γον ?π? τ?ς καρδ?ας α?τ?ν, ?να μ? πιστε?σαντες σωθ?σιν. ο? δ? ?π? τ?ς π?τρας ο? ?ταν ?κο?σωσι, μετ? χαρ?ς δ?χονται τ?ν λ?γον, κα? ο?τοι ρ?ζαν ο?κ ?χουσιν, ο? πρ?ς καιρ?ν πιστε?ουσι κα? ?ν καιρ? πειρασμο? ?φ?στανται. τ? δ? ε?ς τ?ς ?κ?νθας πεσ?ν, ο?το? ε?σιν ο? ?κο?σαντες, κα? ?π? μεριμν?ν κα? πλο?του κα? ?δον?ν το? β?ου πορευ?μενοι συμπν?γονται κα? ο? τελεσφορο?σι. τ? δ? ?ν τ? καλ? γ?, ο?το? ε?σιν ­ο?τινες ?ν καρδ?? καλ? κα? ?γαθ? ?κο?σαντες τ?ν λ?γον κα­τ?χουσι κα? καρποφορο?σιν ?ν ?πομον?. τα?τα λ?­γων ?φ?νει? ? ?χων ?τα ?κο?ειν ?κου?τω.

 1. ? δύναμη το? σπόρου

    ? σημεριν? Κυριακή, ? ?ποία ε?ναι ­?φιερωμένη στο?ς ?γίους Πατέρες πο? συγκρότησαν τ?ν Ζ΄ Ο?κουμενικ? Σύνοδο, ?νο­μάζεται κα? «Κυριακ? το? Σπορέως» λόγ? τ?ς σχετικ?ς Παραβολ?ς πο? ?να­γινώσκεται στ? ?ερ? Ε?­αγγέλιο.
    Δ?ν ε?ναι τυχα?ο ?τι ? Παραβολ? το? ­Σπορέως ε?­ναι ? πρώτη Παραβολ? πο? δίδαξε ? Κύριος. Φαίνεται ?τι μ? α?τ?ν ­?θελε ν? παρακινήσει το?ς ?ν­­θρώπους ν? ?κο?ν προσε­κτικ? τ? διδασκαλία Του κα? ν? τ?ν ?φαρμό­ζουν στ? ζωή τους. ?ς δο?­με λοι­π?ν κι ?με?ς μ? προσο­χ? τί μ?ς λέει ? Παραβολή.
    Βγ?κε κάποτε ? γεωρ­γ?ς γι? ν? σπείρει κι ­?­­­ριξε τ? σπόρο του μ? ­?­­­φθονία. ?μως ? ­σπόρος δ?ν ε?χε παντο? τ?ν ?δια ­?πόδοση. ?λλος σπόρος ?πεσε κοντ? στ? δρόμο κα? καταπατήθηκε ?π? το?ς διαβάτες κα? ?γινε τροφ? γι? τ? πουλιά. ?λλος σπόρος ?πεσε σ? πετρ?δες ?δαφος καί, καθ?ς δ?ν ε?χε ?γρασία ο?τε πο? ν? ?πλώσει τ?ς ρίζες του, ξεράθηκε. ?λλος σπόρος ?πεσε σ? τόπο ?που φύτρωναν ?γκάθια, κι ?ν? βλάστησε, μαζί του μεγάλωσαν κα? πολλ? ?γ­κάθια πο? τελικ? τ?ν ?πνιξαν. ?π?ρχε ?­­­­­­μως κι ? σπόρος πο? ?πεσε σ? «γ? ?­­­­γαθή», δηλαδ? σ? γόνιμο κα? καλλιεργη­­μένο ?δαφος. ?κε? ? σπόρος φύτρωσε κα? ?ναπτύχθηκε κι ?δωσε πλούσιους καρπούς.
    Στ? σημε?ο α?τ? ? Κύριος, γι? ν? διεγείρει τ?ν προσοχ? τ?ν ?κροατ?ν Του, ?ψωσε τ?ν τόνο τ?ς φων?ς Του κα? ε?πε δυνατά: Α?τ?ς πο? ?χει α?τι? πνευματι­κ? γι? ν? ?κούει κα? ν? ?γ­κολ­πώ­νε­ται α?τ? πο? λέω, ?ς ?κούει.
    Ζήτησαν τότε ο? μαθητές Του ν? το?ς ?ξηγήσει ποι? ε?ναι ? σημασία τ?ς Παραβολ?ς. Κι ?κε?νος ?πάντησε: Σ? σ?ς πο? ?χετε ?ν­δι­α­φέ­ρον κα? καλ? διάθεση σ?ς ?δωσε ? Θε?ς τ? χάρη Του ν? μάθετε τ?ς μυστηριώδεις ?λήθειες τ?ς Βασιλείας το? Θεο?· στο?ς ?λλους ?­­­μως πο? ε?ναι ?διάφοροι γι? τ?ς πνευματικ?ς ?λήθειες μιλάω μ? Παραβολ?ς γι? ν? μ?ν μπορο?ν ν? καταλάβουν κα? ν? μ?ν ?πιβαρύνουν τ? θέση τους περιφρονώντας τ?ν ?λήθεια.
    Κα? ξεκίνησε ν? ?ξηγε? τ?ν Παραβολ? λέγοντας πρ?τα ?τι «? σπόρος ?στ?ν ? λόγος το? Θεο?».
   Ε?ναι ?ξιοπρόσεκτη ? παρομοίωση το? λόγου το? Θεο? μ? σπόρο? διότι ?­­­πως ε?ναι ?παραίτητο γι? τ?ν ­?νθρωπο ν? σπείρει στ? γ? γι? ν? ­?ποκομίσει ?ργότερα τ? ?παραίτητα γι? τ?ν τροφ? κα? τ? συντήρησή του, παρομοίως ε?ναι ?ναγκαία γι? τ?ν ψυχ? ? σπορ? το? θείου λόγου. Μ? τ?ν λόγο το? Θεο? τρέφεται ? ψυχ? κι ?νισχύεται πνευματικά. Κι ?πως ?νας μικρ?ς σπόρος κρύβει τεράστια δύναμη, ?στε ν? γίνεται δένδρο ?λόκληρο μ? ?νθη, καρπο?ς ?λλ? κα? ρίζες βαθι?ς κα? δυνατ?ς πο? σπάζουν κα? βράχους, ?τσι κι ? ­λόγος το? Θεο? συντελε? κοσμογονία στ?ς ψυχές! Στ?ς ψυχ?ς στ?ς ?πο?ες σπείρεται ? λόγος το? Θεο? ?νανεώνεται ? διάθεση γι? μετάνοια κα? ?γώνα πνευματικ? κα? σ?ν ε?ωδιαστ? λουλούδια ?νθίζουν ο? ?γιες ?ρετ?ς το? Χριστο?.
    ?ς ?ναζητο?με λοιπ?ν ε?καιρίες ?­­που προσφέρεται ?πλόχερα ? λόγος το? Θεο?, γι? ν? σπείρεται στ?ν ψυχή μας κα? ν? φέρει πλούσιους καρπούς. ?στόσο ? καρποφορία ?ξαρτ?ται κα? ?π? τ?ν καταλληλότητα το? ?δάφους. Α?τ? ?πεσήμανε ? Κύριος στ? συνέχεια.

2. Μ? ?νάλογη διάθεση

    ? σπόρος πο? ?πεσε κοντ? στ? δρό­­­­μο συμβολίζει α?το?ς πο? ­κάποτε ?­­κουσαν τ?ν λόγο ?λλ? ?πειδ? ­?μειναν ?διάφοροι, ?ρχεται ? διάβολος κα? ?­­­φαι­ρε? τ?ν λόγο ?π? τ?ς καρδιές τους.
    ? σπόρος στ? πετρ?δες ?δαφος συμ­βολίζει α?το?ς ο? ?πο?οι ?ταν ?κού­σουν τ?ν λόγο το? Θεο? τ?ν δέ­χονται ?ρχικ? μ? χαρ? κα? ?ν­θου­­σι­α­σμό, ?πειτα ?μως, ?ταν ?λθει καιρ?ς πει­ρα­σμο? ? διωγ­μο?, ?πομακρύνονται ?π? τ?ν πίστη, διότι ? σπόρος δ?ν μπόρεσε ν? ριζώσει βαθι? μέσα τους.
    Ο? σπόροι πο? ?πεσαν στ? ­?γκάθια συμβολίζουν ?κεί­νους πο? ?κο?ν τ?ν λόγο το? Θεο? κι ?ρχίζουν μ? κάποια προθυμία ν? βαδίζουν στ? δρόμο τ?ς πίστε­ως. Πνίγονται ?μως ?π? τ?ς ?γωνιώδεις φροντίδες γι? τ?ν ?πό­κτηση χρημάτων καθ?ς κι ?π? τ?ς ­?πολαύσεις τ?ς σαρ­­­­­­κι­κ?ς ζω?ς, κι ?τσι δ?ν προκόπτουν ?στε ν? ­δώσουν καρπό.
    ? σπόρος ?μως πο? ?πεσε στ?ν ε?­φορη γ? συμβο­λί­ζει το?ς ­?νθρώπους ?κείνους ο? ?πο?οι μ? καρδι? κα­­­­­­λο­προ­αίρετη, ε?θεία κα? ?γαθ? ?κο?ν, ?μπεδώνουν τ?ν λόγο κα? τ?ν κρατο?ν σφι­χτ? μέσα τους, ?στε καρ­­­πο­φορο?ν τ?ς ?ρετές, δείχνοντας ?πομον? κα? καρτε­ρία σ? ?λα τ? ?μπόδια πο? συναντο?ν στ?ν ?σκηση τ?ς πνευματικ?ς ζω?ς.
Συνεπ?ς τ? πόσους καρπο?ς θ? παρουσιάσει ? γ? κα? τ?ς δικ?ς μας ψυχ?ς ?ξαρτ?ται ?π? τ? δική μας διάθεση κα? προθυμία, ?π? τ?ν ?πιμέλεια κα? τ?ν προσωπικό μας ?γώνα. Μαζ? μ? τ? σπορ? το? λόγου το? Θεο?, ε?ναι ?παραίτητη ? ?κκοπ? τ?ν παθ?ν κα? ? φυλακ? τ?ν α?σθήσεων σ?ν τ? ?ργωμα κα? τ?ν περίφραξη, ? προσευχ? σ?ν δροσερ? ποτιστικ? βροχή, ? Χάρη τ?ν ?γίων Μυστηρίων σ?ν τ? λίπασμα.
    Ε?ναι πολλ?ς ο? ε?καιρίες γι? τ? διδαχ? το? λόγου το? Θεο? πο? μ?ς δίνει ? ?κκλησία μας. ?ς συμμετέχουμε σ? α?τ?ς μ? τ?ν κατάλληλη προετοιμασία κα? μ? πολλ? προθυμία ν? ?φαρμόζουμε α?τ? πο? ?κο?με, ?στε μ? τ? Χάρη το? Ο?ράνιου Γεωργο? ν? φέρουμε πλούσιους καρπο?ς ?ρετ?ν.

 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0888.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178133

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους