Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Τ? θε?ο προσκλητήριο
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Ο? ε?αγγελικ?ς περικοπ?ς πο? ?ρισε ? ?κκλησία μας ν? διαβάζονται στ? θεία Λειτουργία ?π? τ? τέλη Σεπτεμβρίου, κα? συγκεκριμένα ?π? τ? δεύτερη Κυριακ? μετ? τ?ν ?ψωση το? Τιμίου Σταυρο? μέχρι τ? Χριστούγεννα, ε?ναι παρμένες ?π? τ? ε?αγγέλιο το? Λουκ?. ? πρώτη α?τ?ς τ?ς σειρ?ς περιέχει τ?ν κλήση τ?ν πρώτων τεσσάρων μαθητ?ν το? ?ησο? στ? ?ποστολικ? ?ργο, το? Πέτρου, ?νδρέα, ?ακώβου κα? ?ωάννου. Τ? γεγον?ς α?τ? διηγο?νται ?λοι ο? ε?αγγελιστές. ? Λουκ?ς ?φηγε?ται συγχρόνως κα? τ? ?κπληκτικ? ψάρεμα πο? ?γινε ?π? το?ς παραπάνω μαθητ?ς κατόπιν ?ποδείξεως το? ?ησο?, ψάρεμα τ? ?πο?ο προκάλεσε «θάμβος» στ?ν Πέτρο κα? το?ς συντρόφους του κα? τ?ν ?δήγησε στ?ν παράκληση - ?μολογία: «?ξελθε ?π? ?μο?, ?τι ?ν?ρ ?μαρτωλ?ς ε?μι, Κύριε».
??ν διηγο?νται ο? ?ερο? ε?αγγελιστ?ς τ? προσκλητήριο πο? ?πηύθυνε ? Χριστ?ς στο?ς τέσσερις ψαράδες ν? γίνουν μαθητές του, δ?ν ε?ναι γιατί ?νδιαφέρονται ν? μ?ς περιγράψουν σ?ν ?στορικο? τ? ξεκίνημα το? Μεσσία στ? ?π? γ?ς ?ργο του κα? τ? στρατολόγηση τ?ν συνεργατ?ν του - ?λλ? γιατί στ?ν τρόπο πο? δέχτηκαν ο? τέσσερις ψαράδες τ?ν πρόσκληση κα? ?νταποκρίθηκαν ?μέσως σ? α?τ?ν βλέπουν τ? τυπικ? παράδειγμα κα? πρότυπο γι? τ? π?ς πρέπει ν? δέχεται ? ?νθρωπος τ? θε?ο κάλεσμα. Μ? α?τ? τ? πρίσμα βλέποντας τ? διήγησή μας μπορο?με ν? σταματήσουμε στ? ?κόλουθα σημε?α.

Πρ?τα-πρ?τα πρέπει ν? προσέξουμε ?τι τ? προσκλητήριο ?πευθύνεται στο?ς τέσσερις ?ποψηφίους ?ποστόλους τ?ν ?ρα ?κριβ?ς πο? α?το? βρίσκονταν στ?ς ?ργασίες τους. Α?τ? μπορε? ν? μ?ς ?δηγήσει στ? σκέψη ?τι δ?ν χρειάζεται ν? ?πομακρυνθε? ? ?νθρωπος ?π? τ?ν κόσμο κα? τ? ζω? γι? ν? τ?ν συναντήσει ? Θεός. Τέτοια φυγ? διδάσκουν ?ρισμένα φιλοσοφικ? συστήματα πο? ε?ναι διαποτισμένα μ? τ?ν ?ντίληψη ?τι ? κόσμος κα? ? ?λη ε?ναι ?κ φύσεως κακ? στοιχε?α κα? ?τι ? ?νθρωπος γι? ν? βρε? τ? σωτηρία του πρέπει ν? φύγει μακρι? ?π? α?τά. Κατ? τ?ν ?γία Γραφή, ? κόσμος παρ? ?λη τ? φθορ? κα? τ?ν πτώση του στ? κακ? κα? στ?ν ?μαρτία ε?ναι ?ργο το? Θεο?· κι ? Θε?ς μ? δική του πρωτοβουλία συναντ? τ?ν ?νθρωπο μέσα σ? α?τ?ν τ?ν κόσμο, μέσα στ?ν κοινωνία, μέσα στ?ν ?ργασία γι? ν? το? προσφέρει τ? σωτηρία.

Τ? προσκλητήριο γι? ?λλους ?δη σήμανε, γι? ?λλους θ? σημάνει ?πωσδήποτε κάποτε: Θ? ε?ναι ?να συναρπαστικ? κήρυγμα; Θ? ε?ναι ?να συγκλονιστικ? βίωμα; Θ? ε?ναι μία ξαφνικ? ?φύπνιση ?π? τ? λήθαργο τ?ς ?διαφορίας; Θ? ε?ναι ? πρόσκληση το? ?ερέα; Θ? ε?ναι κάτι ?λλο; ? Θε?ς γνωρίζει πολλο?ς τρόπους γι? ν? ?πικοινωνε? μ? τ? πλάσμα του κα? ν? τ? σώζει. ?ς μ?ν ξεχνο?με ?τι ? Χριστιανισμ?ς δ?ν ε?ναι τ? ?ποκορύφωμα τ?ς προσπάθειας το? ?νθρώπινου πνεύματος ν? βρε? τ?ν Θεό, ?λλ? ε?ναι ? φανέρωση τ?ν ?νεργει?ν πο? κάνει ? Θε?ς μέσα στ?ν ?στορία γι? ν? συναντήσει κα? ν? λυτρώσει τ?ν ?νθρωπο κα? πο? ? σπουδαιότερη τ?ν ?ποίων ε?ναι ? σάρκωση, ? σταύρωση κα? ? ?νάσταση το? Χριστο?.

?να δεύτερο σημε?ο πο? θέλει ν? τονίσει ? διήγηση ε?ναι ? ?μπιστοσύνη στ? πρόσωπο το? Χριστο? κα? ? προθυμία ?πακο?ς στ? λόγια του. ?ποτέλεσμα τ?ς ?μπιστοσύνης κα? προθυμίας τ?ν τεσσάρων προσώπων τ?ς διηγήσεώς μας ?π?ρξε ? θαυματουργικ? ?λιεία. Τ? θα?μα βέβαια α?τ? δ?ν τ? κάνει ? Χριστ?ς γι? ν? ?ντυπωσιάσει το?ς ?πλο?ς ?νθρώπους στ? λίμνη Γεννησαρέτ, ?λλ? γι? ν? δείξει προκαταβολικ? πόσους καρπο?ς θ? ?ποφέρει ? ?πακοή τους στ? πρόσταγμά του κα? ? ?λοπρόθυμη ?φοσίωσή τους σ? α?τό. Πραγματικά, ? ?λιεία τ?ς ο?κουμένης ?π? το?ς μαθητ?ς το? Χριστο? ?ργότερα δ?ν ?π?ρξε λιγότερο ?κπληκτικ? κα? θαυματουργική. Γιατί δ?ν κοπίασαν μόνοι τους ?λλ? μ? συμπαραστάτη τ?ν Χριστ? κα? καθοδηγητ? τ? ?γιο Πνε?μα.

?να τρίτο σημε?ο πο? δ?ν πρέπει ν? διαφύγει τ?ς προσοχ?ς μας ε?ναι ? ?μολογία το? Πέτρου ?τι ε?ναι «?ν?ρ ?μαρτωλός». Τ? θάμβος τ?ς παρουσίας το? Χριστο? κα? το? θαύματός του τ?ν ?δηγε? στ? συναίσθηση τ?ς μηδαμινότητας κα? τ?ς γύμνιας του. Ν? τ? πρ?το β?μα γι? ν? συναντήσει κανε?ς τ?ν Θεό. ? ?ψηλ? ?δέα πο? ?χουμε γι? τ?ν ?αυτό μας, ? ο?ηση, δημιουργε? ?να τε?χος πο? ?μποδίζει τ? χάρη το? Θεο? ν? μ?ς ?γγίσει. ? συναίσθηση τ?ς ?μαρτωλότητας κάνει πι? ?πιτακτικ? τ?ν ?νάγκη τ?ς παρουσίας κα? ?νέργειας τ?ς χάρης το? Θεο?.

?να μήνυμα ?φυπνίσεως μ?ς ?πευθύνει ? σημεριν? διήγηση. Ν? συνειδητοποιήσουμε τ?ν ?μαρτωλότητά μας, ν? δεχτο?με μ? ?μπιστοσύνη τ? θε?ο κάλεσμα, ν? ?κολουθήσουμε ?μέσως τ?ν Χριστό, ?πουδήποτε κι ?ν βρισκόμαστε, μέσα στ? ζωή, μέσα στ?ν ?κτέλεση το? καθήκοντος κα? τ?ς ?ργασίας μας. Κα? τ? θα?μα θ? ?κολουθήσει ?μέσως· ?ς μ?ν περιμένουμε ν? προηγηθε? γι? ν? πεισθο?με.
 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0887.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178175

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους