Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Δ΄ Λουκ?, Τ?ν ?γίων Πατέρων τ?ς Ζ΄ Ο?κουμενικ?ς Συνόδου: Τ?ς Κυριακ?ς: Λουκ. η΄ 4-15

 

Ε?πεν ? Κ?ριος τ?ν παραβολ?ν τα?την? ­?ξ?λθεν ? σπε?ρων το? σπε?ραι τ?ν σπ?­ρον α?το?. κα? ?ν τ? σπε?ρειν α?τ?ν ? μ?ν ?πεσε παρ? τ?ν ?δ?ν, κα? κα­τεπατ?θη, κα? τ? πετειν? το? ο?ρανο? ­κατ?φαγεν α?­­τ?? κα? ?τερον ?πεσεν ?π? τ?ν π?τραν, κα? φυ?ν ?ξη­­­ρ?νθη δι? τ? μ? ?χειν ?κμ?δα? κα? ?­­­­­τερον ­?πεσεν ?ν μ?σ? τ?ν ?κανθ?ν, κα? συμφυε?σαι α? ?κανθαι ?­­­­π?πνιξαν α?τ?? κα? ?τερον ?πεσεν ε?ς τ?ν γ?ν τ?ν ?­­­­γαθ?ν, κα? φυ?ν ?πο?ησε καρπ?ν ?κατονταπλασ?ονα. ?Ε­­­­πηρ?των δ? α?τ?ν ο? μαθητα? α?το? λ?γοντες? τ?ς ε?η ? παραβολ? α?τη. ? δ? ε?πεν? ?μ?ν ­δ?δοται γν?ναι τ? μυστ?ρια τ?ς βασιλε?ας το? Θεο?, το?ς δ? ­λοιπο?ς ?ν παραβολα?ς, ?να βλ?πον­τες μ? βλ?πωσι κα? ?­κο?οντες μ? συνι?σιν. ?στι δ? α?τη ? παραβολ?? ? σπ?­ρος ?στ?ν ? λ?γος το? Θεο?? ο? δ? παρ? τ?ν ?δ?ν ε?σιν ο? ?κο?σαντες, ε?τα ?ρχεται ? δι?βολος κα? α?ρει τ?ν λ?γον ?π? τ?ς καρδ?ας α?τ?ν, ?να μ? πιστε?σαντες σωθ?σιν. ο? δ? ?π? τ?ς π?τρας ο? ?ταν ?κο?σωσι, μετ? χαρ?ς δ?χονται τ?ν λ?γον, κα? ο?τοι ρ?ζαν ο?κ ?χουσιν, ο? πρ?ς καιρ?ν πιστε?ουσι κα? ?ν καιρ? πειρασμο? ?φ?στανται. τ? δ? ε?ς τ?ς ?κ?νθας πεσ?ν, ο?το? ε?σιν ο? ?κο?σαντες, κα? ?π? μεριμν?ν κα? πλο?του κα? ?δον?ν το? β?ου πορευ?μενοι συμπν?γονται κα? ο? τελεσφορο?σι. τ? δ? ?ν τ? καλ? γ?, ο?το? ε?σιν ­ο?τινες ?ν καρδ?? καλ? κα? ?γαθ? ?κο?σαντες τ?ν λ?γον κα­τ?χουσι κα? καρποφορο?σιν ?ν ?πομον?. τα?τα λ?­γων ?φ?νει? ? ?χων ?τα ?κο?ειν ?κου?τω.

Περισσότερα...
 
? ?κκλησία ?ς κοινότητα
 
Μέγιεντορφ 'Ιωάννης (Πρεσβύτερος )
«Ο? ε?σ? δύο ? τρε?ς συνηγμένοι ε?ς τ? ?μ?ν ?νομα, ?κε? ε?μι ?ν μέσ? α?τ?ν» (Ματθ. 18,20). Τ? λόγια α?τ? το? Χριστο? ?ποτελο?ν ?να ?π? τ? βασικότερα ?κκλησιολογικ? κείμενα τ?ς Καιν?ς Διαθήκης. Διδάσκουν σαφ?ς ?τι ? σύναξη τ?ν πιστ?ν, ? συγκέντρωση ?ν?ς ?ριθμο? χριστιαν?ν, ?ποτελε? τ?ν προϋπόθεση τ?ς παρουσίας το? Χριστο?. Δ?ν ?χει σημασία ?ν ? ?ριθμ?ς α?τ?ν πο? συγκεντρώνονται ε?ναι μικρ?ς ? μεγάλος. ?κε?νο πο? ?χει πράγματι σημασία ε?ναι τ? γεγον?ς τ?ς σύναξης. ?φόσον μία σύναξη γίνεται «ε?ς τ? ?νομα το? Χριστο?», παύει ν? ε?ναι ?πλ? συνάθροιση ?νθρώπων κα? γίνεται ?νωση μ? τ?ν Χριστό, πραγμάτωση τ?ς ?ρχαίας προφητείας, σύμφωνα μ? τ?ν ?ποία ? Θε?ς θ? σκηνώσει ?ληθιν? κα? πραγματικ? ?ν μέσ? το? λαο? του κα? «α?το? λα?ς α?το? ?σονται κα? α?τ?ς ? Θε?ς ?σται μετ' α?τ?ν, ? Θε?ς α?τ?ν» (?π. 21,3. ?εζ. 43,7).

Τ?ν ?ντικειμενικ? α?τ? χαρακτήρα τ?ς σύναξης τ?ν χριστιαν?ν τονίζουν μ? ?διαίτερη ?πιμον? ?λοι ο? Πατέρες τ?ς ?ρχαίας ?κκλησίας.

Περισσότερα...
 
?γάπη στο?ς ?χθρούς, πρόκληση ζω?ς.
 
(Λουκ.6,31-36)
 
Νικάνωρ Καραγιάννης (?ρχιμανδρίτης)

Μπροστ? σ' ?ναν καθρέπτη μ?ς τοποθετε? σήμερα ? Χριστός, γι? ν? βλέπουμε τ?ν ?δυναμία μας κα? ν? ?λέγχουμε τ?ν ?αυτ? μας: «Καθ?ς θέλετε ?να ποι?σιν ?μ?ν ο? ?νθρωποι, κα? ?με?ς ποιε?τε α?το?ς ?μοίως», δηλ. α?τ? πο? θέλετε ν? κάνουν ο? ?λλοι γι? σ?ς, α?τ? ν? κάνετε κα? ?σε?ς σ' ?κείνους.

Μι? τέτοια στάση ο?σιαστικ? ?ποτελε? τ? πρ?το ?ποφασιστικ? β?μα, γι? ν? προχωρήσουμε στ? χριστιανικ? ζωή. Μι? τέτοια στάση δ?ν ε?ναι ?πλ?ς ?νας κανόνας καλ?ς ?ξωτερικ?ς κα? τυπικ?ς συμπεριφορ?ς, δ?ν ε?ναι ?πλ?ς ?να πλαίσιο, ?στε ν? ο?κοδομηθο?ν ο? ?νθρώπινες σχέσεις μας πάνω στ?ν ?μοιβαιότητα κα? τ? δικαιοσύνη. ? ?μοιβαιότητα το? χρυσο? κανόνα (ν? φέρεσθε πρ?ς το?ς ?λλο?ς ?πως θ? θέλατε ν? φερθο?ν σ? ?σ?ς ?παινίσσεται, ?σφαλ?ς, τ? δικαιοσύνη, δ?ν περιορίζεται, ?μως, σ? α?τή. Κα? ?δ? γεννιέται τ? ?ρώτημα, π?ς συνυπάρχει στ? λόγια το? Χριστο? ? ?ντολ? τ?ς ?γάπης, ? ?ποία στ? ?σχατο ?ριό της φτάνει στ?ν ?γάπη γι? το?ς ?χθρο?ς, μ? τ? δικαιοσύνη.

? περιχώρηση τ?ς ?γάπηs κα? τ?s δικαιοσύνηs δ?ν α?ρει τ? μεταξ? τουs ?νταση. Χωρ?ς δικαιοσύνη, ο? ?νθρώπινεs σχέσεις γίνονται σκληρ?s κα? ?διάφορες κα? χωρ?s ?γάπη, γίνονται ?ποπνικτικ?ς κα? βάρβαρες. ? ?γάπη δ?ν καταργε? τ? δικαιοσύνη ο?τε τ?ν ?ποκαθιστ?, ?λλ? τ? διορθώνει κα? ?ποδεικνύει τ? σωστή της κατεύθυνση. Ε?ναι ? ?κατάλυτη δύναμη πο? ?χει τ? ρίζα της στ?ν Θεό. ?ταν ζητ?με, λοιπόν, ?π? τ?ν ?λλο καλωσύνη, κατανόηση κα? ?γάπη, α?τ? σημαίνει ?τι τ?ν βλέπουμε στ? βάθοs τ?ς ?παρξήs του. ?δ? ?κpιβ?s φαίνεται ?τι ? καθένας μαs ε?ναι ζωνταν? ε?κόνα θεο?, πο?, ?σο ?μαυρωμένη, ?σο σπιλωμένη κα? ?ν ε?ναι, ?χει ?πέρτατη ?ξία. ?τσι ?δηγούμαστε φυσικ? κα? ?βίαστα στ?ν ?γάπη.

Περισσότερα...
 
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού
 
       Μια κατηγορία αγίων της Εκκλησίας μας είναι αυτή των στρατιωτικών. Μάλιστα η αγιασμένη αυτή τάξη ανάδειξε πλήθος Μαρτύρων στα πρωτοχριστιανικά χρόνια. Ένας από αυτούς είναι και ο άγιος Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος.
      Έζησε στα χρόνια του Τραϊανού (98-117) και του Αδριανού (117-138). Ήταν στρατιωτικός και υπηρετούσε ως ανώτερος αξιωματικός στον ρωμαϊκό στρατό. Το όνομά του ήταν Πλακίδας και ήταν ειδωλολάτρης. Παρ? όλα αυτά όμως ήταν δίκαιος άνθρωπος και εγκρατής στις επιθυμίες του. Είχε ευγενική ψυχή και έδειχνε συμπόνια προς τους αναξιοπαθούντες. Η σύζυγός του ονομαζόταν Τατιανή και είχαν αποκτήσει δύο γιούς. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως στο στράτευμα και την κοινωνία.

       Ένα ανεξήγητο θαύμα στάθηκε αφορμή να μεταστραφεί στο χριστιανισμό και να αφήσει για πάντα την δεισιδαίμονα ειδωλολατρία. Είχε πάει για κυνήγι στο δάσος με τη συνοδεία στρατιωτών του. Του άρεσε να κυνηγά ελάφια. Ξαφνικά είδε ένα υπερμεγέθη ελάφι, το οποίο άρχισε να το κυνηγά για να το σκοτώσει. Όμως είδε με έκπληξη πως ανάμεσα στα μεγάλα κέρατά του έφερε έναν λαμπερό σταυρό, με τη μορφή εσταυρωμένου άνδρα. Ταυτόχρονα άκουσε μια παράξενη φωνή από το μέρος του ελαφιού, η οποία του έλεγε: «Πλακίδα γιατί με διώκεις; Εγώ είμαι ο Χριστός, τον Οποίο τιμάς με τις αρετές σου, αλλά δε με γνωρίζεις!». Ήταν η φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού, η ίδια η οποία είχε μεταστρέψει, με ίδια λόγια, τον απόστολο των Εθνών Παύλο στην αληθινή πίστη.

Περισσότερα...
 

Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης (?137).

(17 Σεπτεμβρίου)

Έζησαν όταν αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Ανδριανός. Όταν η τίμια και ενάρετη Σοφία χήρεψε πήγε μαζί με τις κόρες της στη Ρώμη. Εκεί ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν. Αφού χώρισε τη μητέρα από τα παιδιά της, ζήτησε να παρουσιασθεί μπροστά του η δωδεκάχρονη Πίστη. Με δελεαστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να πείσει την Πίστη να αρνηθεί το Χριστό, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής. Τότε ο σκληρός ηγεμόνας διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Το ίδιο σθένος με την Πίστη επέδειξαν και οι αδελφές της, η δεκάχρονη Ελπίδα και η εννιάχρονη Αγάπη. Ο σκληρός Ανδριανός δε δίστασε να διατάξει τους δήμιους του να αποκεφαλίσουν και τα άλλα δύο κορίτσια. Περήφανη για τα παιδιά της η Σοφία, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας το Θεό να την πάρει κοντά Του. Ο Θεός εισάκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της.

 


 

Ορεστιάδα 10-9-2015   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Παράρτημα Ορεστιάδας  ανακοινώνει ότι, διαθέτει  προς ενοικίαση ένα διαμέρισμα τριών δωματίων  και λοιπών βοηθητικών χώρων, επιπλωμένο, σε κεντρικό σημείο της πόλεως Ορεστιάδας (  επί της οδού Αγίων Θεοδώρων  112 )  κοντά στη Λέσχη Αξιωματικών και εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία.

 Το  Ενοίκιο είναι  αρκετά χαμηλό, ( 180 Ευρώ το μήνα ) με σκοπό να στηρίξουμε  οικονομικά την Ελληνική  οικογένεια, στη δύσκολη εποχή, που διερχόμαστε. Η οικοδομή διαθέτει κεντρική θέρμανση και  ασανσέρ. Το Διαμέρισμα είναι λουξ, με διπλά τζάμια, επιπλωμένο  και διαθέτει  όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.

Για πληροφορίες απευθύνεστε στον Πρόεδρο του Παραρτήματος κ. Νίκο,  τηλέφωνο  6977173447.


 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0888.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178200

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting