Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
?μιλία ε?ς τόν ?κ γενετ?ς τυφλόν
?στέριος (?πίσκοπος ?μασείας)

Μόλις ?κούσαμε τόν υ?ό τ?ς βροντ?ς, τόν ?ωάννη, ? μ?λλον τό ?γιον Πνε?μα, πού ?πό ?λιέα καί χειροτέχνη τόν ?καμε συγγραφέα καί κήρυκα θείων ?ντως καί ?ψηλ?ν ?ποθέσεων, νά μ?ς ?κθέτει τό θα?μα τ?ς σωματικ?ς καί πνευματικ?ς ?ναβλέψεως το? ?κ γενετ?ς τυφλο?. Στό προηγούμενο κεφάλαιο ?νέλυσε τήν πολλή καί ?κτεταμένη διάλεξη το? Κυρίου μέ τήν ?ποία καθοδηγο?σε τόν ?πειθ? καί δύστροπο ?βραϊκό λαό στή θεογνωσία το? Πατρός καί το? Υ?ο?, ?πομακρύνοντας τό νο? τους ?πό τήν ?ννοια τ?ς μοναρχίας τους. Τούς ?νοιγε τήν πόρτα γιά νά περάσουν ?πό τή νομική παράδοση στή χάρη, ?δηγώντας τους ?μαλ?ς ?πό τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη, ?πως κάποτε ?πό τήν ?ρημο πρός τήν πλούσια καί ε?φορη γ?. ?λλά ?ν καί ?φανέρωνε ποικιλοτρόπως καί τή δική του προΰπαρξη, ?τι δηλαδή ?πάρχει προαιωνίως καί ε?ρίσκεται πάντοτε σέ συνάφεια μέ τόν Πατέρα, καί ?φώναζε μέ σαφήνεια στά ?τα τ?ν κωφ?ν: πρίν ?βραάμ γενέσθαι ?γώ ε?μί, ?κε?νοι δέν ?ντελήφθησαν τή δύναμη το? λόγου, ο?τε ?κε?νο πού δέν παραδέχτηκαν τό ?λεγξαν μέ κάποια ?πιστημονική ?ντίρρηση. ?λλά ?ντί τ?ν λόγων ?πιασαν τούς λίθους, καί ?ν? βρίσκονταν ?κόμη μακριά ?πό τόν Σταυρό, γύμναζαν τά φονικά τους χέρια γιά τή δολοφονία. ?κε?νος ?μως πού πάντοτε προέκρινε τή μακροθυμία μπροστά στόν ?βριστή καί βλάσφημο λαό, ?πέφυγε τήν ?ργή καί τήν ?χλαγωγία τους. ?πέδρασε, ?χι ?μως μέ τρόπο ταπεινό, ?λλά θεϊκό. Στάθηκε μεταξύ τους τόσο κοντά ?στε νά τόν φτάνουν μέ τά χέρια τους, ?λλά δέν τόν ?βλεπαν, καί ?ν? ?γγιζε τούς ?ξοργισμένους, δέν φαινόταν. Ε?χαν μείνει τότε ?μβρόντητοι, φονεύοντας μέ τήν προαίρεση, χωρίς ?μως νά βρίσκουν τρόπο νά ?κτονώσουν τήν ?ργή τους. ?μοιοι μέ τούς ?πειρους κυνηγούς ο? ?πο?οι, ?ν φοβίσουν καί διώξουν τό κυνήγι παράκαιρα, καί τό ?λάφι βρε? διέξοδο σέ κάποιο δάσος καί διαφύγει κρυφά, περιπλαν?νται χωρίς λόγο στήν κοιλάδα περιφέροντας τά δίχτυα ?σκόπως, τραβώντας μαζί τους καί τά σκυλιά ματαίως.

Περισσότερα...
 
? ?κκλησιασμός
?γιος ?ωάννης Χρυσόστομος
 
  
 
Πρόλογος 

? πίστη στ? Θε? κα? ? συμμετοχ? στ? θεία λατρεία, προπαντ?ς στ?ν ε?χαριστιακ? σύναξη, ?ποτελο?ν γι? κάθε ζωνταν? μέλος τ?ς ?κκλησίας δυ? πραγματικότητες ?ξεχώριστες. ? ?ληθιν?ς χριστιαν?ς δ?ν μπορε? ν? ζήσει χωρ?ς τ? θεία Λειτουργία. Τ? ?περ?α το? Μυστικο? Δείπνου κα? τ?ς Πεντηκοστ?ς, πο? συνέχειά τους ε?ναι ο? ?ερο? ναοί, ?ποτελο?ν κατεξοχ?ν το?ς τόπους τ?ς παρουσίας το? Θεο? κα? τ?ν διανομ?ς τ?ν θείων χαρισμάτων. ? «?μοθυμαδ?ν ?π? τ? α?τό» προσκαρτέρηση τ?ν πιστ?ν ?κφράζει τ?ν ?νότητα το? ?κκλησιαστικο? σώματος, πο? ?δ? κα? τώρα προγεύεται τ? ?γαθά της βασιλείας το? Θεο?. Α?τ? τ?ν ?λήθεια ?πηχο?ν κα? ο? ?γιοι Πατέρες τ?ς Πενθέκτης Συνόδου (691), ?ταν παραγγέλλουν ν? ?ποκόπτεται ?π? τ? σ?μα τ?ς ?κκλησίας ?κε?νος πού, χωρ?ς σοβαρ? λόγο, δ?ν ?κκλησιάζεται γι? τρε?ς συνεχε?ς Κυριακές.

  

Περισσότερα...
 
? πίστη σήμερα
?βερ?ντσεφ Σέργιος

 

? Σέργιος ?βερίντσεφ ?ταν ρ?σσος θεολόγος, ποιητής καί φιλόσοφος, ε?δικευμένος στήν ?ρχαία καί μεσαιωνική λογοτεχνία, καί μέλος τ?ς Ρωσσικ?ς ?καδημίας ?πιστημ?ν. ?πέθανε τό ?τος 2004 σέ ?λικία 66 χρόνων. Τό παρόν κείμενο ?ποτέλει ?να ?πάνθισμα ?μιλίας του στήν Λυών τ?ς Γαλλίας, τόν Α?γουστο το? 1994, λίγο μετά τήν κατάρρευσι το? κομμουνισμο? στήν Ρωσσία, τό ?πο?ον ?δημοσιεύθη στό γαλλικό περιοδικό ΣΟΠ, τ. 192, Νοέμ. 1994.

Περισσότερα...
 

Κυριακή του τυφλού (Μιχαήλ Χούλη)

Κυριακή του εκ γενετής τυφλού (Ιωάννου 9, 1-38)
 

Καθώς προχωρούσαν μια μέρα στο δρόμο ο Ιησούς και οι μαθητές του, είδαν έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του;». Αυτό το είπαν γιατί τότε οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι παράλυτοι, οι τυφλοί και όσοι είχαν βαριά προβλήματα, είχαν διπλό ?σταυρό?: Όχι μόνο πίστευε η κοινωνία πως ο Θεός τούς είχε τιμωρήσει για τα αμαρτήματα των γονέων ή τα δικά τους, αλλά βρίσκονταν στο θρησκευτικό και κοινωνικό περιθώριο βιώνοντας μια επίγεια κόλαση.

Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού πάνω σ? αυτόν. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, όσο είναι μέρα. έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο βρίσκομαι στον κόσμο είμαι το φως του κόσμου». Όταν τα είπε αυτά, έφτυσε κάτω και έκανε πηλό από το σάλιο και άλειψε τον πηλό πάνω στα μάτια του τυφλού. 

Περισσότερα...
 
Ποιό τό νόημα τ?ς φράσης -Τά ?για το?ς ?γίοις-
?γιος Νικόλαος ? Καβάσιλας? ?ερέας, ?φο? προσέλθει στήν ?γία Τράπεζα καί κοινωνήσει, προσκαλε? καί τούς ?λλους. ?μως δέν ?πιτρέπεται σέ ?λους ? κοινωνία τ?ν ?γίων μυστηρίων. Γι? α?τό καί ? ?ερέας δέν τούς προσκαλε? ?λους. ?λλά, ?φο? πάρει στά χέρια του τόν ζωοποιό ?ρτο καί τόν ?ψώσει, προσκαλε? μόνο τούς ?ξίους νά κοινωνήσουν. Καί τό φωνάζει:
-Τά ?για το?ς ?γίοις.


* * *
Περισσότερα...
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος ανακοινώνει ότι με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου (9 Μαΐου) θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό:

  • Την παραμονή της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου (8 Μαΐου) και ώρα 19.00' θα γίνει μεταφορά της εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου από το παρεκκλήσι του Αγίου στον κυρίως Ναό όπου θα γίνει ο Εσπερινός.
  • Την ημέρα της εορτής (9 Μαΐου) και από τις 07.00' η ώρα μέχρι τις 09.30' θα γίνει η Θεία Λειτουργία.
  • Θα ακολουθήσει Αγιασμός υπέρ των αυτοκινητιστών, των οδοιπόρων και του Σώματος Εφοδιασμού-Μεταφορών του Στρατού.

Για τον Αγιασμό οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στον αύλιο χώρο με τα αυτοκίνητά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τ.σ.υ.

Αιδεσιμολογιώτατος π. Αθανάσιος Δανάκης

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0886.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172108

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 22 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting