Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Η μεγάλη Σαρακοστή: «Ένας τρόπος ζωής»

 

Alexandre Schmemann, Η μεγάλη Σαρακοστή,
Πορεία προς το Πάσχα, εκδ. Ακρίτας,
Αθήνα 1987, σελ. 115-122

 

Με την παρακολούθηση των ακολουθιών, με τη νηστεία, ακόμα και με την προσευχή σε τακτά διαστήματα δεν εξαντλείται η όλη προσπάθεια στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Ή μάλλον για να είναι όλα αυτά αποτελεσματικά και να έχουν νόημα, πρέπει να υποστηρίζονται και από αυτή την ίδια τη ζωή. Χρειάζεται δηλαδή ένας «τρόπος ζωής» που να μην έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά και να μην οδηγεί σε μια «διασπασμένη» ύπαρξη. Στο παρελθόν, στις ορθόδοξες χώρες η ίδια η κοινωνία πρόσφερε μια τέτοια υποστήριξη με τον συνδυασμό που είχε στα έθιμα, στις εξωτερικές αλλαγές, με τη νομοθεσία, με τους δημόσιους και ιδιωτικούς κανονισμούς, με όλα δηλαδή όσα περιλαμβάνονται στη λέξη πολιτισμός. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή ολόκληρη η κοινωνία αποδεχόταν ένα συγκεκριμένο ρυθμό ζωής, ορισμένους κανόνες που υπενθύμιζαν στα άτομα-μέλη της κοινωνίας την περίοδο της Σαρακοστής.

Περισσότερα...
 

Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου

 

Τρία σημαντικότατα γεγονότα στην ιστορία του κόσμου εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας.

 

To πρώτο είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα με χαρά και αγάπη, αλλά και με δέος ενώπιον του μεγαλείου του γεγο­νότος αυτού, το οποίο ονομάζεται «κεφάλαιον» (δη­λαδή αρχή) της σωτηρίας μας.

Εννέα μήνες μετά τον Ευαγγελισμό πραγματο­ποιήθηκε και το δεύτερο από τα σημαντικότερα γε­γονότα, η κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου μας Ιη­σού Χρίστου. Κορυφή και ολοκλήρωση της σωτηρί­ας μας θα είναι η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χρί­στου μετά από ένα φρικτό θάνατο πάνω στο Σταυρό.

Όχι μόνο μια φορά αλλά πολλές φορές φανερώ­θηκαν στους αγίους άγγελοι. Έξι μήνες πριν τον Ευ­αγγελισμό της Παναγίας Παρθένου Μαρίας στάλθη­κε ο αρχάγγελος Γαβριήλ στον ιερέα Ζαχαρία, ο οποίος υπηρετούσε στο ναό, για να του αναγγείλει, ότι απ' αυτόν θα γεννηθεί ο μεγαλύτερος μεταξύ των αν­θρώπων, ο Πρόδρομος του Κυρίου ο Ιωάννης. Και σήμερα ο ίδιος φέρνει το χαρμόσυνο άγγελμα στην Υπεραγία και άχραντο Παρθένο Μαρία, η οποία ζού­σε στο ταπεινό φτωχόσπιτο του ξυλουργού Ιωσήφ.

 

Περισσότερα...
 

Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
του θεολόγου Μανόλη Α. Λουκάκη
 

Περισσότερα...
 
?μιλία στο?ς ?γίους Σαράντα Μάρτυρες
?γιος Βασίλειος ? Μέγας

(Τ? θαυμάσιο το?το κείμενο δ? ξέρουμε ποι? χρόνο γράφηκε. ?κφωνήθηκε ?μως στ? μνήμη τ?ν 40 Μαρτύρων, πο? τ? 320 θανατώθηκαν κατ? τ? διωγμ? το? Λικινίου. Το?ς ?ερο?ς α?το?ς ?θλητές, ?πειδ? γενναίως ?μολόγησαν πίστη στ?ν Χριστό, το?ς σύναξαν κα? το?ς ?στησαν στ?ν παγωμένη λίμνη στ? κέντρο τ?ς Σεβάστειας. ? Μέγας Βασίλειος, χάρη στ?ς ?ριστες ?ατρικές του γνώσεις, περιγράφει μ? τρόπο ?κπληκτικ? τ?ς διεργασίες πο? συντελο?νται στ?ν ?νθρώπινο ?ργανισμ? ?π? τ? ψύχος κα? τ? πάγωμα κα? π?ς ?πέρχεται ? θάνατος. Πέραν ?μως τούτου ?χουμε στ? μάτια μας ?να πολ? ?ρρενωπ? κείμενο, ?ξοχα δομημένο, πο? δίνει ?νάγλυφη τ? θεολογία το? μαρτυρίου, τ? σημασία πο? α?τ? ?χει γι? τ?ν ?διο τ? μάρτυρα, γι? το?ς λοιπο?ς πιστο?ς κα? γι? τ?ν ?κκλησία γενικά.)

Πο?ος κορεσμ?ς θ? ?μπορο?σε ν? ?πάρξ? ?π? τ?ν μνήμην τ?ν μαρτύρων, δι? α?τ?ν ? ?πο?ος ?γαπ? το?ς μάρτυρας; Διότι ? τιμ? πρ?ς το?ς ?νδρείους ?π? μέρους τ?ν συνδούλων των, ?ποδεικνύει τ?ν ε?νοιαν πρ?ς τ?ν κοιν?ν Κύριον. Ε?ναι ?λλωστε ?λοφάνερον ?τι α?τ?ς ? ?πο?ος παραδέχεται το?ς γενναίους ?νδρας, δ?ν θ? ?στερήσ? κατ? τ?ν μίμησιν, ?ταν ε?ρεθ? ε?ς παρομοίας περιστάσεις. Ν? μακαρίσ?ς ?ληθιν? α?τ?ν πο? ?μαρτύρησε, δι? ν? γίν?ς μάρτυς κατ? τ?ν διάθεσιν, κα? θ? καταλήξ?ς ν? ?ξιωθ?ς το?ς ?δίους μισθο?ς μ? ?κείνους, χωρ?ς ν? διωχθ?ς, χωρ?ς ν? κα?ς ε?ς τ?ν φωτιάν, χωρ?ς ν? μαστιγωθ?ς. ?με?ς δ? δ?ν πρόκειται ν? θαυμάσωμεν ?να, ο?τε μόνον δύο, ο?τε ? ?ριθμ?ς τ?ν μακαριζομένων φθάνει μέχρι το? ?ριθμο? τ?ν δέκα. ?λλ? σαράντα ?νδρες, πο? ?σ?ν ν? ε?χαν μίαν ψυχ?ν ε?ς ξεχωριστ? σώματα, μ? μίαν σύμπνοιαν κα? ?μόνοιαν τ?ς πίστεως, μίαν ?πέδειξαν κα? τ?ν καρτερίαν ε?ς τ? βάσανα κα? τ?ν ?ντίστασιν, χάριν τ?ς ?ληθείας. ?λοι ?π?ρξαν ?νας κα? ?νας· ?σοι ε?ς τ?ν διάθεσιν κα? ?σοι ε?ς τ?ν ?γ?να. Δι? το?το κα? μ? τ?ν ?δίαν τιμ?ν κατηξιώθησαν ν? λάβουν τ? στεφάνια τ?ς δόξης. Ποι?ς λόγος θ? ?μπορο?σε ν? περιγράψ? τ?ν ?ξίαν των; Δ?ν θ? ?παρκο?σαν ο?τε σαράντα γλ?σσαι ν? ?ξυμνήσουν τ?ν ?ρετ?ν τόσων μεγάλων ?νδρ?ν. Κα? ?μως, κα? ?ν ?κόμη ?ταν ?νας ? τιμώμενος, θ? ?ξαρκο?σε ν? νικήσ? τ?ν δύναμιν τ?ν λόγων μου, πολ? δ? περισσότερον τώρα πο? ε?ναι τόσον μεγάλο πλ?θος, στρατιωτικ? φάλαγγα, παράταξις δυσκολοκαταγώνιστος, ?ξ ?σου ?νίκητος ε?ς το?ς πολέμους κα? ?φθαστος ε?ς το?ς ?παίνους.

Περισσότερα...
 

Τί ε?ναι τ? Ψυχοσάββατα; Σ? τί ?φελο?ν;

      
         

Ο? προσευχ?ς γι? το?ς κεκοιμημένους, το?ς νεκρούς μας(ε?τε στ? Θεία Λειτουργία, ε?τε στ? μνημόσυνα, ε?τε στ? τρισάγια, ε?τε στ? ψυχοσάββατα) ε?ναι ? ?ψίστη μορφή ?γάπης πρ?ς το?ς ?δελφο?ς πο? δ?ν ε?ναι πι? μαζί μας.

Τ? Ψυχοσάββατα

Μέσα στ?ν ?διαίτερη μέριμνά της γι? το?ς κεκοιμημένους ? ?γία ?ρθόδοξη ?κκλησία μας ?χει καθορίσει ξεχωριστ? ?μέρα τ?ς ?βδομάδος γι? α?τούς.

?πως ? Κυριακ? ε?ναι ? ?μέρα τ?ς ?ναστάσεως το? Κυρίου, ?να ?βδομαδια?ο Πάσχα, ?τσι τ? Σάββατο ε?ναι ? ?μέρα τ?ν κεκοιμημένων, γι? ν? το?ς μνημονεύουμε κα? ν? ?χουμε κοινωνία μαζί τους. Σ? κάθε προσευχ? κα? ?διαίτερα στ?ς προσευχ?ς το? Σαββάτου ? πιστ?ς μνημονεύει το?ς ο?κείους, συγγενε?ς κα? προσφιλε?ς, ?κόμη κα? το?ς ?χθρούς του πο? ?φυγαν ?π? τ?ν κόσμο α?τό, ?λλ? ζητ? κα? τ?ς προσευχ?ς τ?ς ?κκλησίας γι? α?τούς.

 

Σ? ?τήσια βάση ? ?κκλησία ?χει καθορίσει δύο Σάββατα, τ? ?ποία ?φιερώνει στο?ς κεκοιμημένους της. Ε?ναι τά μεγάλα Ψυχοσάββατα? τ? ?να πρ?ν ?π? τ?ν Κυριακή της ?πόκρεω κα? τ? ?λλο πρ?ν ?π? τ?ν Κυριακή τ?ς Πεντηκοστ?ς.

Περισσότερα...
 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 21-2-2016

 

Την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016, Κυριακή του "Τελώνη και Φαρισαίου", στον Ιερό Ναό "Κοιμήσεως Θεοτόκου" Κλεισσούς Ορεστιάδος θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνού.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2963.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178165

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 50 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting