Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
?μιλία ε?ς τόν ?κ γενετ?ς τυφλόν
?στέριος (?πίσκοπος ?μασείας)

Μόλις ?κούσαμε τόν υ?ό τ?ς βροντ?ς, τόν ?ωάννη, ? μ?λλον τό ?γιον Πνε?μα, πού ?πό ?λιέα καί χειροτέχνη τόν ?καμε συγγραφέα καί κήρυκα θείων ?ντως καί ?ψηλ?ν ?ποθέσεων, νά μ?ς ?κθέτει τό θα?μα τ?ς σωματικ?ς καί πνευματικ?ς ?ναβλέψεως το? ?κ γενετ?ς τυφλο?. Στό προηγούμενο κεφάλαιο ?νέλυσε τήν πολλή καί ?κτεταμένη διάλεξη το? Κυρίου μέ τήν ?ποία καθοδηγο?σε τόν ?πειθ? καί δύστροπο ?βραϊκό λαό στή θεογνωσία το? Πατρός καί το? Υ?ο?, ?πομακρύνοντας τό νο? τους ?πό τήν ?ννοια τ?ς μοναρχίας τους. Τούς ?νοιγε τήν πόρτα γιά νά περάσουν ?πό τή νομική παράδοση στή χάρη, ?δηγώντας τους ?μαλ?ς ?πό τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη, ?πως κάποτε ?πό τήν ?ρημο πρός τήν πλούσια καί ε?φορη γ?. ?λλά ?ν καί ?φανέρωνε ποικιλοτρόπως καί τή δική του προΰπαρξη, ?τι δηλαδή ?πάρχει προαιωνίως καί ε?ρίσκεται πάντοτε σέ συνάφεια μέ τόν Πατέρα, καί ?φώναζε μέ σαφήνεια στά ?τα τ?ν κωφ?ν: πρίν ?βραάμ γενέσθαι ?γώ ε?μί, ?κε?νοι δέν ?ντελήφθησαν τή δύναμη το? λόγου, ο?τε ?κε?νο πού δέν παραδέχτηκαν τό ?λεγξαν μέ κάποια ?πιστημονική ?ντίρρηση. ?λλά ?ντί τ?ν λόγων ?πιασαν τούς λίθους, καί ?ν? βρίσκονταν ?κόμη μακριά ?πό τόν Σταυρό, γύμναζαν τά φονικά τους χέρια γιά τή δολοφονία. ?κε?νος ?μως πού πάντοτε προέκρινε τή μακροθυμία μπροστά στόν ?βριστή καί βλάσφημο λαό, ?πέφυγε τήν ?ργή καί τήν ?χλαγωγία τους. ?πέδρασε, ?χι ?μως μέ τρόπο ταπεινό, ?λλά θεϊκό. Στάθηκε μεταξύ τους τόσο κοντά ?στε νά τόν φτάνουν μέ τά χέρια τους, ?λλά δέν τόν ?βλεπαν, καί ?ν? ?γγιζε τούς ?ξοργισμένους, δέν φαινόταν. Ε?χαν μείνει τότε ?μβρόντητοι, φονεύοντας μέ τήν προαίρεση, χωρίς ?μως νά βρίσκουν τρόπο νά ?κτονώσουν τήν ?ργή τους. ?μοιοι μέ τούς ?πειρους κυνηγούς ο? ?πο?οι, ?ν φοβίσουν καί διώξουν τό κυνήγι παράκαιρα, καί τό ?λάφι βρε? διέξοδο σέ κάποιο δάσος καί διαφύγει κρυφά, περιπλαν?νται χωρίς λόγο στήν κοιλάδα περιφέροντας τά δίχτυα ?σκόπως, τραβώντας μαζί τους καί τά σκυλιά ματαίως.

?γώ δέ, ?ν καί κατά τά ?λλα ε?μαι ?χρε?ος, δέν λησμόνησα πώς ε?μαι δο?λος, καί ?φείλω νά ?ξεγερθ? κατά τ?ν ?βριστ?ν, ?ποστηρίζοντας τόν Δεσπότη μου. Γι? α?τό καί θά φωνάξω στούς ?βραίους, σάν νά ε?ναι σήμερα παρόντες καί νά ?χουν καταληφθε? ?πό μανία: λιθοβολε?τε, ?λεεινοί, τόν Ε?εργέτη; Καί ποιός σ?ς ξεδίψασε κάποτε ?πό μία πέτρα; Πετ?τε λίθους σ? α?τόν πο? νομοθέτησε τή ζωή σας μέ τίς λίθινες πλάκες; Στόν λίθο τόν ?κλεκτό καί πολύτιμο πο? προεφήτευσε ? ?σαΐας; Στόν λίθο τόν νοητό πο? ?πεσχίσθη ?πό τόν ?πότομο βράχο χωρίς ?νθρώπινο χέρι, ?πως ? θεσπέσιος Δανιήλ σ?ς δίδαξε; Λιθοβολε?τε τόν λίθον τόν ?κρογωνια?ον, πού συνένωσε τούς δύο τοίχους, τ?ς Καιν?ς καί τ?ς Παλαι?ς Διαθήκης; Καί ?ν ?σε?ς δέν πιστέψετε, δυνατός ? Θεός ?κ τ?ν λίθων τούτων ?γε?ραι τέκνα ?βραάμ, δηλαδή νά συνάξει στόν Χριστό λαόν περιούσιον, τούς ?περίτμητους ?θνικούς. Α?τή τήν ?παγγελία ?δέχθη καί ? ?βραάμ, ?ταν ? Θεός το? ε?πε, ?τι ε?λογηθήσονται ?ν σο? πάντα τά ?θνη. Διότι βλέποντας ? Θεός μέ τήν ?πόρρητο πρόγνωσή του τό μέλλον, χάρισε στόν ?ρχηγό τ?ς πίστεως ?ς τέκνα ?λους ?κείνους πού ?πρόκειτο στό μέλλον νά πιστέψουν. ?πειδή προέβλεπε τήν ?πανάσταση τ?ν ?βραίων, ?λλά καί τούς λίθους ?βλεπε, πού θά σήκωναν ?ναντίον του τά ψευδώνυμα τέκνα του, τά ε?χε συμπεριλάβει στούς ?ποκηρυγμένους. Καί ?πειδή, κηρύττοντάς τους τήν ?λήθεια, δέν τούς ?βλεπε νά ε?σεβο?ν, ?ν? ?ταν παρών, ?κρύβη καί καθώς τόν ?βλεπαν, ?ξηφανίσθη, ?στε μέ α?τή τή θαυματουργία του νά τούς κάνει νά συγκατατεθο?ν, ?τι πράγματι ?ταν ? Χριστός καί Θεός ?πό τόν ?βραάμ παλαιότερος.

?κο?στε λοιπόν, λέγω, τυφλοί ?ληθ?ς καί ?νόητοι. Ποιός ε?ναι α?τός πο? βρίσκεται ?μπρός σας χωρίς νά φαίνεται; Μήπως ε?ναι ?κε?νος πο? ?μιλο?σε στόν Μωυσ? χωρίς νά φαίνεται; Γιατί καί τότε φαινόταν φωτιά καί βάτος, ?φωνα καί τά δύο. ?λλά ?μως καί φωνή ?κουγόταν, καί λόγια διδακτικά, καί τό μέλλον μέ ?κρίβεια ?προφητεύετο. ?ποιος διαθέτει νο?, πρέπει ?πό τή συγγένεια τ?ν γεγονότων νά ?ναγνωρίσει τό πρόσωπο.

?τσι παραλογίζονταν ο? ?νόητοι ?βρα?οι, καί ? Κύριος καί Σωτήρας μας σάν κάποιος ?ατρός σοφός καί ?πιμελής, ?φο? τό πάθος δέν ?πεχώρησε μέ τήν πρώτη ?πέμβαση, μεταχειρίζεται ?λλον τρόπο Θεραπείας. Θέλει νά θεραπεύσει τούς διανοητικ?ς τυφλούς, διά μέσου ?νός σωματικ?ς τυφλο?, πού ?τυχε νά ε?ρίσκεται ?κε?. ? ?πο?ος δέν ?τυφλώθη ?πό κάποιαν ?ρρώστια, ?λλά ?πό λάθος τ?ς φύσεως ε?χε ?λθει ?τσι στή ζωή.

Βλέποντας λοιπόν α?τόν τόν ?νθρωπο ?στάθη, ?τοιμος νά τόν θεραπεύσει μέ τρόπο πού ξεπερν? τήν ?νθρώπινη λογική καί τέχνη.

?πειδή ? ?ατρική καί ? θεραπευτική της ?σχολε?ται μέ τά νοσήματα ?κε?να τά ?πο?α παρουσιάζονται ?ταν ?δη ? φύσις ?χει φέρει στό φ?ς ?ναν ?ρτιο ?ργανισμό, καί μετά ?πό κάποιο χρονικό διάστημα, δέν ?σχολε?ται ?μως μέ τή θεραπεία μι?ς σωματικ?ς βλάβης ? ?ποία ?χει γεννηθε? μαζί μέ τόν ?νθρωπο, ?λλά ο?τε ?λα τά νοσήματα πού συμβαίνουν ?ργότερα μπορε? νά θεραπεύσει, καί τό μαρτυρο?ν α?τό ο? ?κρωτηριασμένοι ?νθρωποι, τ?ν ?ποίων ο?δείς ?ατρός ?πανώρθωσε τή στέρηση τ?ν μελ?ν, γι? α?τό ?κριβ?ς καί ο? μαθηταί, συμπονώντας γιά τό πάθημα, προσπαθο?σαν νά ?νακαλύψουν τήν α?τία τ?ς κακώσεως α?τ?ς. ?ρώτησαν λοιπόν τόν Κύριο μέ ?πλότητα, γιά νά μάθουν ?άν ?πό δική του ?μαρτία ? ?πό ε?θύνη τ?ν γονέων του ?λθε ?τσι στή ζωή. Καί τά δύο ?μως σκέλη τ?ς ?ρωτήσεως ?χουν κάτι τό ?πιλήψιμο. Διότι δέν θά κατεκρίνετο ?ξαιτίας τ?ν γονέων του, ?φο? ? Θεός δέν τιμωρε? ?λλον ?ντ? ?λλου. Ο?τε βέβαια πλήρωνε γιά δικά του ?μαρτήματα, ?φο? ?γεννήθη τυφλός. ?πειδή κανείς δέν ?μαρτάνει πρίν ?πό τή γέννηση. ? ?ρώτησις λοιπόν δέν ?ταν τόσο ?πιτυχής.

Νά δο?με ?μως π?ς ?πεκρίθη ? ?λήθεια, ? Κύριός μας, στήν ?ρώτηση. Α?τό τό πάθος, μαθηταί μου, λέγει, δέν προ?λθε ?πό ?μαρτίες, ?λλά ?ποτελε? ?τοιμασία μελλοντικ?ς ο?κονομίας, ?στε α?τός πού θεωρε?ται κοινός ?νθρωπος νά ?νεργήσει ?περάνθρωπα, καί ? Κτίστης τ?ν ?λων, μετά τήν πρώτη νά ε?ρη ?φορμή γιά νέα δημιουργία. ?τσι ?πό τό μερικό νά ?πιβεβαιώσει τό γενικό, καί ? σκληρός καί δύστροπος λαός νά πεισθε? νά Τόν προσκυν? ?ντί νά Τόν πετροβολ?.

?ς φωτισθο?ν λοιπόν ο? ?φθαλμοί πού δέν βλέπουν, γιά νά λάμψει στίς ψυχές τ?ν ?σύνετων ? ?λιος τ?ς δικαιοσύνης. ?ς γίνει α?τό τό παράδοξο, νά πλασθο?ν ?φθαλμοί, γιά νά μάθουν ο? ?παναστάτες ?τι ? λεγόμενος υ?ός το? ?ωσήφ, ?άν πράγματι ε?χε πατέρα τόν ξυλουργό, θά ?μπορο?σε μέν νά διορθώσει ?να σπασμένο σκαμνί ? νά κολλήσει τά ξύλα πού ?χασαν τήν ?παφή τους ? νά στερεώσει κάποια σπασμένη δοκό. ?λλά δέν θά ?μπορο?σε νά φτιάξει ?να μέλος ?νθρώπου, καί μάλιστα τόν ?φθαλμό, ? ?πο?ος δημιουργε?ται ?πό τή φύση μέ τόν πιό πολύπλοκο, ?λλος ?πό α?τόν πού ?χει ?ξαρχ?ς τήν ?ξουσία ?πάνω στή φύση. Καί ?ν κάποιος θελήσει νά ?ρευνήσει μέ προσοχή τά ?νθρώπινα μέλη, ?διαιτέρως σ? α?τό τό μέλος το? σώματος, θά διαπιστώσει τήν παντοδύναμο καί ποικίλη σοφία το? Θεο?, ? ?πο?ος ?τίμησε τή μικρή περιοχή πού καταλαμβάνει α?τό τό μέλος, ?πιδεικνύοντας τόσο μεγάλη τέχνη.

?ξιοθαύμαστο κτίσμα λοιπόν ? ?φθαλμός, καί τώρα, σ? α?τό τό θα?μα ?χτίσθησαν α?τοσχέδιοι ?φθαλμοί, ?στε νά ?πομακρύνουμε ?με?ς τίς μικροπρεπε?ς ?ννοιες πού μ?ς προξενε? ? σάρκα το? Μονογενο?ς, ?ποβάλλοντας ?πό τήν ψυχή μέ τή μεγαλειώδη α?τή ?νέργεια, κάθε ταπεινή καί γήινη ?πόληψη περί α?το?. Καί νά μάθουμε ?τι τό μακάριον φ?ς καί τό κάλλος τ?ς θεότητος τό δέχθηκε ?να πήλινο σκε?ος, διακονώντας ?πως ? λύχνος διακονε? τό φ?ς. Πραγματοποιε? δέ μέ τά ?δια Του τά χέρια τή θεραπεία ? Κύριος, καί δέν χρησιμοποιε? τόν λόγο μόνο γιά νά ?νεργήσει, α?τός πού μέ πρόσταγμα μόνον ?δημιούργησε ?λον τόν κόσμο, καί μέ δύο μικρές λέξεις ?θεράπευσε τόν παράλυτο. ?λλά καί μέ τό στόμα καί μέ τά χέρια καί μέ πολλή φροντίδα θεραπεύει τήν τυφλότητα, ?στε ?πό τίς ?νέργειές Του, νά προξενήσει στούς ?πίστους τή βεβα?α πίστη. ?πτυσε στό ?δαφος καί μέ τόν τρόπον α?τό ?φτιαξε λάσπη, χρησιμοποιώντας καί τή γ? γιά τή θεραπεία, ?στε νά δείξει π?ς μέ ?κε?νο τό χ?μα, ?πό τό ?πο?ο ε?χε πλασθε? ?ρχικ?ς ?λόκληρο τό σ?μα, δημιουργε?ται α?τή τή στιγμή καί τό μέρος α?τό πού το? λείπει. Τό ?ναμιγνύει δέ μέ σίελο καί κολλ? ?τσι τούς διάχυτους κόκκους, ?στε νά ?χουν συνοχή, γιά νά μ?ς δείξει φανερά ?τι μέ τή δύναμη το? στόματός του Λόγος κατόρθωσε τά πάντα. ?πειδή, τ? λόγ? Κυρίου ο? ο?ρανοί ?στερεώθησαν, καί τ? πνεύματι το? στόματος α?το? π?σα ? δύναμις α?τ?ν. ?λλά καί γιά ?ναν ?λλο λόγο θεραπεύει μέ πτύσμα: γιά νά συνεφέρει πρός κατάνυξη καί φόβο α?τούς πού λίγο ?ργότερα, πρόκειται νά τόν ?βρίζουν πτύοντάς Τον. Καί ?μως, δέν ?μείωσε τό θράσος τ?ν μαινομένων, ?λλά ?πέμεινε ?μπτυσμούς πολλούς, ?κε?νος πού τά κατόρθωσε ?λα α?τά μέ τό πτύσμα.

Μέ τήν πρώτη α?τή λοιπόν ?νέργεια φανερώνει τή δημιουργική Του δύναμη. Καί προστάζοντας τόν τυφλό νά πλυθε? στο? Σιλωάμ τήν κολυμβήθρα, μ?ς δεικνύει τήν διά το? ?δατος σωτηρία, τήν ?ποίαν ?χάρισε ? ?πεσταλμένος Σιλωάμ (Σιλωάμ ?ρμηνεύεται ?πεσταλμένος). Διότι τότε βλέπουμε ?ληθ?ς, ?ταν ?ξέλθουμε ?πό τό μυστικό ?δωρ το? βαπτίσματος. Τότε μ?ς λαμπρύνει τό φ?ς τ?ς χάριτος, ?ταν ? δύναμις α?το? το? μυστηρίου ?ποπλύνει τήν ?καθαρσία καί τίς κηλίδες τ?ν ?μαρτι?ν. Καί ?λοι ?σοι μέ τήν ?ντολή το? Σιλωάμ λουζόμεθα, βλέπουμε τό πνευματικό φ?ς, τό φωτίζον πάντα ?νθρωπον ?ρχόμενον ε?ς τόν κόσμον. ? το? θαύματος καί τ?ς μεγάλης ε?εργεσίας! ?φυγε ?πό τήν κολυμβήθρα ? πρό ?λίγου τυφλός, στολισμένος στό πρόσωπο μέ τήν προσθήκη τ?ν ?φθαλμ?ν, καί βλέποντας καθαρά τίς ?λιακές ?κτίνες.

Μέ ?κπληξη ε?δαν ο? γείτονες καί ο? γνωστοί τό γεγονός. ?θορυβήθησαν ?πό τόν πρωτοφαν? τρόπο τ?ς θεραπείας -περιεφέρετο στήν πόλη ? ?νθρωπος βλέποντας, γιά νά βλέπεται ?πό ?λους τό πρωτάκουστο καί παράδοξον ?ργον ?κείνου πού ?γεννήθη στή Βηθλεέμ, το? μικρο? βρέφους τό ?πο?ο στήν φάτνη ?τυλίχθη μέ σπάργανα. ?πειδή α?τά ε?ναι πού ?καναν τούς ?ουδαίους νά ?πιστο?ν στήν θεότητα.

?, σε?ς, λοιπόν, ?νόητοι καί παχυκάρδιοι, βάλτε στό νο? σας ?λους το?ς ?νθρώπους τ?ν α?ώνων. ?ρχίστε ?πό α?τόν, καί ?ρευνήσετε ?λους το?ς μεταγενεστέρους. Βρίσκετε νά ?γινε σέ κάποιον ?λλον α?τό πο? συνέβη τώρα; ?πάρχει στόν κόσμο παράδειγμα παρομοίας θεραπείας; ?λλά σε?ς ?πιμένετε νά διασύρετε τόν Κύριό μου, καί τόν ?ποκαλε?τε τέκνο το? ξυλουργο? ?ο?χ ο?τός ?στι ? το? τέκτονος υ?ός; ? το? ?ποίου γνωρίζετε τούς ?δελφούς καί τήν κατοικία. ?παριθμ?στε ?λα τά ταπεινά, φιλονικ?στε, ?ποτιμ?στε Τον ?σο θέλετε. ?ν ?μως τίποτε παρόμοιο δέν ?γινε ποτέ ?πό ?νθρωπο, ο?τε ? κόσμος ?γνώρισε ?λλο περιστατικό, τότε ?νο?ξτε τά μάτια σας, καί ?ντικρύσετε τήν ?λήθεια, κατακρίνοντας τήν ?γνοιά σας. Νιφθ?τε καί σε?ς στόν Σιλωάμ γιά νά μήν ?ποθάνετε τυφλοί.

?λλά, ?πό ?,τι φαίνεται, καθόλου δέν συν?λθαν. Ο?τε μέ τά λόγια ?θέλησαν νά μάθουν, ο?τε ? πρ?ξις τούς ?δίδαξε, ο?τε τά θαύματα τούς προξένησαν σεβασμό. ?ντιθέτως, ?πό τήν ?περήφανον ?χαριστία τους, ?πιχειρο?σαν μέ μύριους τρόπους ?λα νά τά ?ξαφανίσουν καί νά τά διασύρουν. ?λλά ? κακουργία ?ντεστρέφετο κατά το? ?αυτο? τους, διότι ?σον ?πιστο?σαν, καί μέ τίς ?ρωτήσεις τούς προσπαθο?σαν νά ?νατρέψουν τά γεγονότα, τόσο περισσότερον ?βεβαιώνετο ? ?λήθεια. ?παθαν ?,τι καί τά θηρία ?κε?να τά ?πο?α ?πληγώθησαν ?πό κάποιον, ?λλά ?πειδή δέν ?χει ε?σχωρήσει βαθειά στά σπλάχνα τους τό μαχαίρι, ?ρμο?ν ?ξαγριωμένα στόν ?νθρωπο ?κε?νο, ?ποτελειώνοντας μόνα τους τή σφαγή.

Τήν ?ριστικότητά τους τήν ?δειξαν κατ? ?ρχήν, ψάχνοντας ?άν τούς ?παρουσιάσθη ? ?διος ? τυφλός, ? ?λλος ?ντί γιά ?κε?νον. Γι? α?τό σαφ?ς τούς διαβεβαίωνε ? ?νθρωπος, ?ναγγέλλοντάς τους καί τή διαδικασία τ?ς θεραπείας, ?τι δηλαδή τό φάρμακο τ?ς τυφλώσεως ?ταν ? πηλός, μέ τόν ?πο?ο τόν ?χρισε ? ?ησο?ς. Καί ?ταν ?ξέπλυνε τόν πηλό στήν κολυμβήθρα, ε?ρ?κε τό φ?ς του. Α?τά περιεργάζοντο ο? γείτονες καί τά ?μαθαν. Τά ?ναζητο?σαν καί ο? Φαρισα?οι καί δέν ?πείθοντο.

Δεύτερο τέχνασμα μέ τό ?πο?ο ?πεπειράθησαν νά διαστρεβλώσουν τό γεγονός, ?ταν ? προσπάθειά τους νά ?ποδείξουν ?τι δέν ?ταν ? Χριστός ?κε?νος πού τόν ?θεράπευσε. ?πειδή δέ ? ?νθρωπος ?νεκήρυττε τόν Σωτ?ρα, καί μέ τήν ?μολογία το? κηρύγματος ?νταπέδιδε τήν χάρη διαφημίζοντας τόν ε?εργέτη, ?κε?νοι το? ?κλειναν τό στόμα, καί μέ τό μυαλό ζαλισμένο, ?πειδή δέν ε?χαν τί νά κάνουν, ?πανέρχονται πάλι στήν ?δια συζήτηση. Περιεργάζονται ?άν ?ταν τυφλός ?κ γενετ?ς, ?ναζητο?ν τούς γονε?ς το? ?νθρώπου, καί ?ξετάζουν τό κάθε τι μέ ?κρίβεια, ?χι γιά νά βεβαιώσουν τό γεγονός, ?λλά γιά νά ε?ρουν κάποιαν ?φορμή νά διαψεύσουν τό θα?μα, καί κατασκευάζοντας κάποια ψεύτικη σκευωρία, νά ?νατρέψουν τήν ?ρμητικότητα το? πλήθους πού ?πίστευσε.

Τί ?περβολή κακίας! Νά πολεμο?ν τήν ?λήθεια καί νά διασύρουν, ?ντί νά προσκυνο?ν τόν ε?εργέτη. ?ντί νά θαυμάζουν τή δύναμή του, προσπαθο?ν νά παρουσιάσουν σάν ?σήμαντα τά γεγονότα. Πεισθε?τε καί ?πό τούς γονε?ς, Φαρισα?οι, γιά τό ?τι ? ?νθρωπος ?γεννήθη μαζί μέ τήν τύφλωση. Τρέξτε πάλι στόν τυφλό καί δεύτερη καί τρίτη φορά, γιά νά σ?ς ?ποκαλύψει ?κε?νος τήν κακία καί τήν ?πιβουλή πού κρύβουν α?τά τά ?πιχειρήματα. ?λλά σε?ς, ?ταν δοκιμάσετε τήν πρώτη ?πογοήτευση, προχωρε?τε στή δεύτερη. ?ταν δοκιμάσετε τή δεύτερη, στήν τρίτη, καί ο?τω καθεξ?ς. ?κολουθε?τε τήν πορεία τ?ς κακούργας ?λεπούς. Ε?στε ?πό παντο? περικυκλωμένοι μέ τά δίχτυα τ?ς ?λήθειας. ?δυνατε?τε νά ?ρνηθε?τε τό θα?μα, δέν ?πάρχει ?λλη διέξοδος. Παρ? ?λα α?τά, δέν ?μελε?τε μέ κάθε τρόπο νά περιπλέκετε τό πρ?γμα, ?φαίνοντας ?στόν ?ράχνης μέ ?λη σας τήν τέχνη. ?νίσχυρος ?μως καί ?νώφελος ε?ναι ? ?πιβουλή σας. Προγονική ? ?ρρώστια σας. ?πίστων πατέρων ?μοια τέκνα. ?τσι ?ντιμετώπιζαν κι ?κε?νοι τά θαύματα τ?ς Α?γύπτου. ?σώζοντο ?πό πολέμους παραδόξως καί ?νελπίστως, καί ?πιστο?σαν σ? α?τόν πού ?χάριζε τή σωτηρία. ?τρέφοντο μέ τροφές πού ?περέβαιναν τή φύση, καί ?σαν πιό ?χάριστοι κι ?πό α?τούς πού λιμοκτονο?ν. ?πεδέχοντο τό μάνα πού τούς ?πεστέλλετο ?πό τόν ο?ρανό, καί ποθο?σαν τή δυσωδία τ?ν σκόρδων καί τ?ν κρεμμυδι?ν τ?ς Α?γύπτου. Μέ στήλη νεφέλης ?σκεπάζοντο τήν ?μέρα γιά νά μήν ταλαιπωρο?νται ?πό τό κα?μα το? ?λιου, καί μέ στήλη φωτεινή ?φωτίζοντο τή νύχτα, ?πολαμβάνοντας ?λλον, νέο φωστ?ρα, ?κτός ?πό τή σελήνη. Καί σάν νά μήν ε?χαν ε?εργετηθε? μέ καμμι? θεϊκή ?νέργεια, ?ταν ? Μωΰσης ε?χε ?νεβε? στό ?ρος γιά νά το? δοθε? ? νόμος, καί καθυστερο?σε νά ?πιστρέψει, α?τοί ζητο?σαν καί ε?ρισκαν νέους καί ?νυπάρκτους θεούς. Ε?στε ?ντως κληρονόμοι τ?ς ?χαριστίας τους. Καί τό νόμο δέν ?γαπήσατε, καί τήν χάρη μισε?τε. Σ?ς χρειάζεται ράβδος φτιαγμένη ?χι ?πό καρυδιά, γιά ?πιστασία, ?λλά ?πό σίδηρο.

Βλέπετε ?ναν ?νθρωπο, πού ?ν καί τόν ε?δε τό φ?ς, α?τός ε?ρίσκεται στό σκοτάδι. Σέ μι? στιγμή τόν βλέπετε νά θεραπεύετε καί νά ?ναβλέπει, ?χι μέ συνδυασμό διαφόρων φαρμάκων, ο?τε μέ χρήση χειρουργικ?ν ?ργαλείων, ?λλά μόνο μέ λάσπη, κι α?τή ?πό πτύσμα. Καί π?ς δέν θαμβώνεσθε, δέν ?κπλήττεσθε, δέν πίπτετε στή γ? νά προσκυνήσετε α?τόν πο? ?πό τή γ? ?πλασε τούς ?φθαλμούς, σεβόμενοι τή Θεϊκή ?νέργεια; ?ντιθέτως, σε?ς κινδυνεύετε νά διαρραγε?τε ?πό τόν φθόνο, καί ζηλεύετε τόν Θεό σάν ?ντίζηλο, σάν δημιουργοί τόν Δημιουργό, σάν κοινό ?νθρωπο τόν Θεάνθρωπο. Καί διαβάζετε μέν τ?ς Παλαι?ς Διαθήκης τά βιβλία, ?σα ?γράφησαν ?κε? γιά νά ο?κονομήσουν τόν λαό, καί ?σα διδάσκουν περί τ?ν βασιλέων καί τ?ς ?στορίας τους, πείθεσθε δέ καί παραδέχεσθε ?σα γράφουν γιά τόν καθένα. ?τι τόν Μωυσ? λίγο ?λειψε νά τόν ?κλάβουν ?ς Θεό, καί τόν ?λισα?ο τόν ?περεθαύμαζαν, καί τόν διδάσκαλό του τόν ?λία πολύ τόν ?ξυμνο?σαν. Καί ?λους το?ς ?γίους κάθε γενε?ς, ο? ?πο?οι ?λαβαν τις ?νέργειες το? Θεο?, καί πραγματοποίησαν τά μεγάλα καί πασίγνωστα, τούς τιμ?τε σάν ?γγέλους. Σέ τίποτα δέν ?μφισβητε?τε τούς ?ρχαίους, ο?τε ?πιστε?τε στίς διηγήσεις τ?ν πατέρων σας, μολονότι ο? ?νθρωποι ?κ φύσεως δίδουν λιγότερη πίστη στήν ?κοή.

Α?τό ?μως πού συνέβη στίς ?μέρες σας μέ τούς ?φθαλμούς ?κείνου, καί τό ε?δατε μέ τούς ?φθαλμούς τούς ?δικούς σας, ?μπορε?τε δέ καί μέ τά δάχτυλα νά τό ψηλαφήσετε, καί νά ?κούσετε μέ ?κρίβεια τήν ?ξιστόρησή του, α?τό μέ τόσην ?πιστία καί ?χαριστία κακοτρόπως τό ?πιβουλεύεσθε, καταπατ?ντας τίς προφητε?ες, και προσπαθ?ντας νά διαψεύσετε τήν ?κπλήρωσή τους. ?φο? ?σα βλέπουμε τώρα νά πραγματοποιο?νται, ε?χε προφθάσει ? ?σαΐας νά μ?ς τά διδάξει λέγοντας: «?δού ? Θεός ?μ?ν κρίσιν (δικαιοσύνη) ?νταποδίδωσι, καί ?νταποδώσει, α?τός ?ξει καί σώσει ?μ?ς. Τότε ?νοιγήσονται ?φθαλμοί τυφλ?ν, καί ?τα κωφ?ν ?κούσονται, τότε ?λε?ται ?ς ?λαφος ? χωλός, τρανή δέ ?σται γλ?σσα μογιλάλων» (δηλαδή, τότε θά πηδ? ?ς ?λαφος ? κουτσός, καί τρανή θά γίνει ? γλ?σσα τ?ν κωφαλάλων). Α?τά δέν ε?ναι λόγια το? Πέτρου καί το? ?ωάννου, ο?τε κάποιου ?πό τά πρόσωπα πού ?ποπτεύεσθε, ?στε νά ?πιστήσετε στήν ?λήθεια, ?ποθέτοντας ?τι χαρίζονται στόν Κύριο, καί κάνουν διαφήμιση. Ε?ναι λόγια τ?ς ?δικ?ς σας προφητείας, ?άν βέβαια ?ναγνωρίζετε τούς Προφ?τες σας, καί μάλιστα τόν μεγαλύτερο ?πό τούς Προφ?τες καί διδασκάλους το? Νόμου.

Τ? δέ Θε? δόξα, κράτος, τιμή ν?ν καί ?εί καί ε?ς τούς α?ώνας τ?ν α?ώνων.
 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2962.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 206808

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους