Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
? ?κκλησιασμός
?γιος ?ωάννης Χρυσόστομος
 
  
 
Πρόλογος 

? πίστη στ? Θε? κα? ? συμμετοχ? στ? θεία λατρεία, προπαντ?ς στ?ν ε?χαριστιακ? σύναξη, ?ποτελο?ν γι? κάθε ζωνταν? μέλος τ?ς ?κκλησίας δυ? πραγματικότητες ?ξεχώριστες. ? ?ληθιν?ς χριστιαν?ς δ?ν μπορε? ν? ζήσει χωρ?ς τ? θεία Λειτουργία. Τ? ?περ?α το? Μυστικο? Δείπνου κα? τ?ς Πεντηκοστ?ς, πο? συνέχειά τους ε?ναι ο? ?ερο? ναοί, ?ποτελο?ν κατεξοχ?ν το?ς τόπους τ?ς παρουσίας το? Θεο? κα? τ?ν διανομ?ς τ?ν θείων χαρισμάτων. ? «?μοθυμαδ?ν ?π? τ? α?τό» προσκαρτέρηση τ?ν πιστ?ν ?κφράζει τ?ν ?νότητα το? ?κκλησιαστικο? σώματος, πο? ?δ? κα? τώρα προγεύεται τ? ?γαθά της βασιλείας το? Θεο?. Α?τ? τ?ν ?λήθεια ?πηχο?ν κα? ο? ?γιοι Πατέρες τ?ς Πενθέκτης Συνόδου (691), ?ταν παραγγέλλουν ν? ?ποκόπτεται ?π? τ? σ?μα τ?ς ?κκλησίας ?κε?νος πού, χωρ?ς σοβαρ? λόγο, δ?ν ?κκλησιάζεται γι? τρε?ς συνεχε?ς Κυριακές.

  

? τακτικ?ς ?κκλησιασμ?ς δ?ν ?ποτελε? γι? τ?ν πιστ? μίαν ?πλ? συνήθεια, ?να τυπικ? θρησκευτικ? καθ?κον, μι? κοινωνικ? ?ποχρέωση ? ?στω μία  ψυχολογικ? διέξοδο ?π? τ?ν ?σφυκτικ? κλοι? τ?ς καθημερινότητος. ?ντίθετα, μ? τ?ν προσέλευσή του στ? να? ?κφράζει μίαν ?παρξιακή του ?νάγκη. Τ?ν ?νάγκη ν? ζήσει ?ληθινά, α?θεντικά. Ν? συναντήσει τ?ν Πηγ? τ?ς ζω?ς του, τ? Δημιουργό του, κα? ν? ?νωθε? μαζί Του. Ν? ?κφράσει τ?ν ?γάπη κα? τ?ν ε?λάβειά του στ?ν Παναγία μας κα? στο?ς ?γίους, το? φίλους του Θεο?. Ν? νιώσει δίπλα του το?ς πνευματικούς του ?δελφούς.

 
Τ? σ?μα κα? τ? α?μα το? Χριστο?, πο? μεταλαβαίνει στ? θεία Λειτουργία, το? χαρίζουν α?τ? τ?ν πληρότητα, τ?ν κάνουν ν? α?σθάνεται «συμπολίτης τ?ν ?γίων κα? ο?κε?ος του Θεο?». ?τσι, ?ναχωρε? ?π? τ? να? μ? τ? δύναμη ν? ?ντιμετωπίσει σύμφωνα μ? τ? θε?ο θέλημα κα? μ? τ?ν προοπτικ? τ?ς α?ώνιας ζω?ς τ? φθαρτότητα το? καθημερινο? του βίου.
 
Στ?ς μέρες μας, πο? τ? ψεύτικο κα? ?πατηλ? περισσεύει κα? πο? ο? ?νθρώπινες ?λπίδες ?π? παντο? διαψεύδονται, τ? ?νδιαφέρον γι? τ?ν ?ρθόδοξη λατρεία συνεχ?ς α?ξάνεται, καθ?ς πολλο? ?νακαλύπτουν σ? α?τ?ν τ? νόημα τ?ς ζω?ς. ?στόσο, ε?ναι ?λήθεια, ο? περισσότεροι ?δελφοί μας ?πουσιάζουν ?π? τ?ς ?κκλησίες μας...
 
Τ? τε?χος το?το ?ποτελε? μία σύνθεση ?κλεκτ?ν ?ποσπασμάτων, σ? ?λεύθερη ?πόδοση, ?π? διάφορες ?μιλίες το? ?γίου ?ωάννου το? Χρυσοστόμου (354-407), το? μεγάλου ?εράρχου, πο? συνέδεσε τ? ?νομά του κα? τ? ζωή του μ? τ? θεία Λειτουργία. Διαβάζοντας κανε?ς το?ς λόγους του, χαίρεται τ? ζωντάνια τους, θαυμάζει τ?ν ?πικαιρότητά τους κα? διαπιστώνει π?ς ? ?νθρωπος στ? βάθος το? παραμένει ?παράλλακτος ?λες τ?ς ?ποχές.
?ς ε?χηθο?με, τ? σπίτι το? Θεο?, ? ?ερ?ς ναός, ν? γίνει κα? δικό μας σπίτι, ? θεία Λειτουργία ν? καταστε? τ? κέντρο τ?ς ?πάρξεώς μας κα? ? τράπεζα τ?ς Ε?χαριστίας ν? ?ποβε? γι? τ?ν καθένα μας «ψυχοτρόφος κα? ζωοποιός».
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥΛιμάνια πνευματικ? ο? ναοί

Μ? λιμάνια μέσα στ? πέλαγος μοιάζουν ο? ναοί, πο? ? Θε?ς ?γκατέστησε στ?ς πόλεις· πνευματικ? λιμάνια, ?που βρίσκουμε ?περίγραπτη ψυχικ? ?ρεμία ?σοι σ? α?τ? καταφεύγουμε, ζαλισμένοι ?π? τ?ν κοσμικ? τύρβη. Κι ?πως ?κριβ?ς ?να ?πάνεμο κι ?κύμαντο λιμάνι προσφέρει ?σφάλεια στ? ?ραγμένα πλο?α, ?τσι κα? ? να?ς σ?ζει ?π? τ?ν τρικυμία τ?ν βιοτικ?ν μεριμν?ν ?σους σ? α?τ?ν προστρέχουν κα? ?ξιώνει το?ς πιστο?ς ν? στέκονται μ? ?σφάλεια κα? ν? ?κο?νε τ? λόγο το? Θεο? μ? γαλήνη πολλή.
? να?ς ε?ναι θεμέλιο τ?ς ?ρετ?ς κα? σχολε?ο τ?ς πνευματικ?ς ζω?ς.
Πάτησε στ? πρόθυρά του μόνο, ?ποιαδήποτε ?ρα, κι ?μέσως θ? ξεχάσεις τ?ς καθημεριν?ς φροντίδες. Πέρασε μέσα, κα? μία α?ρα πνευματικ? θ? περικυκλώσει τ?ν ψυχή σου. Α?τ? ? ?συχία προξενε? δέος κα? διδάσκει τ? χριστιανικ? ζω?· ?νορθώνει τ? φρόνημα κα? δ?ν σ? ?φήνει ν? θυμ?σαι τ? παρόντα· σ? μεταφέρει ?π? τ? γ? στ?ν ο?ρανό. Κι ?ν τόσο μεγάλο ε?ναι τ? κέρδος ?ταν δ?ν γίνεται λατρευτικ? σύναξη, σκέψου, ?ταν τελε?ται ? Λειτουργία κα? ο? προφ?τες διδάσκουν, ο? ?πόστολοι κηρύσσουν τ? Ε?αγγέλιο, ? Χριστ?ς βρίσκεται ?νάμεσα στο?ς πιστούς, ? Θε?ς Πατέρας δέχεται τ?ν τελούμενη θυσία, τ? ?γιο Πνε?μα χορηγε? τ? δική Του ?γαλλίαση, τότε λοιπόν, μ? πόση ?φέλεια πλημμυρισμένοι δ?ν φεύγουν ?π? τ? να? ο? ?κκλησιαζόμενοι;
 
Στ?ν ?κκλησία συντηρε?ται ? χαρ? ?σων χαίρονται· στ?ν ?κκλησία βρίσκεται ? ε?θυμία τ?ν πικραμένων, ? ε?φροσύνη τ?ν λυπημένων, ? ?ναψυχ? τ?ν βασανισμένων, ? ?νάπαυση τ?ν κουρασμένων. Γιατί ? Χριστ?ς λέει: «?λ?τε σ? ?μένα ?λοι ?σοι ε?στε κουρασμένοι κα? φορτωμένοι μ? προβλήματα, κι ?γ? θ? σ?ς ?ναπαύσω» (Ματθ. 11:28). Τί πι? ποθητ? ?π? α?τ? τ? φωνή; Τί πι? γλυκ? ?π? τούτη τ?ν πρόσκληση; Σ? συμπόσιο σ? καλε? ? Κύριος, ?ταν σ? προσκαλε? στ?ν ?κκλησία· σ? ?νάπαυση ?π? το?ς κόπους σ? παρακινε?· σ? ?νακούφιση ?π? τ?ς ?δύνες σ? μεταφέρει. Γιατ? σ? ξαλαφρώνει ?π? τ? βάρος τ?ν ?μαρτημάτων. Μ? τ?ν πνευματικ? ?πόλαυση θεραπεύει τ? στενοχώρια κα? μ? τ? χαρ? τ? λύπη.

Γιατί δ?ν ?κκλησιάζεσαι;

Παρ? ?λα α?τά, λίγοι ε?ναι ?κε?νοι πο? ?ρχονται στ?ν ?κκλησία. Τί θλιβερό! Στο?ς χορο?ς κα? στ?ς διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τ?ς ?νοησίες τ?ν τραγουδιστ?ν τ?ς ?κο?με μ? ε?χαρίστηση. Τ?ς α?σχρολογίες τ?ν ?θοποι?ν τ?ς ?πολαμβάνουμε γι? ?ρες, δίχως ν? βαριόμαστε. Κα? μόνο ?ταν μιλάει ? Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε κα? ζαλιζόμαστε. Μ? κα? στ? ?πποδρόμια, μολονότι δ?ν ?πάρχει στέγη γι? ν? προστατεύει το?ς θεατ?ς ?π? τ? βροχή, τρέχουν ο? περισσότεροι σ?ν μανιακοί, ?κόμα κι ?ταν βρέχει ραγδα?α, ?κόμα κι ?ταν ? ?νεμος σηκώνει τ? πάντα. Δ?ν λογαριάζουν ο?τε τ?ν κακοκαιρία ο?τε τ? κρύο ο?τε τ?ν ?πόσταση. Τίποτα δ?ν το?ς κρατάει στ? σπίτια τους. ?ταν, ?μως, πρόκειται ν? π?νε στ?ν ?κκλησία, τότε κα? τ? ψιλόβροχο το?ς γίνεται ?μπόδιο.
 
Κι ?ν το?ς ρωτήσεις, ποι?ς ε?ναι ? ?μ?ς ? ? ?βδιού, πόσοι ε?ναι ο? προφ?τες ? ο? ?πόστολοι, δ?ν μπορο?ν ν? ?νοίξουν τ? στόμα τους. Γι? τ? ?λογα, ?μως, το?ς τραγουδιστ?ς κα? το?ς ?θοποιο?ς μπορο?ν σ? πληροφορήσουν μ? κάθε λεπτομέρεια. Ε?ναι κατάσταση α?τή;
 
Γιορτάζουμε μν?μες ?γίων, κα? σχεδ?ν κανένας δ?ν παρουσιάζεται στ? ναό. Φαίνεται π?ς ? ?πόσταση παρασύρει το?ς χριστιανο?ς στ?ν ?μέλεια· ? μ?λλον ?χι ? ?πόσταση, ?λλ? ? ?μέλεια μόνο το?ς ?μποδίζει. Γιατί, ?πως τίποτα δ?ν μπορε? ν? ?μποδίσει α?τ?ν πο? ?χει ?γαθ? προαίρεση κα? ζ?λο ν? κάνει κάτι, ?τσι κα? τ?ν ?μελ?, τ?ν ρ?θυμο κα? ?ναβλητικ? ?λα μπορο?ν ν? τ?ν ?μποδίσουν.
 
Ο? μάρτυρες ?χυσαν τ? α?μα τους γι? τ?ν ?λήθεια, κι ?σ? λογαριάζεις μία τόσο μικρ? ?πόσταση; ?κε?νοι θυσίασαν τ? ζωή τους γι? τ? Χριστό, κι ?σ? δ?ν θέλεις ο?τε λίγο ν? κοπιάσεις; ? Κύριος πέθανε γι? χάρη σου, κι ?σ? Τ?ν περιφρονε?ς; Γιορτάζουμε μν?μες ?γίων, κι ?σ? βαριέσαι ν? ?ρθεις στ? ναό, προτιμώντας ν? κάθεσαι στ? σπίτι σου; Κα? ?μως, πρέπει ν? ?ρθεις, γι? ν? δε?ς τ? διάβολο ν? νικιέται, τ?ν ?γιο ν? νικάει, τ? Θε? ν? δοξάζεται κα? τ?ν ?κκλησία ν? θριαμβεύει.
 
«Μ? ε?μαι ?μαρτωλός», λές, «κα? δ?ν τολμ? ν? ?ντικρύσω τ?ν ?γιο». ?κριβ?ς ?πειδ? ε?σαι ?μαρτωλός, ?λα ?δ?, γι? ν? γίνεις δίκαιος. ? μήπως δ?ν γνωρίζεις, ?τι κα? α?το? πο? στέκονται μπροστ? στ? ?ερ? θυσιαστήριο, ?χουν διαπράξει ?μαρτίες; Γι? α?τ? ο?κονόμησε ? Θε?ς ν? ?ποφέρουν κα? ο? ?ερε?ς ?π? κάποια πάθη, ?στε ν? κατανοο?ν τ?ν ?νθρώπινη ?δυναμία κα? ν? συγχωρο?ν το?ς ?λλους.
 
«?φο?, ?μως, δ?ν τήρησα ?σα ?κουσα στ?ν ?κκλησία», θ? μο? πε? κάποιος, «π?ς μπορ? ν? ?ρθω πάλι;». ?λα ν? ξανακούσεις τ?ν θε?ο λόγο. Κα? προσπάθησε τώρα ν? τ?ν ?φαρμόσεις. ?ν βάλεις φάρμακο πάνω στ? τρα?μα σου κα? δ?ν τ? ?πουλώσει τ?ν ?δια μέρα, δ?ν θ? ξαναβάλεις κα? τ?ν ?πόμενη; ?ν ? ξυλοκόπος, πο? θέλει ν? κόψει μία βελανιδιά, δ?ν κατορθώσει ν? τ? ρίξει μ? τ?ν πρώτη τσεκουριά, δ?ν τ? χτυπάει κα? δεύτερη κα? πέμπτη κα? δέκατη φορά; Κάνε κι ?σ? τ? ?διο.
 
?λλά, θ? μο? πε?ς, σ? ?μποδίζουν ν? ?κκλησιαστε?ς ? φτώχεια κα? ? ?νάγκη ν? ?ργαστε?ς. ?μως δ?ν ε?ναι ε?λογη κα? τούτη ? πρόφαση. ?φτ? μέρες ?χει ? ?βδομάδα. Α?τ?ς τ?ς ?φτ? μέρες τ?ς μοιράστηκε ? Θε?ς μαζί μας. Κα? σ? ?μ?ς ?δωσε ?ξι, ?ν? γι? τ?ν ?αυτό Του ?φησε μία. Α?τ? τ? μοναδικ? μέρα, λοιπόν, δ?ν δέχεσαι ν? σταματήσεις τ?ς ?ργασίες;
 
Κα? γιατί λέω γι? ?λόκληρη μέρα; ?κε?νο πο? ?κανε στ?ν περίπτωση τ?ς ?λεημοσύνης ? χήρα του Ε?αγγελίου, τ? ?διο κάνε κι ?σ? στ? διάρκεια α?τ?ς τ?ς μι?ς μέρας. ?δωσε ?κείνη δυ? λεπτ? κα? π?ρε πολλ? χάρη ?π? τ? Θεό. Δάνεισε κι ?σ? δυ? ?ρες στ? Θεό, πηγαίνοντας στ?ν ?κκλησία, κα? θ? φέρεις στ? σπίτι σου κέρδη ?μέτρητων ?μερ?ν. ?ν ?μως δ?ν δέχεσαι ν? κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως μ? α?τή σου τ? στάση χάσεις κόπους πολλ?ν ?τ?ν. Γιατ? ? Θεός, ?ταν περιφρονε?ται, γνωρίζει ν? σκορπίζει τ? χρήματα πο? συγκεντρώνεις μ? τ?ν ?ργασία τ?ς Κυριακ?ς.
 
Μ? κι ?ν ?κόμα ?βρισκες ?λόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο ?π? χρυσάφι κα? ?ξ α?τίας του ?πουσίαζες ?π? τ? ναό, θ? ?ταν πολ? μεγαλύτερη ? ζημιά σου· κα? τόσο μεγαλύτερη, ?σο ?νώτερα ε?ναι τ? πνευματικ? ?π? τ? ?λικά. Γιατί τ? ?λικ? πράγματα, κι ?ν ?κόμα ε?ναι πολλ? κα? τρέχουν ?φθονα ?π? παντο?, δ?ν τ? παίρνουμε στ?ν ?λλη ζωή, δ?ν μεταφέρονται μαζί μας στ?ν ο?ρανό, δ?ν παρουσιάζονται στ? φοβερ? ?κε?νο β?μα το? Κυρίου. ?λλ? πολλ?ς φορές, κα? πρ?ν ?κόμα πεθάνουμε, μ?ς ?γκαταλείπουν. ?ντίθετα, ? πνευματικ?ς θησαυρ?ς πο? ?ποκτο?με στ?ν ?κκλησία, ε?ναι κτ?μα ?ναφαίρετο κα? μ?ς ?κολουθε? παντο?.
 
«Ναί, ?λλ? μπορ?», λέει κάποιος ?λλος, «ν? προσευχηθ? κα? στ? σπίτι μου». ?πατ?ς τ?ν ?αυτό σου, ?νθρωπε. Βεβαίως, ε?ναι δυνατ?ν ν? προσευχηθε?ς κα? στ? σπίτι σου· ε?ναι ?δύνατον ?μως ν? προσευχηθε?ς ?τσι, ?πως προσεύχεσαι στ?ν ?κκλησία, ?που ?πάρχει τ? πλ?θος τ?ν πατέρων κα? ?που ?μόφωνη κραυγ? ?κεσίας ?ναπέμπεται στ? Θεό. Δ?ν σ? ?κούει τόσο πολ? ? Κύριος ?ταν Τ?ν παρακαλε?ς μόνος σου, ?σο ?ταν Τ?ν παρακαλε?ς ?νωμένος μ? το?ς ?δελφούς σου. Γιατ? στ?ν ?κκλησία ?πάρχουν περισσότερες πνευματικ?ς προϋποθέσεις ?π? ?σες στ? σπίτι. ?πάρχουν ? ?μόνοια, ? συμφωνία τ?ν πιστ?ν, ? σύνδεσμος τ?ς ?γάπης, ο? ε?χ?ς τ?ν ?ερέων. Γι? α?τό, ?λλωστε, ο? ?ερε?ς προΐστανται τ?ν ?κολουθι?ν· γι? ν? ?νισχύονται μ? τ?ς δυνατότερες ε?χ?ς το?ς ο? ?σθενέστερες ε?χ?ς το? λαο?, κι ?τσι ?λες μαζ? ν? ?νεβαίνουν στ?ν ο?ρανό.
 
?ταν προσευχόμαστε ? καθένας χωριστά, ε?μαστε ?νίσχυροι· ?ταν ?μως συγκεντρωνόμαστε ?λοι μαζί, τότε γινόμαστε πι? δυνατο? κα? ?λκύουμε σ? μεγαλύτερο βαθμ? τ?ν ε?σπλαχνία το? Θεο?. Κάποτε ? ?πόστολος Πέτρος βρισκόταν ?λυσοδεμένος στ? φυλακή. ?γινε ?μως θερμ? προσευχ? ?π? το?ς συναγμένους πιστούς, κι ?μέσως ?λευθερώθηκε. Τί θ? μπορο?σε, ?πομένως, ν? ε?ναι πι? δυνατ? ?π? τ?ν κοιν? προσευχή, πο? ?φέλησε κι α?το?ς ?κόμα το?ς στύλους τ?ς ?κκλησίας;

? προσέλευσή μας στ? ναό

Σ?ς παρακαλ?, λοιπόν, κα? σ?ς ?κετεύω, ?ς προτιμ?τε ?π? ?ποιαδήποτε ?λλη ?σχολία κα? φροντίδα τ?ν ?κκλησιασμό. ?ς τρέχουμε πρόθυμα, ?που κι ?ν βρισκόμαστε, στ?ν ?κκλησία.
 
Προσέξτε, ?μως, κανε?ς ν? μ?ν μπε? στ?ν ?ερ? α?τ? χ?ρο, ?χοντας βιοτικ?ς φροντίδες ? περισπασμο?ς ? φόβους. ?λλ? ?φο? τ? ?φήσουμε ?λα το?τα ?ξω, στ?ς πύλες το? ναο?, τότε ?ς περάσουμε μέσα. Γιατ? ?ρχόμαστε στ? ?νάκτορα τ?ν ο?ραν?ν, πατ?με σ? τόπους πο? ?στράφτουν.
 
?ς διώξουμε ?π? τ?ν ψυχή μας πρ?τα-πρ?τα τ? μνησικακία, γι? ν? μ?ν κατακριθο?με, ?ταν παρουσιαστο?με μπροστ? στ? Θε? κα? προσευχηθο?με λέγοντας: «Πάτερ ?μ?ν..., ?φες ?μ?ν τ? ?φειλήματα ?μ?ν, ?ς κα? ?με?ς ?φίεμεν το?ς ?φειλέταις ?μ?ν».
 
Διαφορετικά, π?ς θέλεις ν? φανε? ? Δεσπότης Χριστ?ς γλυκ?ς κα? πρ?ος ?πέναντί σου, ?φο? ?σ? γίνεσαι στ?ν συνάνθρωπό σου σκληρ?ς κα? δ?ν τ?ν συγχωρε?ς; Π?ς θ? μπορέσεις ν? ?ψώσεις τ? χέρια σου στ?ν ο?ρανό; Π?ς θ? κινήσεις τ? γλ?σσα σου σ? λόγια προσευχ?ς; Π?ς θ? ζητήσεις συγγνώμη; ?κόμα κι ?ν θέλει ? Θε?ς ν? συγχωρήσει τ?ς ?μαρτίες σου, δ?ν Τ?ν ?φήνεις ?σύ, ?πειδ? δ?ν συγχωρε?ς τ?ν πλησίον σου.? ?μφίεσή μας

Μ? κα? ? ?νδυμασία μας στ? να? ν? ε?ναι καλ? ?π? κάθε πλευρά. Ν? ε?ναι κόσμια κα? ?χι ?ξεζητημένη. Γιατί τ? κόσμιο ε?ναι σεμνό, ?ν? τ? ?ξεζητημένο ε?ναι ?σεμνο.
Α?τ? ?κριβ?ς μ?ς παραγγέλλει κα? ? ?πόστολος Πα?λος, ?ταν λέει: «Θέλω ν? προσεύχονται ο? ?νδρες σ? κάθε τόπο, σηκώνοντας πρ?ς τ?ν ο?ραν? χέρια ?σια, χωρ?ς ?ργ? κα? δισταγμ? ?λιγοπιστίας. ?πίσης κα? ο? γυνα?κες ν? προσεύχονται μ? ?μφίεση σεμνή, στολίζοντας τ?ν ?αυτό τους μ? σεμνότητα κα? σωφροσύνη, ?χι μ? περίτεχνες κομμώσεις κα? χρυσ? κοσμήματα ? μαργαριτάρια ? ?νδύματα πολυτελ?, ?λλ? μ? ?,τι ταιριάζει στ?ς γυνα?κες πο? λένε ?τι σέβονται τ? Θεό, δηλαδ? μ? καλ? ?ργα» (Α? Τιμ. 2:8-10). ?ν, λοιπόν, ?παγορεύει στ?ς γυνα?κες ?κε?να πο? ε?ναι ?πόδειξη πλούτου, πολ? περισσότερο ?παγορεύει ?σα κινο?ν τ?ν περιέργεια, ?πως τ? φτιασίδια, τ? βάψιμο τ?ν ματι?ν, τ? κουνιστ? βάδισμα, τ? παράξενα ρο?χα κα? τ? παρόμοια.
 
Τί λές, γυνα?κα; ?ρχεσαι στ? να? ν? προσευχηθε?ς, κα? στολίζεσαι μ? χρυσαφικ? κα? χτενίζεσαι ?πιτηδευμένα; Μήπως ?ρθες γι? ν? χορέψεις; Μήπως γι? ν? λάβεις μέρος σ? γαμήλια γιορτή; ?κε? ?χουν θέση τ? χρυσαφικ? κα? ο? πολυτέλειες· ?δ? δ?ν χρειάζεται τίποτα ?π? α?τά. ?ρθες ν? παρακαλέσεις τ? Θε? γι? τ?ς ?μαρτίες σου. Τί στολίζεις, λοιπόν, τ?ν ?αυτό σου; Α?τ? ? ?μφάνιση δ?ν ε?ναι γυναίκας πο? ?κετεύει. Π?ς μπορε?ς ν? στενάξεις, π?ς μπορε?ς ν? δακρύσεις, π?ς μπορε?ς ν? προσευχηθε?ς μ? θέρμη, ?χοντας τέτοια ?μφίεση; Θέλεις ν? φαίνεσαι ε?πρεπής; Φόρεσε τ? Χριστ? κα? ?χι τ? χρυσό. Ντύσου τ?ν ?λεημοσύνη, τ? φιλανθρωπία, τ? σωφροσύνη, τ?ν ταπεινοφροσύνη. Α?τ? ?ξίζουν περισσότερο ?π? ?λο τ? χρυσάφι. Α?τ? κα? τ?ν ?ραία τ?ν κάνουν ?ραιότερη κα? τ?ν ?σχημη τ?ν ?μορφαίνουν. Ν? ξέρεις, γυνα?κα, πώς, ?ταν στολιστε?ς πολύ, γίνεσαι πι? α?σχρ? κι ?π? τ? γυμνή, γιατ? ?χεις ?ποβάλει πι? τ?ν κοσμιότητα.
Προσοχ? κα? προσευχή

?λλ? κα? ? διαγωγή μας, ?σο βρισκόμαστε μέσα στ? ναό, ?ς ε?ναι ? πρέπουσα, ?πως ?ρμόζει σ? ?νθρωπο πο? βρίσκεται μπροστ? στ? Θεό. Ν? μ?ν ?σχολούμαστε μ? ?σκοπες συζητήσεις, μ? ν? στεκόμαστε μ? φόβο κα? τρόμο, μ? προσοχ? κα? προθυμία, μ? τ? βλέμμα στραμμένο στ? γ? κα? τ?ν ψυχ? ?ψωμένη στ?ν ο?ρανό.
 
Γιατ? ?ρχονται πολλο? στ?ν ?κκλησία, ?παναλαμβάνουν μηχανικ? ψαλμο?ς κα? ε?χές, κα? φεύγουν, δίχως ν? ξέρουν τί ε?παν. Τ? χείλη κινο?νται, ?λλ? τ? α?τι? δ?ν ?κο?νε. ?σ? δ?ν ?κο?ς τ?ν προσευχή σου, κα? θέλεις ν? σ? ε?σακούσει ? Θεός; Γονάτισα, λες· ?λλ? ? νο?ς σου πετο?σε μακριά. Τ? σ?μα σου ?ταν μέσα στ?ν ?κκλησία κα? ? ψυχή σου ?ξω. Τ? στόμα ?λεγε τ?ν προσευχ? κα? ? νο?ς μετρο?σε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφ?ς μ? φίλους. Κι ?λα α?τ? συμβαίνουν, γιατ? ? διάβολος ε?ναι πονηρός· ξέρει π?ς τ?ν ?ρα τ?ς προσευχ?ς κερδίζουμε πολλά, γι? α?τ? τότε ?πιτίθεται μ? μεγαλύτερη σφοδρότητα. ?λλες φορ?ς ε?μαστε ξαπλωμένοι στ? κρεβάτι, κα? τίποτα δ?ν σκεφτόμαστε· ?ρθαμε ?μως στ?ν ?κκλησία ν? προσευχηθο?με, κα? ? διάβολος μ?ς ?βαλε ?να σωρ? λογισμούς, ?στε καθόλου ν? μ?ν ?φεληθο?με.
 
?ν, ?λήθεια, ? Θεός σου ζητήσει λόγο γι? τ?ν ?διαφορία ? κα? τ?ν ?σέβεια πο? δείχνεις στ?ς λατρευτικ?ς συνάξεις, τί θ? κάνεις; Νά, τ?ν ?ρα πο? Α?τ?ς σο? μιλάει, ?σύ, ?ντ? ν? προσεύχεσαι, ?χεις πιάσει κουβέντα μ? τ?ν διπλανό σου γι? πράγματα ?νώφελα. Κα? ?λα τ? ?λλα ?μαρτήματά μας ?ν παραβλέψει ? Θεός, το?το φτάνει γι? ν? στερηθο?με τ? σωτηρία. Μ?ν τ? θεωρε?ς μικρ? παράπτωμα. Γι? ν? καταλάβεις, τ? βαρύτητά του, σκέψου τί γίνεται στ?ν ?νάλογη περίπτωση τ?ν ?νθρώπων. ?ς ?ποθέσουμε ?τι συζητ?ς μ? ?να ?πίσημο πρόσωπο ? μ? ?ναν ?γκάρδιο φίλο σου. Κα? ?ν? ?κε?νος σο? μιλάει, ?σ? γυρίζεις ?διάφορα τ? κεφάλι σου κα? ?ρχίζεις ν? κουβεντιάζεις μ? κάποιον ?λλο. Δ?ν θ? προσβληθε? ? συνομιλητής σου ?π? α?τ? τ?ν ?πρέπειά σου; Δ?ν θ? θυμώσει; Δ?ν θ? σο? ζητήσει τ? λόγο;
 
?λίμονο! Βρίσκεσαι στ? θεία Λειτουργία, κι ?ν? τ? βασιλικ? τραπέζι ε?ναι ?τοιμασμένο, ?ν? ? ?μν?ς το? Θεο? θυσιάζεται γι? χάρη σου, ?ν? ? ?ερέας ?γωνίζεται γι? τ? σωτηρία σου, ?σ? ?διαφορε?ς. Τ?ν ?ρα πο? τ? ?ξαπτέρυγα Σεραφε?μ σκεπάζουν τ? πρόσωπά τους ?π? δέος κα? ?λες ο? ο?ράνιες δυνάμεις μαζ? μ? τ?ν ?ερέα παρακαλο?ν τ? Θε? γι? σένα, τ? στιγμ? πο? κατεβαίνει ?π? τ?ν ο?ραν? ? φωτι? το? ?γίου Πνεύματος κα? τ? α?μα το? Χριστο? χύνεται ?π? τ?ν ?χραντη πλευρά Του μέσα στ? ?γιο Ποτήριο, τ? στιγμ? α?τ? ? συνείδησή σου, ?ραγε, δ?ν σ? ?λέγχει γι? τ?ν ?προσεξία σου; Σκέψου, ?νθρωπέ μου, μπροστ? σ? Ποι?ν στέκεσαι τ?ν ?ρα τ?ς φρικτ?ς μυσταγωγίας κα? μαζ? μ? ποιο?ς ? μ? τ? Χερουβείμ, μ? τ? Σεραφείμ, μ? ?λες τ?ς ο?ράνιες δυνάμεις. ?ναλογίσου μαζ? μ? ποιο?ς ψάλλεις κα? προσεύχεσαι. Ε?ναι ?ρκετ? γι? ν? συνέλθεις, ?ταν θυμηθε?ς ?τι, ?ν? ?χεις ?λικ? σ?μα, ?ξιώνεσαι ν? ?μνε?ς τ?ν Κύριό της κτίσεως μαζ? μ? το?ς ?σώματους ?γγέλους.
 
Μ? συμμετέχεις, λοιπόν, στ?ν ?ερ? ?κείνη ?μν?δία μ? ?διαφορία. Μ?ν ?χεις στ? νο? σου βιοτικ?ς σκέψεις. Δι?ξε κάθε γήινο λογισμ? κα? ?νέβα νοερ? στ?ν ο?ρανό, κοντ? στ? θρόνο το? Θεο?. Πέταξε ?κε? μαζ? μ? τ? Σεραφείμ, φτερούγισε μαζί τους, ψάλε τ?ν τρισάγιο ?μνο στ?ν Παναγία Τριάδα.? θεία Κοινωνία

Κα? σ?ν ?ρθει ? στιγμ? τ?ς θείας Κοινωνίας κα? πρόκειται ν? πλησιάσεις τ?ν ?γία Τράπεζα, πίστευε ?κλόνητα π?ς ?κε? ε?ναι παρ?ν ? Χριστός, ? Βασιλι?ς τ?ν ?λων. ?ταν δε?ς τ?ν ?ερέα ν? σο? προσφέρει τ? σ?μα κα? τ? α?μα το? Κυρίου, μ? νομίσεις ?τι ? ?ερέας τ? κάνει α?τό, ?λλ? πίστευε ?τι τ? χέρι πο? ?πλώνεται ε?ναι το? Χριστο?. Α?τ?ς πο? λάμπρυνε μ? τ?ν παρουσία Το? τ?ν τράπεζα το? Μυστικο? Δείπνου, Α?τ?ς κα? τώρα διακοσμε? τ?ν Τράπεζα τ?ς θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικ? κα? ?ξετάζει το? καθεν?ς τ?ν προαίρεση κα? παρατηρε? ποι?ς πλησιάζει μ? ε?λάβεια ταιριαστ? στ? ?γιο Μυστήριο, ποι?ς μ? πονηρ? συνείδηση, μ? σκέψεις βρωμερ?ς κα? ?κάθαρτες, μ? πράξεις μολυσμένες. ?ναλογίσου, λοιπόν, κι ?σ? ποι? ?λάττωμά σου διόρθωσες, ποι?ν ?ρετ? κατόρθωσες, ποι?ν ?μαρτία ?σβησες μ? τ?ν ?ξομολόγηση, σ? τί ?γινες καλύτερος. ?ν ? συνείδησή σου σ? πληροφορε? ?τι φρόντισες ?ρκετ? γι? τ?ν ?πούλωση τ?ν ψυχικ?ν σου τραυμάτων, ?ν ?κανες κάτι περισσότερο ?π? τ? νηστεία, κοινώνησε μ? φόβο Θεο?. ?λλι?ς, με?νε μακρι? ?π? τ? ?χραντα Μυστήρια. Κα? ?ταν καθαριστε?ς ?π? ?λες τ?ς ?μαρτίες σου, τότε ν? πλησιάσεις.
 
Ν? προσέρχεστε, λοιπόν, στ? θεία Κοινωνία μ? φόβο κα? τρόμο, μ? συνείδηση καθαρή, μ? νηστεία κα? προσευχή. Χωρ?ς ν? θορυβε?τε, χωρ?ς ν? ποδοπατ?τε κα? ν? σπρώχνετε το?ς διπλανούς σας. Γιατί α?τ? ?ποτελε? τ? μεγαλύτερη τρέλα κα? τ? χειρότερη περιφρόνηση τ?ν θείων Μυστηρίων.
 
Πές μου, ?νθρωπε, γιατ? κάνεις θόρυβο; Γιατί βιάζεσαι; Σ? πιέζει τάχα ? ?νάγκη ν? κάνεις τ?ς δουλειές σου; Κα? σο? περνάει ?ραγε, τ?ν ?ρα πο? π?ς ν? κοινωνήσεις, ? σκέψη ?τι ?χεις δουλειές; ?χεις μήπως τ?ν α?σθηση ?τι ε?σαι πάνω στ? γ?; Νομίζεις ?τι βρίσκεσαι μαζ? μ? ?νθρώπους κα? ?χι μ? το?ς χορο?ς τ?ν ?γγέλων; Μ? κάτι τέτοιο ε?ναι δε?γμα πέτρινης καρδι?ς...Κάθε πότε ν? κοινωνο?με; 

?πάρχει κι ?να ?λλο θέμα: Πολλο? κοινωνο?ν μία φορ? τ? χρόνο, ?λλοι δυ? φορές, ?λλοι περισσότερες. Ποιο?ς ?π? α?το?ς θ? ?πιδοκιμάσουμε; ?σους μι? φορά, ?σους πολλ?ς ? ?σους λίγες φορ?ς μεταλαβαίνουν; Ο?τε το?ς μία ο?τε τ?ς πολλ?ς ο?τε το?ς λίγες, μ? ?κείνους πο? πλησιάζουν στ? ?γιο Ποτήριο μ? καρδι? ?γνή, μ? βίο ?νεπίληπτο. Α?το? ?ς κοινωνο?ν πάντα. Ο? ?λλοι, ο? ?μετανόητοι ?μαρτωλοί, ?ς μένουν μακρι? ?π? τ? ?χραντα Μυστήρια, γιατί ?λλι?ς κρ?μα κα? καταδίκη, ?τοιμάζουν γι? τ?ν ?αυτό τους. ? ?γιος ?πόστολος λέει: «?ποιος τρώει τ?ν ?ρτο κα? πίνει τ? ποτήριο το? Κυρίου μ? τρόπο ?νάξιο, γίνεται ?νοχος ?μαρτήματος ?πέναντι στ? σ?μα κα? στ? α?μα το? Κυρίου, προκαλώντας τ?ν καταδίκη του» (Α? Κορ. 11:27, 29). Θ? τιμωρηθε?, δηλαδή, τόσο α?στηρά, ?σο κα? ο? σταυρωτ?ς το? Χριστο?, ?φο? κι ?κε?νοι ?γιναν ?νοχοι ?μαρτήματος ?πέναντι στ? σ?μα Του.
 
Πολλο? ?π? το?ς πιστο?ς ?χουν φτάσει σ? τέτοιο σημε?ο περιφρονήσεως τ?ν ?γίων Μυστηρίων, ?στε, ?ν? ε?ναι γεμάτοι ?π? ?μέτρητες κακίες κα? δ?ν διορθώνουν καθόλου τ?ν ?αυτό τους, κοινωνο?ν στ?ς γιορτ?ς ?προετοίμαστοι. Μ? γνωρίζοντας ?τι προϋπόθεση τ?ς θείας Κοινωνίας δ?ν ε?ναι ? γιορτή, ?λλά, καθ?ς ε?παμε, ? καθαρ? συνείδηση. Κα? ?πως α?τ?ς πο? δ?ν α?σθάνεται κανένα κακ? στ? συνείδησή του, πρέπει καθημεριν? ν? προσέρχεται στ? θεία Κοινωνία, ?τσι κι α?τ?ς πο? ε?ναι φορτωμένος ?μαρτήματα κα? δ?ν μετανοε?, πρέπει ν? μ?ν κοινωνε? ο?τε στ? γιορτή. Γι? α?τ? κα? πάλι σ?ς παρακαλ? ?λους ν? μ?ν πλησιάζετε στ? θε?α Μυστήρια ?τσι ?προετοίμαστοι κι ?πειδ? τ? ?παιτε? ? γιορτή, ?λλά, ?ν κάποτε ?ποφασίσετε ν? λάβετε μέρος στ? θεία Λειτουργία κα? ν? κοινωνήσετε, ν? καθαρίζετε καλ? τ?ν ?αυτό σας, ?π? πολλ?ς μέρες πρίν, μ? τ? μετάνοια, τ?ν προσευχή, τ?ν ?λεημοσύνη, τ? φροντίδα γι? τ? πνευματικ? πράγματα.Παραμον? ?ς τ?ν ?πόλυση

?ρθες, λοιπόν, στ?ν ?κκλησία κα? ?ξιώθηκες ν? συναντήσεις τ? Χριστό; Μ? φύγεις, ?ν δ?ν τελειώσει ? ?κολουθία. ?ν φύγεις πρ?ν ?π? τ?ν ?πόλυση, ε?σαι ?νοχος ?σο κι ?νας δραπέτης. Πηγαίνεις στ? θέατρο καί, ?ν δ?ν τελειώσει ? παράσταση, δ?ν φεύγεις.
 
Μπαίνεις στ?ν ?κκλησία, στ?ν ο?κο το? Κυρίου, κα? γυρίζεις τ?ν πλάτη στ? ?χραντα Μυστήρια; Φοβήσου τουλάχιστον ?κε?νον πο? ε?πε: «?ποιος καταφρονε? τ? Θεό, θ? καταφρονηθε? ?π? Α?τόν» (Πρβλ. Παροιμ. 13:13).
 
Τί κάνεις, ?νθρωπε; ?ν? ? Χριστ?ς ε?ναι παρών, ο? ?γγελοί Του παραστέκονται, ο? ?δελφοί σου κοινωνο?ν ?κόμα, ?σ? το?ς ?γκαταλείπεις κα? φεύγεις; ? Χριστός σου προσφέρει τ?ν ?γία σάρκα Του, κι ?σ? δ?ν περιμένεις λίγο, γι? ν? Τ?ν ε?χαριστήσεις ?στω μ? τ? λόγια; ?ταν παρακάθεσαι σ? δε?πνο, δ?ν τολμ?ς ν? φύγεις, ?στω κι ?ν ?χεις χορτάσει, τ? στιγμ? πο? ο? φίλοι σου κάθονται ?κόμα στ? τραπέζι. Κα? τώρα πο? τελο?νται τ? φρικτ? Μυστήρια το? Χριστο?, τ? ?φήνεις ?λα στ? μέση κα? φεύγεις;
 
Θέλετε ν? σ?ς π? τίνος τ? ?ργο κάνουν ?σοι φεύγουν πρ?ν τελειώσει ? θεία Λειτουργία κα? δ?ν συμμετέχουν ?τσι στ?ς τελευτα?ες ε?χαριστήριες ε?χές; ?σως ε?ναι βαρ? α?τ? πο? πρόκειται ν? π?, μ? πρέπει ν? τ? π?. ?ταν ? ?ούδας π?ρε μέρος στ?ν Μυστικ? Δε?πνο το? Χριστο?, ?ν? ?λοι ?ταν καθισμένοι στ? τραπέζι, α?τ?ς σηκώθηκε πρ?ν ?π? το?ς ?λλους κι ?φυγε. ?κε?νον, λοιπόν, τ?ν ?ούδα μιμο?νται... ?ν δ?ν ?φευγε τότε ?κε?νος, δ?ν θ? γινόταν προδότης, δ?ν θ? χανόταν. ?ν δ?ν ξεχώριζε τ?ν ?αυτό του ?π? τ? ποίμνιο, δ?ν θ? τ?ν ?βρισκε μόνο του ? λύκος, γι? ν? τ?ν φάει.
Μετ? τ?ν ?κκλησιασμ?

?με?ς ?ς ?ναχωρο?με ?π? τ? θεία Λειτουργία σ?ν λιοντάρια πο? βγάζουν φωτιά, ?χοντας γίνει φοβερο? ?κόμα κα? στ? διάβολο. Γιατ? τ? ?γιο α?μα το? Κυρίου πο? κοινωνο?με, ποτίζει τ?ν ψυχή μας κα? τ?ς δίνει μεγάλη δύναμη. ?ταν τ? μεταλαβαίνουμε ?ξια, διώχνει το?ς δαίμονες μακρι? κα? φέρνει κοντά μας το?ς ?γγέλους κα? τ?ν Κύριο τ?ν ?γγέλων. Α?τ? τ? α?μα ε?ναι ? σωτηρία τ?ν ψυχ?ν μας, μ? α?τ? λούζεται ? ψυχή, μ? α?τ? στολίζεται. Α?τ? τ? α?μα κάνει τ? νο? μας λαμπρότερο ?π? τ? φωτιά, α?τ? κάνει τ?ν ψυχή μας λαμπρότερη ?π? τ? χρυσάφι.
 
Προσελκύστε, λοιπόν, το?ς ?δελφούς μας στ?ν ?κκλησία, προτρέψτε το?ς πλανημένους, συμβουλέψτε τους ?χι μόνο μ? λόγια, ?λλ? κα? μ? ?ργα. Κι ?ν ?κόμα τίποτα δ?ν πε?ς, ?λλ? βγε?ς ?π? τ?ν ?ερ? σύναξη, δείχνοντας στο?ς ?πόντες ? κα? μ? τ?ν ?μφάνιση κα? μ? τ? βλέμμα κα? μ? τ? φων? κα? μ? τ? βάδισμα κα? μ? ?λη σου τ? σεμνότητα ? τί κέρδος πο? ?ποκόμισες ?π? τ? ναό, α?τ? ε?ναι ?ρκετ? γι? παραίνεση κα? συμβουλή. Γιατ? ?τσι πρέπει ν? βγαίνουμε ?π? τ? ναό, σ?ν ?π? τ? ?ερ? ?δυτα, σ?ν ν? κατεβαίνουμε ?π? το?ς ?διους τους ο?ρανούς. Δίδαξε ?σους δ?ν ?κκλησιάζονται ?τι ?ψαλες μαζ? μ? τ? Σεραφείμ, ?τι ?νήκεις στ?ν ο?ράνια πολιτεία, ?τι συναντήθηκες μ? τ? Χριστ? κα? μίλησες μαζί Του. ?ν ?τσι ζο?με τ? θεία Λειτουργία, δ?ν θ? χρειαστε? ν? πο?με τίποτα στο?ς ?πόντες.
?λλ? βλέποντας ?κε?νοι τ? δική μας ?φέλεια, θ? νιώσουν τ? δική τους ζημι? κα? θ? τρέξουν γρήγορα στ?ν ?κκλησία, γι? ν? ?πολαύσουν τ? ?δια ?γαθά, μ? τ? χάρη κα? φιλανθρωπία το? Κυρίου μας ?ησο? Χριστο?, στ?ν ?πο?ο, μαζ? μ? τ?ν Πατέρα κα? τ? ?γιο Πνε?μα, α?ώνια ?νήκει ? δόξα.
 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0263.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 206801

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους