Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Ποιό τό νόημα τ?ς φράσης -Τά ?για το?ς ?γίοις-
?γιος Νικόλαος ? Καβάσιλας? ?ερέας, ?φο? προσέλθει στήν ?γία Τράπεζα καί κοινωνήσει, προσκαλε? καί τούς ?λλους. ?μως δέν ?πιτρέπεται σέ ?λους ? κοινωνία τ?ν ?γίων μυστηρίων. Γι? α?τό καί ? ?ερέας δέν τούς προσκαλε? ?λους. ?λλά, ?φο? πάρει στά χέρια του τόν ζωοποιό ?ρτο καί τόν ?ψώσει, προσκαλε? μόνο τούς ?ξίους νά κοινωνήσουν. Καί τό φωνάζει:
-Τά ?για το?ς ?γίοις.


* * *

Ε?ναι σάν νά λέγει: Νά, α?τός ε?ναι ? ?ρτος τ?ς ζω?ς. ?λ?τε νά μεταλάβετε. ?χι ?μως ?λοι: ?λλά μόνο ?ποιος ε?ναι ?γιος. Γιατί τά ?για ?πιτρέπονται μόνον στούς ?γίους. ?γίους ?δ? δέν ?ννοε? τούς τέλειους σέ ?ρετή, ?λλά καί ?κείνους πού ?γωνίζονται νά φθάσουν σέ κάποια βαθμίδα πιό ψηλή· ?στω καί ?ν δέν ?φθασαν ?κόμη. Γιατί καί α?τοί πού ?γωνίζονται, δέν ?μποδίζονται νά μετέχουν τ?ν ?γίων μυστηρίων. Γιά νά ?γιάζωνται. Καί ?πό α?τή τήν ?ποψη θεωρο?νται καί α?τοί ?γιοι. Καί ? ?κκλησία λέγεται ?λη ?γία· καί ? μακάριος ?πόστολος γράφοντας πρός ?λόκληρη χριστιανική κοινότητα λέγει: «?δελφοί ?γιοι, κλήσεως ?πουρανίου μέτοχοι» (?βρ. 3,1). ?γιοι ?νομάζονται ο? πιστοί, ?πειδή κοινωνο?ν τό σ?μα καί τό α?μα το? ?γίου, δηλαδή το? Χριστο?. Καί ε?ναι πράγματι μέλη το? ?δίου σώματος. Σάρκα ?πό τή σάρκα Του. ?στ? ?πό τά ?στ? Του.


?μα ε?μαστε ?νωμένοι μαζί Του, καί διατηρο?με ?ρμονική ?πικοινωνία μαζί Του, κοινωνώντας παίρνομε τήν ?γιωσύνη το? Χριστο? πού ε?ναι ? Κεφαλή, καί ? Καρδιά τ?ς ?κκλησίας. ?ν? ?μα ?ποκοπο?με ?πό τήν ?λότητα το? ?γίου Σώματός Του, καί κοινωνο?με, μάταια μετέχομε στά ?για μυστήρια.


* * *
 

Τί ε?ναι ?κε?νο πού ?ποκόπτει τά μέλη (τούς πιστούς) ?πό τό σ?μα το? Χριστο?; Τά ?μαρτήματά μας! Ναί τά ?μαρτήματά μας στέκονται ?μπόδιο ?νάμεσα σέ μ?ς καί στόν Χριστό. Καί μ?ς χωρίζουν (?σαΐου 59,2).


Καί λοιπόν; Κάθε ?μαρτία νεκρώνει τόν ?νθρωπο;


?χι βέβαια! ?λλά μόνον ο? θανάσιμες ?μαρτίες. Ο? ?μαρτίες «πρός θάνατον»! «?πάρχει ?μως καί ?μαρτία μή «πρός θάνατον», μή θανάσιμη, λέγει ? Ε?αγγελιστής ?ωάννης (Α? ?ωάν. 5, 16-17).


Καί γι? α?τό ο? βαφτισμένοι, ?ταν δέν πέφτουν σέ θανάσιμα ?μαρτήματα, στά ?μαρτήματα πού χωρίζουν τόν ?νθρωπο ?πό τό Χριστό καί το? ?πιφέρουν (πνευματικό) θάνατο, δέν ?πάρχει γι? α?τούς ?μπόδιο νά κοινωνο?ν. Γιατί ?ξακολουθο?ν νά ε?ναι ζωντανά μέλη τ?ς ?κκλησίας, ?νωμένα μέ τήν Κεφαλή της, τόν Χριστό.


* * *
 


Στή διακήρυξη το? ?ερέα: «Τά ?για το?ς ?γίοις», ο? πιστοί ?ποκρίνονται:


-«Ε?ς ?γιος, ε?ς Κύριος ?ησο?ς Χριστός, ε?ς δόξαν Θεο? Πατρός». Δηλαδή· κανένας δέν ?χει ?γιότητα ?πό τόν ?αυτό του. Δέν ε?ναι ?ργο ?νθρώπινης ?ρετ?ς ? ?γιότητα! ?λοι ?πό ?κε?νον τήν παίρνουμε. Καί ?πως ?ν βάλεις πολλούς καθρέπτες κάτω ?πό τόν ?λιο, ?λοι θά ?στράπτουν καί θά νομίζεις ?τι βλέπεις πολλούς ?λίους, ?μως ?νας ε?ναι ? ?λιος· ?τσι καί ? Χριστός, ?σους καί ?ν ?γιάζει, Α?τός θά ε?ναι πάντοτε ? ?νας καί μοναδικός ?γιος.


(?πό τό βιβλίο του: ?ρμηνεία τ?ς Θείας Λειτουργίας, κεφ.36).

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0888.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 206809

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους