Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Κυριακ? πρ? τ?ς Χριστο? Γεννήσεως
Διονύσιος Ψαριανός (Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης (+))
19 Δεκεμβρίου 1965


?γαπητο? χριστιανοί,

?π? σήμερα πι? μπαίνουμε φανερ? στ?ν περιοχ? τ?ς μεγάλης ?ορτ?ς το? Σωτ?ρος μας ?ησο? Χριστο?. Τ? σημεριν? Ε?αγγέλιο μ?ς λέγει γι? το?ς προγόνους το? ?ησο?, το? Υ?ο? το? Θεο? πο? ?ρθε σ? μ?ς κι ?γινε ?νθρωπος γι? τ? σωτηρία μας. ?π? τ?ν ?βρα?μ μέχρι τ?ν ?ωσ?φ ε?ν' ?νας μακρ?ς κατάλογος μ? τ? ?νόματα τ?ν προγόνων το? ?ησο? Χριστο? σ?ν ?νθρώπου. ? κατάλογος ?ρχίζει ?π? τ?ν ?βραάμ, γιατί ?κε?νος ε?ναι γενάρχης τ?ν ?βραίων κα? σ? κε?νον ? Θε?ς ?δωκε τ?ν ?πόσχεση π?ς ?π? τ? γενιά του θ? γεννηθ? ? Χριστός. ?με?ς τώρα ?ς ?φήσουμε τ?ν κατάλογο μ? τ? ?νόματα κι ?ς ?κούσουμε στ? δική μας γλώσσα τ? Ε?αγγέλιο, ?π? κε? πο? μ?ς μιλάει γι? τ? γέννηση το? ?ησο? Χριστο?.

Το? ?ησο? Χριστο? ? γέννηση ?ταν ?τσι. ? μητέρα του ? Μαρία, ?ταν ?ρραβωνιάσθηκε μ? τ?ν ?ωσήφ, πρ?ν ν? συγκατοικήσουν, βρέθηκε ν? ε?ναι ?γκυος ?π? τ? ?γιο Πνε?μα. Κι ? ?ωσ?φ ? ?ρραβωνιαστικός της, ?πειδ? ?ταν δίκαιος ?νθρωπος κα? δ?ν ?θελε ν? τ?ν ?κθέση, θέλησε κρυφ? ν? τ?ν διώξη. Κι ?ν? α?τ?ς σκέφθηκε ?το?τα, ν? κα? φαίνεται στ?ν ?πνο του ?γγελος Κυρίου κα? το? λέγει· ?ωσήφ, ?πόγονε το? Δαβίδ, ν? μ? φοβηθ?ς ν? πάρης μαζί σου τ? γυναίκα σου Μαριάμ· γιατί α?τ? πο? γεννήθηκε μέσα της ε?ναι ?π? τ? ?γιο Πνε?μα. Θ? γέννηση λοιπ?ν παιδ? κα? θ? τ? ?νομάσης ?ησο?ν· γιατί α?τ?ς θ? σώση τ? λαό του ?π? τ?ς ?μαρτίες του. Κι ?λο ?το?το ?γινε γι? ν' ?ληθέψη ? λόγος Κυρίου, πο? λέγει μ? τ? στόμα το? Προφήτη· Νά, ? παρθένος θ? μείνη ?γκυος κα? θ? γέννηση παιδ? κα? θ? το? δώσουνε τ? ?νομα ?μμανουήλ, πο? θ? π?· ? Θε?ς ε?ναι μαζί μας. Κα? σηκώθηκε ?π? τ?ν ?πνο ? ?ωσ?φ κι ?καμε καθ?ς τ?ν πρόσταξεν ? ?γγελος Κυρίου, κα? π?ρε μαζί του τ? γυναίκα του κα? δ?ν τ?ν πλησίαζε, μέχρι πο? γέννησε τ?ν υ?? της τ?ν πρωτότοκο κα? το? 'δωκε τ? ?νομα ?ησο?ς.

? ?πόστολος Πα?λος, ?γαπητοί μου ?δελφοί, γράφει π?ς τ? ?νομα ?ησο?ς ε?ναι «τ? ?π?ρ π?ν ?νομα», πάνω δηλαδ? ?π' ?λα τ? ?νόματα. Κι' ?πως βλέπουμε σήμερα στ? ?ερ? Ε?αγγέλιο, τ? ?νομα ?ησο?ς δ?ν τ? ?δωκαν oi ?νθρωποι στ?ν Υ?? το? Θεο? πο? ?γινε ?νθρωπος. Τ? ?δωκεν ? ?διος ? Θεός. ?τσι ε?πε ? ?γγελος Κυρίου στ?ν ?ωσήφ, πο? θορυβήθηκε ?ταν κατάλαβε π?ς ? Παρθένος Μαρία ?ταν ?γκυος. Θ? γέννηση παιδί, το? ε?πε, κα? θ? τ? ?νομάσης ?ησο?ν. Μ? πι? πρ?τα τ? ε?χε π? κα? ? ?ρχάγγελος Γαβρι?λ στ?ν παρθένο Μαρία, ?ταν π?γε σταλμένος ?π? τ? Θε? στ? Ναζαρέτ, γι? ν? ε?αγγελισθ? τ? μεγάλη χαρ? πο? περίμενε ? κόσμος. Θ? γέννησης, τ?ς ε?πε, υ?? κα? θ? το? δώσης τ? ?νομα ?ησο?ς. Α?τ? τ? ?νομα, χριστιανοί μου, δ?ν δόθηκε στ?ν τύχη. Ε?ναι τ? ?νομα πο? φανερώνει τί θ? ?ρχότανε ν? κάμη στ?ν κόσμο ? Υ??ς το? Θεο?. Μέσα στ? ?διο τ? ?νομά του ?πάρχει τ? ?ργο κα? ? ?ποστολ? το? Χριστο?, γιατί τ? ?ησο?ς, πο? ε?ναι ?νομα ?βραϊκό, στ?ν ?λληνικ? γλώσσα θ? π? Σωτήρας. ? ?γγελος Κυρίου πο? παρουσιάσθηκε στ?ν ?ωσήφ, δ?ν παράλειψε κα? ν? ?ξηγήση γιατί ? Χριστ?ς θ? ?παιρνε τ? ?νομα ?ησο?ς· γιατί α?τός, ε?πε, θ? σώση τ? λαό του ?π? τ?ς ?μαρτίες του.

Ν? μ? θαρρο?με λοιπ?ν κι ?με?ς, χριστιανοί μου, π?ς ? Υ??ς το? Θεο? ?ρθε γι? τίποτ' ?λλο ?δ? στ? γ? παρεκτ?ς γι? ν? μ?ς σώση ?π? τ?ς ?μαρτίες μας. ?λα τ? ?λλα ?σα μ?ς λείπουνε μπορο?με ν? τ? βρο?με κα? ν? τ? φτιάξουμε μόνοι μας, κα? ?πιστ?μες κα? τέχνες κα? πλο?το· μόνο τ?ν ?μαρτία μας ε?μαστε ?νήμποροι ν? νικήσουμε κα? μόνο τ? σωτηρία μας δ?ν ε?ναι τρόπος ν? βρο?με. Μ? ε?ν' ?λήθεια π?ς ?ν δ? σωθο?με ?π? τ?ς ?μαρτίες μας, ?λα τ? ?λλα δ? μ?ς ?φελο?νε σ? τίποτα. ?κε? πο? θαρρο?με π?ς ε?μαστ' ε?τυχισμένοι μέσα στ? καλ? πο? μ?ς δίνει ? κόσμος, ?κε? κι α?σθανόμαστε π?ς ε?μαστε δυστυχισμένοι κα? ταλαίπωροι, γιατί μ?ς τρώγει μέσα μας τ? σαράκι τ?ς ?μαρτίας κα? μ?ς βαραίνει ? ?νοχη συνείδησή μας. Τ?ν ?μαρτία μας δ?ν τ?ν ξεπλένει κα? τ? συνείδησή μας δ?ν τ?ν ξαλαφρώνει ?λλος κανένας, παρεκτ?ς ?π? τ? Χριστό, πο? ε?ναι ? ?ησο?ς, ? Σωτήρας μας. Γι' α?τ? πάντα τ? πι? ?γαπητ? σ? μ?ς πρόσωπο κα? τ? ?νώτερο κα? τ? ?νδοξότερο ?π' ?λα τ? ?νόματα, ?που τ? προσκυνο?νε κα? ο? ?γγελοι κα? ο? ?νθρωποι κα? oi δαίμονες, ε?ναι τ? ?νομα ?ησο?ς.

?λα τ? περιστατικά, ?γαπητοί μου ?δελφοί, ?λα τ? περιστατικ? ?π? τ? γέννηση το? ?ησο?, καθ?ς μ?ς τ? ?στορο?νε τ? ?ερ? Ε?αγγέλια, μ?ς λένε π?ς ? ?ησο?ς δ?ν ε?ναι ?νθρωπος, κι ?ς φαίνεται ?νθρωπος κι ?ς ?χη ?λα τ? φυσικά το? ?νθρώπου. Ε?ναι Θε?ς κα? ?νθρωπος, ? Θε?ς πο? ?γινε ?νθρωπος, χωρ?ς ν? πάψη ν? 'ναι Θεός. Α?τό, ?σο κα? ν? τ? συλλογιζώμαστε, δ?ν τ? καταλαβαίνουμε. Μένει πάντα γι? τ? μυαλ? μας μυστήριο το? Θεο?· γι' α?τό, ?ντ? ν? τ? ?ρευνο?με, τ? προσκυνο?με. ?ταν τ? προσκυνο?με, τότε ζεσταίνεται ? καρδιά μας κα? τ? α?σθανόμαστε ν? ζ? μέσα μας. Τ? ?διο σ?ν πο? στέργουνε ? πατέρας κι ? μητέρα τ? παιδιά τους κα? σ?ν πο? ?γαπο?νε τ? παιδι? τ?ν πατέρα τους κα? τ? μητέρα τους. Δ?ν κάθουνται ν? τ? σκεφθο?νε πρ?τα μ? τ? μυαλ? κι ?στερα ν? δείξουνε τ?ν ?γάπη τους κα? τ? στοργή τους, μ? ?δηγο?νται ?π? τ? α?σθημά τους κα? κάνουν ?κε?νο, πο? ?στερα τ? μυαλ? τ? βρίσκει ?ληθιν? κα? πρεπούμενο.

Τ? ?ερ? Ε?αγγέλια μ?ς λένε π?ς ? ?ησο?ς ε?ναι ? Θε?ς κι ?με?ς τ? πιστεύουμε κι ?ς μ?ν τ? καταλαβαίνουμε· τ? δεχόμαστε, γιατί ?χουμ' ?μπιστοσύνη σ? κε?νον πο? μ?ς τ? λέγει. Μ?ς τ? λέγει ? Θε?ς μ? τ? στόμα το? Προφήτη, π?ς ? παρθένος θ? μείνη ?γκυος κα? θ? γέννηση παιδ? κα? θ? το? δώσουνε τ? ?νομα ?μμανουήλ. Α?τ? τ? ?μμανουήλ, πο? ε?ναι κι α?τ? ?βραϊκ? ?νομα, στ? γλώσσα μας θ? π?· μαζί μας ? Θεός. Τί ?λλο τάχα, χριστιανοί μου, θέλουμε κα? τί μ?ς λείπει, ?ταν ε?ναι μαζί μας ? Θεός; Τ? μαζί μας ? Θε?ς δ? θ? π? μόνο τ?ν προστασία το? Θεο? σέ μ?ς, μ? κα? τ?ν παρουσία του μεταξύ μας. Δ?ν ε?ναι μαζί μας ? Θεός, ?κε?νος μένοντας στ?ν ο?ραν? κα? με?ς ?δ? κάτω στ? γ? κα? στέλνοντας σ? μ?ς κάποιον ?γγελό του κα? σκεπάζοντάς μας ?π? μακριν? μ? τ? χάρη του. Μ? ? Θε?ς ε?ναι μαζί μας μ? τ?ν παρουσία του, κατεβασμένος ? ?διος στ? γ? γι? ν? μ?ς ?νεβάση στ?ν ο?ρανό. ?π? τότε πο? γεννήθηκε κι ?ναστράφηκε μαζί μας, μένει μαζί μας κι ?ς ?ναλήφθηκε μετ? τ?ν ?νάσταση στο?ς ο?ρανούς. Μένει στ?ν ?κκλησία, ε?ναι ? ?δια ? ?κκλησία ?λες τ?ς ?μέρες τ?ς ζω?ς μας μέχρι τ? συντέλεια τ?ν α?ώνων, καθ?ς ? ?διος τ? ?βεβαίωσε στο?ς ?ποστόλους μετ? τ?ν ?νάσταση.


?γαπητο? χριστιανοί,

Τώρα πο? ?ρχόμαστε ν? ξαναγιορτάσουμε τ?ν θεία γέννηση το? ?ησο? Χριστο?, ?ς νιώσουμε τ?ν παρουσία του κι ?ς τ?ν προσκυνήσουμε ζητώντας τ? σωτηρία μας. Ε?ναι ? ?μμανουήλ, ? Θε?ς μαζί μας. Ε?ναι ? ?ησο?ς, ? Σωτήρας το? κόσμου. ?ρθε στ? γ?, γι? ν' ?νεβο?με κι ?με?ς μαζί του στ?ν ο?ρανό. ?γινε ?νθρωπος, γι? ν? γίνουμε κι ?με?ς μαζί του θεοί. ?ς γιορτάσουμε λοιπόν, ?γαπητοί μου ?δελφοί, μέσα στ?ν ?ληθιν? χαρ? τ?ς παρουσίας κα? τ?ς σωτηρίας το? Θεο?. ?μήν.
 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2963.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178167

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 52 επισκέπτες συνδεδεμένους