Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

?Η Ταπε?νωση το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου

Μι? Μαρτυρ?α τ?ς Παραδ?σεως γι? τ?ν Κριτικ? Μελ?τη τ?ν Πηγ?ν
?Ηλ?α Βουλγαρ?κη ( ?1999)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πο?, ?πως ?λοι γνωρ?ζουμε, ?γραψε ?να ?π? τ? τ?σσερα Ε?αγγ?λια, ? Καιν? Διαθ?κη δ? μ?ς δ?νει παρ? μ?νο μ?α πληροφορ?α γι? τ? β?ο του, ?ν ?ξαιρ?σουμε μι? ?λλη ?κ?μη, δηλαδ? τ?ν Κατ?λογο τ?ν ?Αποστ?λων, ?που μαρτυρε?ται ?τι ? Ματθα?ος ?ταν ?νας ?π? το?ς δ?δεκα ?Αποστ?λους. ?Η μοναδικ? λοιπ?ν πληροφορ?α γι? τ? β?ο το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου προ?ρχεται ?π? τ?ν περιγραφ? τ?ν τρι?ν συνοπτικ?ν Ε?αγγελιστ?ν, δηλαδ? τ?ν Ματθα?ου, Μ?ρκου κα? Λουκ?, γι? τ?ν κλ?ση του ?π? τ? Χριστ? (Μτ. θ? 9? Μκ. β? 14? Λκ. ε? 27). ?Απ? τ? δι?γηση το? γεγον?τος πο? συν?βη στ?ν Καπερναο?μ πληροφορο?μαστε τρ?α πρ?γματα: ?τι ? Ματθα?ος ?νομαζ?ταν κα? Λευ?, ?τι τ?ν πατ?ρα του τ?ν ?λεγαν ?Αλφα?ο κα? ?τι τ? ?π?γγελμ? του πρ?ν δεχθε? τ?ν πρ?σκληση το? Χριστο? ?ταν τελ?νης, δηλαδ? συλλ?κτης φ?ρων. ?Απ? τ?ς πληροφορ?ες κα? μ?νο α?τ?ς ε?ναι προφαν?ς ?δ?νατο ν? βγ?λει κανε?ς τ? συμπ?ρασμα ?τι ? ?Απ?στολος Ματθα?ος ?ταν ?νθρωπος ταπειν?σεως. Τ? γεγον?ς π?λι ?τι α?τ?ς μαζ? μ? το?ς ?π?λοιπους ?Αποστ?λους ?λαβε κατ? τ?ν Πεντηκοστ? τ? ?Αγιο Πνε?μα, πο? το?ς φ?τισε, το?ς κ?θαρε κα? το?ς πλο?τισε μ? χαρ?σματα, ?ξυπακο?ει β?βαια
?τι ? ?Απ?στολος Ματθα?ος ?π?κτησε μαζ? μ? το?ς ?λλους ?Αποστ?λους κα? τ?ν ?ρετ? τ?ς ταπειν?σεως, ?στ?σο δ? μι?ς ?ξηγε? τ? λ?γο γι? τ?ν ?δια?τερη ?πογρ?μμιση τ?ς Παραδ?σεως, ε?δικ? γι? τ?ν ?Απ?στολο Ματθα?ο, ?τι διακριν?ταν ?π? τ? μεγ?λη α?τ? ?ρετ? τ?ς ταπειν?σεως.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

τ?ς ?ποθ?σεως πο? μ?ς ?ποσχολε? κρ?βεται σ? ?να κε?μενο κα? σ? ?ναν ?νθρωπο. Τ? κε?μενο α?τ? ε?ναι ? δε?τερη ?π? τ?ς δ?ο πληροφορ?ες, πο? ?πως ε?παμε προηγουμ?νως ?χουμε γι? τ? ζω? το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου. Ε?ναι ?κριβ?ς ? πληροφορ?α ?κε?νη πο? παραθεωρ?σαμε, δηλαδ? ? Κατ?λογος τ?ν ?Αποστ?λων. Κα? ? ?νθρωπος π?λι πο? θ? συμβ?λει στ? ?π?λυση το? μυστικο? τ?ς ?ποθ?σε?ς μας ε?ναι ? πρ?τος ?ρχα?ος κα? μεγ?λος ?στορικ?ς τ?ς ?Εκκλησ?ας μας, ? ?π?σκοπος Καισαρε?ας Ε?σ?βιος (? 339). ?Ο Ε?σ?βιος ?ταν φ?λος το? α?τοκρ?τορα Μεγ?λου Κωνσταντ?νου κα? κυρ?ως ?ταν ?νθρωπος μεγ?λης μορφ?σεως κα? συγγραφ?ας ?ν?ς πλ?θους ?ξι?λογων βιβλ?ων μ? πρ?το κα? πι? γνωστ? τ?ν ?Εκκλησιαστικ? ?Ιστορ?α. Φα?νεται ?τι ?πρεπε τ? κε?μενο το? Καταλ?γου τ?ν ?Αποστ?λων ν? συναντ?σει τ? προσεκτικ? μ?τι το? μεγ?λου ?στορικο? γι? ν? τ? ?ξιοποι?σει κα? ν? βγ?λει ?τσι τ? συμπ?ρασμα ?τι ? Ματθα?ος διακριν?ταν ?π? ταπε?νωση. ?Ας δο?με λοιπ?ν κι ?με?ς α?τ? πο? ε?δε ? Ε?σ?βιος, δηλαδ? τ?ν Κατ?λογο τ?ν ?Αποστ?λων ? πι? σωστ? τ?ν Κατ?λογο, ?πως περι?χεται στ? Ε?αγγ?λια το? Ματθα?ου, Μ?ρκου κα? Λουκ?.
Τ? ?μως παρατ?ρησε ? Ε?σ?βιος παραπ?νω ?π? μ?ς γι? ν? βγ?λει τ? γνωστ? μας συμπ?ρασμα γι? τ?ν ?Απ?στολο Ματθα?ο? Ο? παρατηρ?σεις του α?τ?ς βρ?σκονται σ? ?να ?π? τ? 17 ?ποσπ?σματα ?ν?ς ?ργου του, πο? δυστυχ?ς δ? διασ?θηκε ?λ?κληρο. Στ? ?ργο α?τ? ?σχολι?ταν μ? τ? θεοφ?νεια το? Λ?γου. Πρ?τα ?π? ?λα ? Ε?σ?βιος παρατηρε? μι? μικρ? διαφορ? μεταξ? το? Καταλ?γου το? Ματθα?ου κα? τ?ν ?πολο?πων δ?ο Ε?αγγελιστ?ν. Ο? Μ?ρκος κα? Λουκ?ς παραθ?τουν τ? ?νομα το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου δ?χως καν?να σχ?λιο. ?Ο Ματθα?ος στ?ν Κατ?λογ? του κα? δ?πλα στ? ?νομ? του παραθ?τει τ? χαρακτηρισμ? «? τελ?νης». ?Η διαπ?στωση α?τ? ?δ?γησε τ?ν Ε?σ?βιο στ? ε?λογο συμπ?ρασμα ?τι ? ?Απ?στολος Ματθα?ος ?γραψε α?τ?ν τ?ν χαρακτηρισμ? ?χι ?σφαλ?ς γι? ν? τιμ?σει τ?ν ?αυτ? του ?π?ναντι στο?ς ?λλους ?Αποστ?λους πο? ?σαν στ?ν πλειον?τητ? τους ψαρ?δες, ?λλ? γι? ν? τ?ν ?ποτιμ?σει. Π?σο σωστ? ε?ναι τ? συμπ?ρασμα το?το καταφα?νεται ?π? τ? γεγον?ς ?τι στ?ν ?ρχα?α ?ποχ?, ?λλ? κα? στ? χρ?νια τ?ς Καιν?ς Διαθ?κης τ? ?π?γγελμα το? τελ?νη θεωρε?το ?θικ? ?πιλ?ψιμο

Κατ?λογος Μ?ρκου
«κα? ?π?θηκεν ?νομα τ? Σ?μωνι Π?τρον κα? ?Ι?κωβον τ?ν το? Ζεβεδα?ου κα? ?Ιω?ννην τ?ν ?δελφ?ν το? ?Ιακ?βου κα? ?Ανδρ?αν κα? Φ?λιππον κα? Βαρθολομα?ον κα? Ματθα?ον κα? Θωμ?ν κα? ?Ι?κωβον τ?ν το? ?Αλφα?ου κα? Θαδδα?ον κα? Σ?μωνα τ?ν Κανανα?ον κα? ?Ιο?δαν ?Ισκαρι?την, ?ς κα?  παρ?δωκεν α?τ?ν».

Κατ?λογος Λουκ?
«Σ?μωνα ?ν ?ν?μασε Π?τρον κα? ?Ανδρ?αν τ?ν ?δελφ?ν α?το? κα? ?Ι?κωβον κα? ?Ιω?ννην κα? Φ?λιππον κα? Βαρθολομα?ον κα? Ματθα?ον κα? Θωμ?ν κα? ?Ι?κωβον τ?ν το? ?Αλφα?ου κα? Σ?μωνα τ?ν καλο?μενον Ζηλωτ?ν κα? ?Ιο?δαν ?Ιακ?βου κα? ?Ιο?δαν ?Ισκαρι?την, ?ς ?γ?νετο προδ?της».

Κατ?λογος Ματθα?ου
«... πρ?τος Σ?μων, ? λεγ?μενος Π?τρος κα? ?Ανδρ?ας ? ?δελφ?ς α?το? κα? ?Ι?κωβος ? το? Ζεβεδα?ου κα? ?Ιω?ννης ? ?δελφ?ς α?το?, Φ?λιππος κα? Βαρθολομα?ος, Θωμ?ς κα? Ματθα?ος ? τελ?νης, ?Ι?κωβος ? το? ?Αλφα?ου κα? Θαδδα?ος, Σ?μων ? Κανανα?ος κα? ?Ιο?δας ? ?Ισκαρι?της ? παραδιδο?ς α?τ?ν».

λ?γ? τ?ν ?κβιασμ?ν πο? ?καναν ο? τελ?νες σ? πλο?σιους κα? φτωχο?ς γι? ν? συν?ζουν περισσ?τερα χρ?ματα. Στ?ν Καιν? Διαθ?κη ? τελ?νης κατατ?σσεται συχν? μαζ? μ? το?ς ?μαρτωλο?ς (Μτ. θ? 10? ια? 19? κα? 31? Μκ. β? 15? Λκ. ε? 29? ζ? 34) ? μ? το?ς ?π?στους (?θνικο?ς) (Μτ. ιη? 17). Μ? β?ση τ? παραπ?νω συμπερα?νει ? Ε?σ?βιος ?τι ? Ματθα?ος, προσθ?τοντας δ?πλα στ? ?νομ? του τ? παλι? του ?π?γγελμα, κιν?θηκε ?π? ταπε?νωση.

***

Ο ΕΥΣΕΒΙΟΣ δ?ν συμπερα?νει [?μως] τ?ν ?ποψ? του ?τι ? Ματθα?ος ?ταν ταπειν?ς μ?νο ?π? α?τ? τ? λεπτ? παρατ?ρηση, ?λλ? κα? ?π? μι? ?λλη, ?κ?μα πι? λεπτ?, πο? ?κανε συγκρ?νοντας ?π? μι? ?λλη ?πτικ? γων?α τ?ν Κατ?λογο τ?ν ?Αποστ?λων κα? συγκεκριμ?να τ?ν Κατ?λογο το? Ματθα?ου μ? το?ς ?ντ?στοιχους Καταλ?γους τ?ν ?π?λοιπων Ε?αγγελιστ?ν. Στ?ν Κατ?λογο το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου διαπιστ?νουμε ?τι ο? ?Απ?στολοι, μετ? το?ς τ?σσερις πρ?τους, Π?τρο, ?Ανδρ?α, ?Ι?κωβο κα? ?Ιω?ννη, κατατ?σσονται κατ? ζε?γη. ?Ετσι ?χουμε: Φ?λιππος κα? Βαρθολομα?ος, Θωμ?ς κα? Ματθα?ος κ.ο.κ. Ο? ?π?λοιποι δ?ο Ε?αγγελιστ?ς συνδ?ουν ?λα τ? ?ν?ματα μεταξ? τους στ?ν Κατ?λογο μ? ?να «κα?». ?Ανεξ?ρτητα π?ντως ?ν ? κατ?ταξη τ?ν ?Αποστ?λων γ?νεται κατ? ζε?γη ? κατ? συνεχ? παρ?θεση, δηλαδ? ? ?νας ?στερα ?π? τ?ν ?λλον, κρατι?ται μι? ?νια?α σειρ? στ?ν ?νημ?ρωση τ?ν ?νομ?των τ?ν ?Αποστ?λων. ?Ωστ?σο ? σειρ? α?τ? παρουσι?ζει στ?ν Κατ?λογο το? Ματθα?ου μι? μικρ? ?νωμαλ?α. Στο?ς Ε?αγγελιστ?ς Μ?ρκο κα? Λουκ? σημει?νεται πρ?τος ? Ματθα?ος κα? δε?τερος ? Θωμ?ς. Στ?ν κατ?λογο το? Ματθα?ου γ?νεται τ? ?ντ?θετο? πρ?τα ? Θωμ?ς κα? ?στερα ? Ματθα?ος. Μ? ?λλα λ?για τ? ζε?γος τ?ν ?Αποστ?λων στ?ν κατ?λογο το? Ματθα?ου ?χει πρ?το τ?ν ?Απ?στολο Θωμ? κα? δε?τερο τ?ν ?Απ?στολο Ματθα?ο. ?Η μικρ? α?τ? «?νομωλ?α» ?γινε ? ?φορμ? ν? βγ?λει ? Ε?σ?βιος τ? δε?τερο συμπ?ρασμ? του γι? τ?ν ταπε?νωση το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου.
Γι? τ?ν Ε?σ?βιο ? «?νωμαλ?α» α?τ? δ?ν ?ταν τυχα?α, ?λλ? ?φειλ?ταν σ? πρωτοβουλ?α το? ?διου το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου. Συγκεκριμ?να ? Ματθα?ος, σ?μφωνα μ? τ?ν Ε?σ?βιο, γρ?φοντας τ?ν Κατ?λογο τ?ν ?Αποστ?λων στ? Ε?αγγ?λι? του κατ? ζε?γη κα? μ? θ?λοντας ν? προτ?ξει τ?ν ?αυτ? του πρ?ν ?π? τ? Θωμ?, ?πως τ? κ?νουν ο? ?λλοι Ε?αγγελιστ?ς, ?ντ?στρεψε τ? σειρ? β?ζοντας πρ?τα τ?ν ?π?στολο Θωμ? κα? ?στερα τ?ν ?αυτ? του. ?Απ? τ? μικρ? α?τ? λεπτομ?ρεια ? ?στορικ?ς τ?ς ?Εκκλησ?ας μας Ε?σ?βιος συν?γει τ? δε?τερο συμπ?ρασμ? του γι? τ? φρ?νημα ταπειν?σεως πο? δι?κρινε τ? Ματθα?ο.

***

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μ? τ? ?ρα?ο α?τ? δ?δαγμα πο? μ?ς ?δωσε ? Ε?σ?βιος γι? μι? ?π? τ?ς μεγ?λες ?ρετ?ς πο? δι?κρινε τ?ν ?Απ?στολο Ματθα?ο, μ?ς διδ?σκει τ? μεγ?λη σημασ?α πο? ?χει ? ?π? μ?ρους μας προσεκτικ? ?ν?γνωση τ?ς ?Αγ?ας Γραφ?ς. Μι? τ?τοια ?ν?γνωση ?χει πολλ? ν? μ?ς διδ?ξει κα? συγχρ?νως ν? μ?ς μυ?σει στ? πνε?μα τ?ς ?εραποστολ?ς κα? στ? ?θος τ?ν ?εραποστ?λων, ?πως μ?ς τ? προβ?λλει στ?ν περ?πτωσ? μας ? ?Απ?στολος Ματθα?ος.

?Ηλ?α Βουλγαρ?κη, Καθημεριν?ς ?Ιστορ?ες ?Αγ?ων κα? ?Αμαρτωλ?ν στ? Βυζ?ντιο, σελ. 179-184, ?κδοση β?, «Μα?στρος», ?Αθ?να 2002.Τ? κε?μενο α?τ? πρωτοδημοσιε?τηκε στο περιοδικ? «Φ?ς ?Εθν?ν», τε?χ. 52 (1989), σελ. 3-4.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2965.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 169231

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους