Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Το? Ε?αγγελιστο?: Λουκ. ι΄ 16-21

 

E?πεν ? Κύριος το?ς ?αυτο? μαθητα?ς? ? ­?κούων ?μ?ν ?μο? ?κούει, κα? ? ?θετ?ν ?μ?ς ?μ? ­?θετε?? ? δ? ?μ? ?θετ?ν ?θετε? τ?ν ?ποστείλαντά με. ?πέστρεψαν δ? ο? ?βδομήκοντα μετ? χαρ?ς λέγοντες? Κύριε, κα? τ? δαιμόνια ?ποτάσσεται ?μ?ν ?ν τ? ?νόματί σου. Ε?πε δ? α?το?ς? ?θεώ­ρουν τ?ν σαταν?ν ?ς ?στραπ?ν ?κ το? ο?ρανο? πεσόντα. ?δο? δίδωμι ?μ?ν τ?ν ?ξουσίαν το? πατε?ν ?πάνω ?φεων κα? σκορπίων κα? ?π? π?σαν τ?ν δύναμιν το? ?χθρο?, κα? ο?δ?ν ?μ?ς ο? μ? ?δικήσ?. πλ?ν ?ν τούτ? μ? χαίρετε, ?τι τ? πνεύματα ?μ?ν ?ποτάσσεται? χαίρετε δ? ?τι τ? ?νόματα ?μ?ν ?γράφη ?ν το?ς ο?ρανο?ς. ?ν α?τ? τ? ?ρ? ?­­γαλ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­λιάσατο τ? πνεύματι ? ?η­­­­σο?ς κα? ε?πεν? ?ξομολο­γο?μαί σοι, πάτερ, κύριε το? ο?ρανο? κα? τ?ς γ?ς, ?τι ?πέκρυψας τα?τα ?π? σοφ?ν κα? συνετ?ν, κα? ?­­πεκάλυψας α?τ? νη­πίοις? ναί, ? πατήρ, ?τι ο?τως ?­­γένετο ε?δοκία ?μπροσθέν σου.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ

1. ?γγυημένη νίκη

    ?δη ε?χαν ?ρχίσει ν? ?πιστρέφουν ο? ?βδομήκον­τα μαθητ?ς ?π? τ?ς περιοδε?ες τους. ? Κύριος το?ς ε?χε ?ποστείλει ?ν? δύο γι? ν? κηρύξουν τ?ν ?ρχομ? τ?ς Βασιλείας το? Θεο?, ?φο? πρ?τα το?ς ?δωσε συγκεκριμένες ?δηγίες, ?λλ? κα? ε?δικ? Χάρη γι? ν? ?πιτελο?ν θαυμαστ? σημε?α. ?που πήγαιναν, ?μιλο?σαν ?ξ ?νόματος ?κείνου, κα? ?,τι ?πρατταν, τ? ?­­πρατταν μ? τ? δύναμη το? ?νόματός Του, ?πως ?­­κριβ?ς το?ς ε?χε πε?:
    ??ποιος ?κούει ?σ?ς κα? ?πακούει σ? σ?ς, ?πακούει σ? μένα. Κι ?ποιος πα­ρακούει ?σ?ς, παρακούει ?μένα. Κι ?κε?νος πο? παρακούει ?μένα, πα­ρακούει τ?ν Θεό, πο? μ? ?στειλε στ?ν κόσμο.
    ?φο? τελείωσαν λοιπ?ν τ?ν περιοδεία τους, γεμάτοι χαρ? ?πέστρεψαν κοντά Του κα? Το? ?νήγγειλαν μ? ?νθουσιασμ? τ? θαυμαστ? γεγονότα πο? ?ζησαν:
    ?Κύριε, ?κόμη κα? τ? δαιμό­νια ?ποτάσσονται σ? μ?ς μ? τ?ν ?πίκληση το? ?νόματός Σου!
    Τότε ? Κύριος ?ποκρίθηκε: «?θεώ­ρουν τ?ν σατα­ν?ν ?ς ?στρα­π?ν ?κ το? ο?ρανο? πεσόντα»· ?λο α?­­τ? τ? διάστημα τ?ς ?π? γ?ς ζω?ς μου ?λλ? κα? τώ­ρα ε?δικ? πο? ξεκινήσατε κι ?σε?ς τ?ν ε?αγγελισμ? το? λαο?, ?βλεπα τ?ν σαταν? ν? χάνει τ?ν ?ξουσία του κα? τ? δύναμή του κα? ν? πέφτει συντριμμέ­νος ?π? τ?ν ο?ρανό, τόσο ?πότομα κα? φανερ? κα? μ? τόσο πάταγο ?πως πέφτει ? ?στραπή.
    Κα? συμπλήρωσε: ?δού, ?γ? σ?ς δίνω τώρα «?ξουσίαν το? πατε?ν ?πάνω ?φεων κα? σκορπίων κα? ?π? π?σαν τ?ν δύναμιν το? ?χθρο?», δηλαδ? ?ξουσία γι? ν? ?περβαίνετε κάθε ε?δους κίνδυνο πο? θ? συν­αντήσετε, ?πως ε?ναι τ? φίδια κα? ο? σκορπιο? πο? χύνουν θανατηφόρο δηλητήριο. Σ?ς δίνω ?ξουσία ν? κατανικ?τε ?λη τ? δύναμη πο? ­διαθέτει ? ?χθρ?ς το? ?νθρώπου, ? σαταν?ς. Κι ?­­­τσι μ? τίποτε δ?ν θ? σ?ς βλάψει.
    ? ?διάψευστη α?τ? ?πόσχεση το? Κυρίου ?χο?σε στ? α?τι? τ?ν ?γίων ?ποστόλων κάθε φορ? πο? ξεκινο?σαν τ? ?ργο το? κηρύγματος κα? μάλιστα ?ταν συναν­το?σαν ?μπόδια κα? δυσκολίες.
    Κι ? ?πόστολος Λουκ?ς, ? ?ερ?ς Ε?αγγελιστ?ς πο? ?ορτάζει σήμερα, ?ζησε πολλ?ς περιπέτειες καθ?ς ?πηρετο?σε στ? ?ργο τ?ς διαδόσεως το? Ε?αγγελίου. ? ?διος συνέγραψε τ?ς «Πράξεις τ?ν ?ποστόλων» κα? διηγε?ται πολλ? περιστατικ? πο? φανερώνουν π?ς ? Παντοδύναμος Θε?ς προστάτευε το?ς ?γίους ?ποστόλους. Χαρακτηριστικ? ε?ναι τ? παράδειγμα μ? τ?ν ?χι? πο? δάγκωσε τ? χέρι το? ?ποστόλου Παύλου, ?λλ? ?κε?νος μ? ψυχραιμία κα? πίστη τίναξε τ? φίδι ?π? ?πάνω του κα? δ?ν ?παθε κανένα κακό! ? ?μπειρος ?ατρ?ς Λουκ?ς ?ταν α?τόπτης μάρτυρας στ? περιστατικ? ?κε?νο καθ?ς συνόδευε τ?ν Πα?λο, πο? τ?ν ?δηγο?σαν α?χμάλωτο στ? Ρώμη. Στ? ταξίδι α?τ? ?ταν πο? συνέβη κα? ? φοβερ? τρικυμία κα? τ? ναυάγιο ?που σώθηκε ? ?πόστολος τ?ν ?θν?ν κα? μαζί του ?λοι ο? συν­ε­πιβάτες του.
    ?ς μ? μ?ς τρομάζουν λοιπ?ν ο? ­πειρασμο? κα? ο? ?πιθέσεις το? πονηρο?. ?ν ?κολουθο?με τ?ν Κύριο ?ς πιστο? μαθητές Του, ?κε?νος θ? μ?ς χαρίζει τ? δύναμη ν? ?περνικο?με κάθε δυσκολία. Ε?δικ? ?σοι διακονο?ν στ? ?ργο τ?ς ?εραποστολ?ς, βλέπουν ?λοφάνερη τ?ν προστασία το? Θεο? κα? π?ς παραμερίζονται τ? ?μπόδια γι? ν? διαδίδεται τ? Ε?αγγέλιο.

2. ? χαρ? το? Κυρίου

    ?ταν ?κδηλη ? χαρ? τ?ν ­?βδομήκοντα μαθητ?ν κα? μεγάλος ? ?νθουσιασμός τους καθ?ς ?βλεπαν ?τι ε?χαν τ? δύναμη ν? ?κδιώκουν ?κόμη κα? δαιμόνια. ?στόσο ? Κύριος γι? ν? μ?ν πέσουν στ?ν παγίδα τ?ς ?περηφανείας το?ς ε?πε:
    Μ? χαίρεστε τόσο γι? τ? ?τι τ? πονηρ? πνεύματα ?ποτάσσονται σ? σ?ς. Δ?ν ε?ναι α?τ? δικό σας κατόρθωμα· ε?ναι χάρισμα πο? σ?ς ?δωσα. Ν? χαίρεστε περισσότερο, διότι τ? ?νόματά σας γράφτηκαν στο?ς ο?ρανο?ς λόγ? τ?ς πίστεως κα? τ?ς ?νάρετης ζω?ς σας.
    Κα? καθ?ς τ? ?λεγε α?τ? ? Κύριος, τ?ν ?­­­δια ?ρα ?νιωσε πολ? μεγάλη χαρ? στ? βά­θη τ?ς ψυχ?ς Του κα? ε?πε: Σ? ­ε?χαρι­στ?, Πάτερ, Κύριε το? ο?ρανο? κα? τ?ς γ?ς. Σ? ε?χαριστ?, διότι ?νερ­γώντας μ? πανσοφία κα? μ? δικαιοσύνη ?πέκρυψες τ?ς μυστηριώδεις κα? ο?ράνιες α?τ?ς ?λή­θειες ?π? το?ς ?ν­­θρώπους πο? νομίζουν ?τι ε?ναι σοφο? κα? συνετοί, κα? τ?ς φανέρωσες σ? ?ν­­­θρώ­πους ?πλούς, ?δολους κα? ταπεινούς. Ναί, σ? ε?­­χαριστ?, Πάτερ, διότι α?τό Σο? ?ρεσε κα? τέτοια ?π?ρ­ξε ? ?γαθ? κα? δίκαιη θέλησή Σου.
    «?­­γαλ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­λιάσατο τ? πνεύματι ? ?η­­­­­­­σο?ς»... Τί ε?ναι α?τ? λοιπ?ν πο? ?κανε τ?ν Κύριο ν? δοκιμάσει τόσο μεγάλη χαρά; Ε?ναι τ? γεγον?ς ?τι ο? μαθητές Του ­?ξιώθηκαν ν? ?πηρετο?ν στ? ?ργο τ?ς σωτηρίας τ?ν ?ν­θρώπων. Κι ?πως ?νας πατέρας ­χαίρεται μ? τ?ς ?πιτυχίες τ?ν παιδι?ν του, ?τσι κα? ? Σωτήρας Χριστ?ς χαίρεται γι? τ?ν ε?άρεστη διακονία τ?ν μαθητ?ν Του στ? ?ργο το? ε?αγγελισμο? τ?ν ψυχ?ν. Τίποτε ?λλο δ?ν προκαλε? στ?ν καρδι? το? ?ησο? τόσο ?κδηλα σκιρτήματα χαρ?ς, «?σον ? πρόοδος το? Ε?αγγελίου κα? ? κατανίκησις το? σαταν? δι? τ?ς ?πιστροφ?ς τ?ν ψυχ?ν πρ?ς τ?ν Χριστόν» (Π. Ν. Τρεμπέλας).
    Πράγματι α?τ? ε?ναι τ? πι? σημαντικ? στ? ζωή μας. Ο?τε τ? πτυχία, ο?τε ? κοινωνικ? καταξίωση, ο?τε ?λλες κοσμικ?ς χαρ?ς μπορο?ν ν? συγκριθο?ν μ? τ? χαρ? πο? ?πολαμβάνει ? πιστ?ς πο? βαδίζει στ? δρόμο τ?ς σωτηρίας. ?ς ­ε?γνωμονο?με λοι­­π?ν τ?ν ?γιο Θε? πο? μ?ς ?ποκάλυψε τ?ν ?λήθεια κα? μ?ς κάλεσε στ?ν Κιβωτ? τ?ς σωτηρίας, τ?ν ?κκλησία, κι ?ς ?γωνιζό­μαστε ν? μένουμε σταθερο? στ?ν ­κλήση μας α?τή, ?στε ? χαρ? το? Χριστο? ν? πλημμυρίζει τ?ν ο?ραν? κα? τ? γ? κα? ν? γίνεται προάγγελος κα? τ?ς δικ?ς μας α?ώνιας χαρ?ς κα? ε?τυχίας.

 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0886.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178210

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 29 επισκέπτες συνδεδεμένους