Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Βίος κα? θαύματα ?σίας Παρασκευ?ς τ?ς ?πιβατην?ς
Δαμασκην?ς Γρηγοριάτης
 
 
Βίος

? ?σία γεννήθηκε στ? χωρι? ?πιβάται τ?ς Θράκης κατ? τ? 1023. ?π? μικρ? ?γαπο?σε τ?ν ?κκλησία κα? τ?ν ?λεημοσύνη, γι? α?τ? μοίραζε κρυφ? ?ο?χα κα? τ? φαγητό της ?κόμη στ? πτωχ? παιδι? το? δρόμου.

Σ? ?λικία 15 ?τ?ν ?γκατέλειψε κρυφ? τ? πατρικό της σπίτι, ?λθε στ?ν Μικρ? Ασία, κα? ?σκήτευσε ?π? πέντε χρόνια μ? σκληρ? ?σκησι σ? μία ?κκλησία τ?ς Παναγίας, στ?ν ?ράκλεια το? Πόντου. Κατόπιν ?π?γε στ? ?εροσόλυμα, προσκύνησε τ?ν Πανάγιο Τάφο, κα? ?λα τ? ?ερ? Προσκυνήματα. Τελευτα?α ?κοινοβίασε σ? ?να γυναικε?ο μοναστήρι ε?ρισκόμενο στ?ν ?ρημο το? ?ορδάνου, ?που κα? παρέμεινε μέχρι τ? 25 χρόνια της, κάνοντας τ?ν πι? μεγάλη μοναχικ? ?σκησι.

Στ?ν ?λικία α?τ? λοιπόν, μ? τ?ν φωτισμ? το? ?γίου Πνεύματος, ?πέστρεψε στ?ν πατρίδα της. Κατόπιν, μετ? ?π? πολλο?ς κινδύνους κα? δυσκολίες, ?λθε στ?ν Κωνσταντινούπολι γι? ν? προσκυνήσ? κα? ?κε? ?λους το?ς ?γίους Τόπους. Κατόπιν ?γκαταστάθηκε στ?ν να? τ?ν ?γίων ?ποστόλων πο? ε?ρισκόταν στ? χωρι? Καλλικράτεια πλησίον τ?ς θαλάσσης. ?κε? ?γωνίσθηκε ?κόμη δύο χρόνια κα? ?φο? στόλισε τ?ν ψυχή της μ? κάθε ε?δους ?ρετές, προσκλήθηκε ?π? τ?ν Νυμφίο τ?ς ψυχ?ς της Χριστό, γι? τ?ς α?ώνιες μονές. Ο? χριστιανο? το? χωριο? ?θαψαν τ? σκήνωμά της πλησίον το? ναο? κα? κοντ? στ?ν θάλασσα.

 
Τ? ?γιο Λείψανο

Μετ? ?π? πολλ? χρόνια συνέβη τ? ?ξ?ς γεγονός: Τ? κύματα τ?ς θαλάσσης ?ξέβρασαν στ?ν παραλία τ? πτ?μα ?ν?ς ναυτικο? κα? ο? ?ντόπιοι τ? ?θαψαν δίπλα στ?ν τάφο τ?ς ?γίας. ?πειδ? α?τ?ς ?ταν ?κάθαρτος ?νώπιον το? Θεο? κα? γεμάτος ?μαρτίες, ? ?σία δ?ν ?νεχόταν τ? σ?μά του πλησίον στ? δικό της. ?μφανίσθηκε λοιπ?ν σ? ?ναν ?γιο γέροντα τρε?ς φορ?ς στ? ?νειρό του κα? το? ε?πε ν? ξεθάψ? τ? ?μαρτωλ? α?τ? σ?μα κα? ν? τ? τοποθετήσ? σ? ?λλο μέρος. Το? ?πεκάλυψε ?κόμα κα? τ? μέρος πο? ε?ρισκόταν ? δικός της τάφος μ? τ? πανίερο κα? ?φθαρτο λείψανό της. ?κανε ? ?σιος ?κε?νος ?σκητής, ?πως το? ?πέδειξε ? ?γία. Ε?ρ?κε κα? τ? λείψανό της ?φθαρτο κα? ε?ωδιάζον. Τότε ? λα?ς μ? ?πικεφαλ?ς τ?ν ?ερ? κλ?ρο μετέφεραν τ? λείψανο στ?ν να? τ?ν ?γίων ?ποστόλων μ? μεγάλες τιμ?ς κα? ψαλμωδίες.

?ργότερα, κατ? τ?ν περίοδο ?κχριστιανίσεως τ?ν Βουλγάρων ?π? βασιλέων α?τ?ν Πέτρου κα? ?ωάννου ?σάν (1290-1310), ο? βυζαντινο? α?τοκράτορες ?δώρισαν σ? α?το?ς τ? ?ερό της λείψανο, ?ς ?να σημε?ο φιλίας κα? ?νότητος στ?ν ?ρθόδοξο πίστι. Κατόπιν ?π? τ? Τύρνοβο, πρωτεύουσα τότε τ?ς Βουγαρίας, τ? ?ερ? λείψανο δόθηκε στ?ν σουλτάνο τ?ν τούρκων Βαγιαζήτ, ?ν? α?τ?ς τ? ?δωσε στο?ς Σέρβους, κατ? τ?ν ?ττα τ?ν Βουλγάρων τ? 1393. ?λλ? κα? ?π? ?κε?, ?ταν ? Μουρ?τ ? Β? κατέλαβε ?λη τ?ν χερσόνησο το? ?λλυρικο?, τ? ?δωσε ?ντ? πολλ?ν χρημάτων στ? Ο?κουμενικ? Πατριαρχε?ο. Τ? ?τος 1640, ?πειδ? τ? Πατριαρχε?ο ε?χε τεράστιο χρέος ?πέναντι τ?ς τουρκικ?ς ?ψηλ?ς Πύλης, ε?ρ?κε ?ς σωτηρία κα? ε?εργέτη τ?ν ?γεμόνα τ?ς Μολδαβίας Βασίλειο Λούπου. Α?τ?ς ? ?γεμ?ν ?πλήρωσε στο?ς Τούρκους χάριν τ?ς Μητρ?ς ?κκλησίας 2.000.000 ?σπρα γι? τ? πρ?το χρέος της κα? 48.000 γι? τ? δεύτερο. ? Πατριάρχης Παρθένιος ?ς ?ντάλλαγμα, λόγ? τ?ς μεγάλης ε?γνωμοσύνης του πρ?ς τ?ν ?γεμόνα κα? ?ς ε?λογία το? ?χάρισε κατόπιν συνοδικ?ς ?ποφάσεως τ? λείψανο τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς γι? τ?ν ?κκλησία τ?ς Μολδαβίας. ? ?διος ? ?γεμ?ν ?ξώδευσε, γι? τ?ς ?κδηλώσεις τ?ς μετακομιδ?ς το? Λειψάνου στ?ν πατρίδα του, τ? ποσ?ν τ?ν 468.000 ?σπρων ?π? τ? θησαυροφυλάκιό του.

Τ? ?ερ? λείψανο τοποθετήθηκε στ?ν ?ραία ?κκλησία το? μοναστηριο? τ?ν Τρι?ν ?εραρχ?ν το? ?ασίου, τ? ?πο?ο ?κτίσθηκε τότε μ? σκαλιστ? μάρμαρα κα? πολλ? ?ξοδα. Παρέμεινε ?κε? ? ?σία 250 χρόνια, στ? δεξι? μέρος το? ναο?, ?που ?γένοντο ?ναρίθμητα θαύματα. Στ?ς 27 Δεκεμβρίου 1888 μεταφέρθηκε τ? λείψανο στ?ν νέα καθεδρικ? μητροπολιτικ? ?κκλησία πο? τιμ?ται στ?ν μνήμη της. ? μετακομιδ? α?τ? ?γινε ?ταν μητροπολίτης ?ταν ? ?γιος ?ωσ?φ Νανιέσκου, ? ?πο?ος κα? ?ποτελείωσε τ?ν κατασκευ? α?το? το? περικαλλο?ς ναο? τ?ς ?γίας Παρασκευ?ς. ?κτοτε παραμένει ?κε? τ? λείψανο τ?ς ?γίας ?ντ?ς ?ργυρ?ς θήκης, τ?ν ?ποία ?χάρισε ? Μητροπολίτης ?ωσήφ.

Ε?ναι ? λαοφιλέστερη ?γία τ?ς ?ουμανίας σήμερα κα? ?ρχονται προσκυνητα? ?π? ?λη τ?ν χώραν, ?ς κα? ?π? τ?ς γειτονικές. Μοναχές, μητέρες, φοιτήτριες, μαθήτριες σ? κάθε δυσκολία τους προστρέχουν στ? ?ερό της λείψανο. Κα? ? ?γία ?νταποκρίνεται περισσά, στ?ς δεήσεις τ?ν προσερχομένων πιστ?ν, ?πιτελώντας συχν? θαύματα κα? ?νισχύοντας ?τσι τ?ν πίστι το? ε?σεβο?ς ?ουμανικο? λαο?.

Ε?ναι ?διαίτερα τιμητικ? γι? το?ς ?λληνας, διότι ? ?σία ε?ναι ?λληνίδα στ?ν καταγωγή.Θαύματα τ?ς ?γίας ?ν τ? Ρουμανί?

?ναρίθμητα ε?ναι τ? θαύματα πο? γίνονται μ? τ?ν χάρι τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς. Τ? περισσότερα σχετίζονται μ? θεραπε?ες ?σθενει?ν, διάσωσι ?π? μεγάλους κινδύνους, πολέμους, κατάπαυσι ?νομβρίας κα? ?λλες περιπτώσεις.

Θ? σημειώσουμε ?λάχιστα ?ντιπροσωπευτικ?ς γι? ν? δώσουμε μι? μικρ? ?δέα τ?ς θαυματουργίας τ?ς ?γίας.

Α) Στ? ?άσιο ζ? μία ο?κογένεια ?πιστημόνων γονέων μ? τ?ν κόρη τους. Πολλ?ς φορ?ς ?νωχλε?το τ? ?νδρόγυνο κα? ?να βράδυ, μετ? ?π? γκρίνιες κα? ταραχές, ?φυγε ? γυναίκα ?π? τ? σπίτι. ? ?πόφασί της ?ταν ν? πέσ? στ?ς σιδηροτροχι?ς το? τρα?νου κα? ν? α?τοκτονήσ?. ? ?νδρας της, πιστ?ς χριστιανός, κλειδώνει τ?ν κόρη του στ? σπίτι, κα? τρέχει ?ρα 7 τ? βράδυ στ?ν ?σία Παρασκευή. ?ταν κλειστ? ? ?κκλησία, ?λλ? προσευχήθηκε ?πέξω ?π? τ?ν ναό, κοντ? στ? ?ερ? λείψανό της μ? δάκρυα γι? τ?ν γυναίκα του. ?πέστρεψε στ? σπίτι μετ? ?π? μία ?ρα. ? κόρη του κοιμόταν ?λικίας τότε 18 ?τ?ν, ?ν? ? γυναίκα του δ?ν φαινόταν πουθενά. Μετ? μία ?ρα κτυπ? κάποιος τ?ν πόρτα. ?ταν ? σύζυγός του τρομαγμένη κα? κατακίτρινη.

-Γιατί τρέμεις, τί σο? συμβαίνει, πο? ε?χες πάει γυνα?κα;

- ?χ, τί ν? σο? ε?πω. Μ? γλύτωσε ? Θε?ς ?π? βέβαιο θάνατο. Σκοτίσθηκε τ? μυαλό μου κα? φεύγοντας ?π? ?δ? π?γα ν? α?τοκτονήσω στ?ν σιδηροδρομικ? γραμμή. ?ταν τ? τρα?νο πλησίαζε στ? 10 μέτρα, βλέπω τ?ν κόρη μας ντυμένη στ? λευκά, κα? μ? ?λόφωτη μορφ? μ? ?ρπαξε ?π? τ? ?ο?χα κα? μ? ?πέταξε ?ξω, δίπλα σ? ?να χαντάκι. Σ? ?να δευτερόλεπτο πέρασε κα? τ? τρα?νο. Μετ? ?π? μισ? ?ρα συν?λθα κα? γύρισα στ? σπίτι μας.

-Δόξα Σοι ? Θεός, πο? ? ?γία Παρασκευ? σο? χάρισε τ?ν ζωή. Α?τ? ? λευκοντυμένη νέα δ?ν ?ταν ? κόρη μας, ?λλ? ? ?σία, τ?ν ?ποία παρεκάλεσα μ? δάκρυα γι? σένα πρ?ν ?π? λίγη ?ρα.

Τ?ν δεύτερη ?μέρα μ? δάκρυα χαρ?ς π?γαν ?λοι τους στ?ν ?γία γι? ν? τ?ν ε?χαριστήσουν. Σήμερα ζο?ν ε?ρηνικ? κα? διαλαλο?ν παντο? τ? μεγάλο α?τ? θα?μα τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς.
 
* * *
 
Β) Τ?ν Μάρτιο το? 1968 ?λθε στ?ν ?γία μία γυναίκα ?π? τ?ν Βουλγαρία. Μ? τ?ν βοήθεια κάποιου μεταφραστο? ε?πε τ?ν πόνο της, ?τι τ? παιδί της, φοιτητής, τρελάθηκε κα? ο? ?ατρο? τ? κρατο?ν κλεισμένο μέσα σ? μία κλούβα. Κάποια νύχτα, συνέχισε, ?φο? προσευχήθηκε πολύ, ε?δε στ?ν ?πνο της μία μαυροφορεμένη γυνα?κα κα? τ?ς ε?πε: ??ν θέλ?ς ν? γίνη τ? παιδί σου καλά, ν? ?λθης σ? μένα! Μετ? ?π? ?λίγη ?ρα ?νειρεύθηκε τ?ν ?γία λαμπροφορο?σα πο? τ?ς ?πανέλαβε τ? ?δια λόγια. Ποιά ε?σαι ?σύ, κα? πο? μένεις; τ?ν ρώτησε. ?γ? ε?μαι ? ?γία Παρασκευ? το? ?ασίου, τ?ς ε?πε.

?κείνη τ?ν ?μέρα λοιπόν, ?μεινε γονατιστ? μέχρι το βράδυ δίπλα στο λείψανο τ?ς ?σίας. ?φο? προσευχήθηκε πολύ, ?νεχώρησε γι? τ?ν Βουλγαρία. Τ?ν ?πόμενη χρονιά, ?λθε μ? τ?ν μητέρα της ?λικίας 90 ?τ?ν, γι? ν? ε?χαριστήσουν τ?ν ?γία, διότι τ? παιδί της ?ν τ? μεταξ? ε?χε θεραπευθ? τελείως.
 
* * *
 
Γ) Στ? σπίτι ?ν?ς καθηγητο? ?π? τ? ?άσιο συνέβη τ? τελευτα?α χρόνια ?να πολ? τραγικ? γεγονός. ? γυναίκα του δ?ν πίστευε στ?ν Θεό. ?νήμερα λοιπ?ν τ?ς ?ορτ?ς τ?ς ?γίας, 14η ?κτωβρίου, ?δωσε ?ντολ? στ?ν ?πηρέτριά της ν? φτιάξ? σαπούνι στ?ν α?λή! ? ?πηρέτρια ?μως, πιστ? χριστιανή, τ?ς ε?πε: ?γ? σήμερα δ?ν ?ργάζομαι. Θ? πάω στ?ν Μητρόπολι, διότι πανηγυρίζει τ?ν μνήμη τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς. ? ο?κοδέσποινα γεμάτη ?ργ? ?ρχισε μόνη της ν? παρασκευάζ? τ? σαπούνι. ?ταν τ? ?λικ? ?ρχισαν ν? κοχλάζουν κα? ? Θεία Λειτουργία στ?ν Να? ε?ρισκόταν στ?ν ?ερώτερη στιγμή, μπ?κε ?κείνη γι? λίγο μέσα στ? σπίτι. Τότε τ? κοριτσάκι της ?λικίας 8 ?τ?ν, τ? ?πο?ο ?παιζε κοντ? στ?ν φωτιά, ?π? ?προσεξία του, ?πεσε μέσα στ? καζάνι κα? ?πέθανε ?μέσως. Μ? τέτοιους τρόπους παιδεύει ? Θε?ς α?το?ς πο? δ? πιστεύουν κα? δ?ν τιμο?ν το?ς ?γίους Του.
 
* * *
 
Δ) ?νας ?ερε?ς ?π? τ?ν Τρασυλβανία ?πέφερε ?π? ?σθένεια τ?ν πνευμόνων. Νοσηλεύθηκε στ? νοσοκομε?ο, ?λλ? χωρ?ς βελτίωσι. ?λλη ???ώστια ?ν τ? μεταξ? το? παρουσιάζεται στ? μάτια κα? ?χασε τ? φ?ς του. ?χοντας βαθει? πίστι στ?ν θαυματουργικ? δύναμι τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς, ?πελπισμένος ?π? το?ς ?ατρούς, ?λθε στ? ?άσιο. ?ταν τότε ? ?ρα 10 τ? βράδυ, ? ?κκλησία κλειστή, κα? ? ?ερε?ς χωρ?ς δισταγμο?ς ξενύχτισε προσευχόμενος ?ξω, δίπλα στ?ν το?χο τ?ς ?κκλησίας, ?που ε?ρίσκεται μέσα τ? ?ερ? λείψανο. Τ?ν δεύτερη ?μέρα α?σθάνθηκε καλλίτερα, ?σπάσθηκε τ? ?για λείψανα κα? ?νεχώρησε γι? τ?ν τόπο του. Σήμερα, μ? τ?ν χάρι τ?ς ?γίας ε?ναι τελείως ?γιής.
 
* * *
 
Ε) Διηγο?νται ο? ?ξιωματικο? κα? στρατι?ται τ?ν δύο πολεμικ?ν μετώπων, ?τι κατ? τ?ν περίοδο το? Β? Παγκοσμίου Πολέμου, ?ταν ? γραμμ? το? μετώπου ?ταν πλησίον το? ?ασίου, ?βλεπαν μία γυναίκα λαμπροφορεμένη ν? ?μφανίζεται ?πάνω ?π? τ?ν πόλι κα? μεταξ? τ?ν δύο μετώπων. Ο? στρατι?ται τρομαγμένοι κα? ?ξαντλημένοι, δ?ν τολμο?σαν ν? ?πιτεθο?ν κατ? το? ?ασίου. Μετ? ?π? ?λίγο καιρό, ?ταν μεταφέρθηκε τ? λείψανο τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς στ? μοναστήρι Καλνταρουσάνι, τ? μέτωπο διαλύθηκε κα? ? πόλις ?λευθερώθηκε.

Κατ? τ?ς ?εροπορικ?ς ?πιθέσεις τ?ν ?χθρ?ν ?πεφταν πολλ?ς ?βίδες στ? ?άσιο. Παρέμεινε ?μως σχεδ?ν ?λη ? πόλις ?θικτη. ?λλοτε ?πεφταν ?βίδες στ?ν καθεδρικ? να? τ?ς ?γίας κα? διπλαν? κτίρια τ?ς Μητροπόλεως. Ο? περισσότερες ?π? α?τ?ς δ?ν ?κρήγνυντο, ?ν? ?λλες πο? ?ξε??άγησαν ο?τε τ? τζάμια τ?ν παραθύρων το? ναο? δ?ν ?σπασαν. Παντο? ?π?ρχε ? προστασία τ?ς ?γίας.
 
* * *
 
Στ) ? ?ερε?ς το? ναο? π. Λαυρέντιος Ποποβίτσι, διηγε?ται ?τι κάποια φορά, μι? ζητιάνα ?πλησίασε τ? λείψανο τ?ς ?σίας Παρασκευ?ς. ?ποκρινομένη ?τι ?λθε ν? προσκυνήσ?, ?πλωσε τ? χέρι της κα? ?ρπαξε χρήματα, ?π? α?τ? πο? ?φηναν ο? πιστοί. Ξαφνικά, ο?ρλιαξε ?πεγνωσμένα. Τ? δεξιό της χέρι, καθ?ς τ? ?πλωσε, ?μεινε ?κίνητο κα? δ?ν μπορο?σε ν? τ? σηκώσ?. Ζήτησε συγχώρεσι ?π? τ?ν ?σία κα? ?φο? ?ποσχέθηκε ?τι δ?ν θ? κλέψ? πλέον ποτ? στ?ν ζωή της, θεραπεύθηκε κα? ?νεχώρησε.
 
* * *
 
Ζ) Στ?ς 13 ?κτωβρίου 1951 τ?ν ?ρα πο? προσκυνο?σε ? λα?ς κατ? σειρ?ν τ? σκήνωμα τ?ς ?γίας, κατέφθασαν κουρασμένες δύο γυνα?κες ντυμένες στ? μα?ρα. Παρεκάλεσαν ν? προσκυνήσουν ?μέσως, διότι δ?ν μπορο?σαν ?π? τ?ν κόπωση ν? στέκονται στ? πόδια τους. Ε?παν ?π? λέξει τ? ?ξ?ς: Μόνο ν? προσκυνήσουμε τ? ?γιο λείψανο, ν? ?σπασθο?με τ?ν ε?κόνα της κα? ν? βάλουμε κάτω ?π? τ? κεφάλι τ?ς ?γίας α?τ? τ? μαξιλάρι πο? τ? κεντήσαμε μ? τ? χέρια μας. Παρότι δ?ν ?πιτρέπεται ν? ?γγίζουν τ? ?ερ? λείψανο, ο? ?ερε?ς μπροστ? στ?ν ?πιμονή τους, το?ς ?πέτρεψαν. Τότε ?γινε ?να θα?μα πο? κατέπληξε το?ς πάντας. ?νάμεσά τους ?ταν κα? ? ?ρχιμανδίτης π. Κλεόπας, πνευματικ?ς τ?ς Συχαστρίας, ? ?πο?ος κα? τ? διηγε?ται συχνά. ?ν? ο? γυνα?κες ?βγαλαν τ? μαξιλάρι ?π? τ?ν ντορβά τους κα? ?τοιμάζονταν ν? τ? τοποθετήσουν, ? το? παραδόξου θαύματος, σήκωσε μόνη της ? ?γία τ? κεφάλι της! ?κε?νες ?βαλαν τ? μαξιλάρι και πάλι ? ?γία ?γειρε τ? κεφάλι της στ?ν ?ρχική του θέση.
 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0886.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178201

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους