Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Σχολικ? ζωή: παιδι? ?π? πίεση

Λασσιθιωτάκη Μαρία (Ψυχολόγος)
(τί γίνεται στ? παιδ? στ? διάρκεια το? σχολικο? ?τους)


Μ? τ?ν ε?καιρία τ?ς νέας σχολικ?ς χρονι?ς, ?ς δο?με τί γίνεται στ? παιδί, στ? διάρκεια το? σχολικο? ?τους:

? τέλεια ε?κόνα μι?ς ?σορροπημένης παιδικ?ς ?λικίας, δείχνει ?να παιδ? ν? ?σχολε?ται ?σο προβλέπει τ? ?κπαιδευτικ? σύστημα μ? τ? σχολε?ο του, κάνει τ?ς ?ργασίες του στ? σπίτι κα? παίζει μ? ?λη του τ? ψυχ? στ?ν ?πόλοιπο χρόνο τ?ς ?μέρας κα? τ? σαββατοκύριακα. ?μως, γι? πολλ? ?π? τ? παιδι? τ?ς ?ποχ?ς μας ε?ναι μύθος, ?να ?πιαστο ?νειρο, πο? τ? βλέπουν ?π? τ? παράθυρο το?ς γραφείου τους, στ? ?πέναντι πάρκο μ? ?λλα παιδιά, καθ?ς μελετο?ν μι? ?π? τ?ς δύο γλ?σσες πο? διδάσκονται ?πιπλέον ? τ?ν ?ρα πο? μελετο?ν ?να μουσικ? ?ργανο.

Τ? περισσότερα παιδι? σήμερα ?μπλέκονται σ? μι? ποικιλία δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων κα? το? ?ποχρεωτικο? ?θλητισμο?, πο? κλέβουν ?λο τ?ν ?λεύθερο χρόνο τους, ?ν ?χι κα? λίγο ?π? τ?ν ?πνο τους.

Καθόλου σπάνια, παιδι? ?ννέα κα? δέκα ?τ?ν παραπονο?νται γι? ?γχος, προβλήματα ?πνου κα? κούρασης. Συνήθως ο? ?ατρικ?ς ?ξετάσεις κα? ? παιδίατρος δ?ν βρίσκουν τίποτε τ? ?νησυχητικό. ?ν τ? συμπτώματα ?πιμένουν συνήθως θ? συστήσουν μία ψυχολογικ? ?ξέταση το? παιδιο?. ? ε?δικός, ?ν δ?ν ?πάρχουν ?λλοι παράγοντες, συνήθως ?ποθέτει ?τι ?πεύθυνο γι? τ?ν πίεση πο? νιώθει τ? παιδ? ε?ναι τ? βαρ? ?κπαιδευτικ? πρόγραμμα. Μι? τέτοια ?ξήγηση, συνήθως ξεσηκώνει τ?ς διαμαρτυρίες τ?ν γονέων, πο? ?ποστηρίζουν ?τι τ? παιδί τους, ?χι μόνο δ?ν πιέζεται, ?λλ? ε?ναι κα? πολ? χαρούμενο μ? τ?ς δραστηριότητές του.

Πολλ?ς φορ?ς κάτω ?π? ?να πιεστικ? πρόγραμμα κρύβονται ο? ?περβολικ?ς γονεϊκ?ς προσδοκίες. Γονε?ς, πο? νιώθουν ?τι δ?ν ?ποστηρίχθηκαν ?π? το?ς δικούς τους γονε?ς σ? ?ξωσχολικ?ς δραστηριότητες, προσπαθο?ν στ? παιδί τους ν? δώσουν ?σα περισσότερα κα? ?σο καλύτερα μπορο?ν.

?μως, τ? παιδι? μ? ?να φορτωμένο πρόγραμμα, μ? ?περδραστηριότητες, δ?ν ε?ναι ο?τε ?ρεμα ο?τε ε?τυχισμένα. ?ν ? ε?δικ?ς τ? ρωτήσει ?διαιτέρως συνήθως ?ξομολογο?νται π?ς ?γαπο?ν ?,τι κάνουν ?λλ? το?ς λείπει πάρα πολ? ? ξεγνοιασιά, τ? παιχνίδι, ? παρέα μ? ?λλα παιδιά.

Πολλο? ε?δικο? ?ν? τ?ν κόσμο ?ποστηρίζουν ?τι ? ?περαπασχόληση χιλιάδων παιδι?ν μ? ποικιλία ?ξωσχολικ?ν δραστηριοτήτων κινδυνεύει ν? γίνει ?θνικ? γι? κάθε χώρα ζήτημα. Ο? ?περ- γονε?ς- ?πως το?ς χαρακτηρίζουν- ?δηγο?ν, κι ?ς ?χουν τ?ς καλύτερες τ?ν προθέσεων, τ? παιδιά τους σ? ψυχολογικ? πίεση κα? σ΄ ?να μ? ?γι? ?νταγωνισμ? ?λλ? κα? στ?ν ?νάπτυξη το? φόβου τ?ς ?ποτυχίας μέσα ?π? τ? συνεχ? σύγκριση μ? τ? ?λλα παιδιά. Τονίζουν ?τι δ?ν ε?ναι καθόλου καλ? ?δέα τ? παιδ? ν? ζε? κάτω ?π? τόση πίεση. ?ργότερα μπορε? ν? γίνει ε?άλωτο κα? ν? ?κτεθε? στ?ν κίνδυνο ψυχικ?ν διαταραχ?ν ? διαταραχ?ν προσωπικότητας.

Καθ?ς ? σχολικ? ?λικία προχωρ?, στ? γυμνάσιο γι? παράδειγμα, ? ?ξωσχολικ? ?περαπαασχόληση ?χει κα? ?λλες ?πιπτώσεις: Περιορίζει τ?ν δημιουργικότητα κα? τ?ν ?ναλυτικ? κα? συνθετικ? σκέψη τους, τ?ν ?παφ? μ? τ?ς συγκινήσεις το? περιβάλλοντος: Τ? παιδι? δ?ν ?χουν χρόνο ν? ?πολαύσουν τίποτε, μία βόλτα στ? θάλασσα ? στ?ν ?ξοχή, χάνουν τ?ς ε?καιρίες, πο? προσφέρουν ο? σύγχρονες πολιτισμικ?ς ε?καιρίες γι? ν? ?νακαλύψουν κα? ν? βιώσουν πράγματα μόνο κα? μόνο γιατί δ?ν ?χουν ?λεύθερο χρόνο. Ο? μ? δομημένες, ?προγραμμάτιστες δραστηριότητες, ο? ?λεύθερες κατασκευές, ?πιτρέπουν στ? παιδι? ν? ?νακαλύψουν τί το?ς ?ρέσει κα? τί ?χι, ν? βρο?ν δημιουργικο?ς τρόπους ?πασχόλησης, ν? νιώσουν χαρ? κα? ε?χαρίστηση, χωρ?ς τ?ν πίεση το? προγραμματισμο?. ? ?παφ? μ? το?ς συνομιλίκους ε?ναι πολ? σημαντικ?, τ? βοηθο?ν ν? ?ποκτήσουν α?τογνωσία, κοινωνικότητα κα? α?τορύθμιση στ? συναισθήματα κα? στ?ς παρορμήσεις τους.

Μερικ?ς φορ?ς τ? πρόγραμμά τους δ?ν τ? ?φήνει ο?τε ν? ?ναπνεύσουν. Ο? γονε?ς δ?ν ?ποψιάζονται πόση πίεση α?σθάνονται τ? παιδιά τους κα? ?νειρεύονται ?τι ?ταν α?τ? θ? μεγαλώσουν θ? θυμο?νται τ?ν παιδική τους ?λικία μ? νοσταλγία γι? τ? τόσα πράγματα πο? ?καναν. Ο? ε?δικο? ?πισημαίνουν ?τι μ?λλον α?τ? τ? παιδι? θ? κρατήσουν ?τι ?νιωθαν κυριολεκτικ? ?ξουθενωμένα κα? πόσο ο? γονε?ς τους μ? ?ρεμο ?λλ? πιεστικ? τρόπο τ? προέτρεπαν ν? ?τοιμαστο?ν πι? γρήγορα γι? τ?ν ?πόμενη προγραμματισμένη δραστηριότητα κα? ?τι ο?σιαστικ? θ? νιώσουν ?τι ?χασαν τ?ν παιδική τους ?λικία, α?τ?ν τ?ς ?θωότητας, τ?ς ξενιασι?ς κα? το? παιχνιδιο?.


Στρές: Ε?ναι πάντα κακό;

Τ? στρ?ς ε?ναι ? φυσιολογικ? ?πάντηση το? ?ργανισμο?, κάτω ?π? συνθ?κες πίεσης, ?περ-δραστηριότητας ?λλ? κα? φόβου. ?ν, γι? παράδειγμα, κάποιος βρεθε? ?ντιμέτωπος μ? ?να ?λέφαντα κα? κινδυνεύει ? ζωή του, ? ?ργανισμ?ς θ? βρεθε? σ΄α?τ? τ?ν κατάσταση πο? ?νομάζεται « μάχη ? φυγή». ? ?ργανικ? ?πόκριση- α?ξηση τ?ν καρδιακ?ν παλμ?ν, θέση τ?ν μυ?ν σ? ?τοιμότητα, α?ξηση τ?ς ?ρτηριακ?ς πίεσης κα? ?κκριση ?δρεναλίνης- μπορε? ν? σώσει τ? ζω? κάποιου μ? τ?ν ν? τ?ν κάνει ?κανότερο ν? τρέξει μ? ταχύτητα πο? δ? θ? μπορο?σε ποτ? του ν? φανταστε?. Φυσιολογικ? ?ρεθίσματα πο? ?δηγο?ν στ? στρ?ς ε?ναι καλοδεχούμενα γιατί γίνονται κίνητρα δράσης κα? ?χι παθητικότητας. ?μως, μία τέτοια ?ργανικ? κατάσταση συναγερμο? δ?ν μπορε? ν? συμβαίνει στ?ν ?ργανισμ? παρ? μόνο σ? ?κτακτες περιπτώσεις. ?ν συνεχ?ς ?ξαναγκάζεται ν? λειτουργε? μ? α?το?ς το?ς ρυθμο?ς θ? ?δηγηθε? σ? ?ξάντληση.


Ο? ο?κογενειακ?ς σχέσεις

Τ? παιδι? χρειάζονται το?ς γονε?ς κα? τ?ν ο?κογένειά τους κα? σ? χαλαρ?ς στιγμ?ς κα? ?χι μόνο ν? τ? συνοδεύουν ?π? τ? μία δραστηριότητα στ?ν ?λλη. ? ?πικοινωνία μ? το?ς γονε?ς, σ? χαλαρ? ?πίπεδο, ? κουβεντούλα, τ? ?πιτραπέζια ? ?λλα παιχνίδια ε?ναι ?νεπανάληπτες στιγμ?ς το? παιδιο? μ? το?ς γονε?ς του κα? ?σως α?τ?ς ν? θυμ?ται περισσότερο ?ργότερα στ?ν ?νήλικη ζωή του.


Γιατί λοιπ?ν τόση πίεση;

? ?λήθεια ε?ναι ?τι ο? περισσότεροι γονε?ς ?χουν ?γαθ? κίνητρα. Σπρώχνουν τ? παιδιά τους σ? ?ξωσχολικ? μαθήματα γι? ν? ?ποκτήσουν ?φόδια στ?ν ?νήλικη ζωή τους κα? τ? ?μπλέκουν σ? ?λλες δραστηριότητες γι? ν? περάσουν τ?ν παιδική τους ?λικία μ? δημιουργικότητα. Γι? α?τ? τ? σκοπό, θυσιάζουν ?λο τ?ν ?λεύθερο χρόνο τους.

Μερικ?ς φορές, ?μως, πίσω ?π? α?τ?ς τ?ς ?ριστες προθέσεις τ?ν γονέων δ?ν βρίσκονται τ? καλύτερα κίνητρα: ?ρκετο? γονε?ς θεωρο?ν τ? παιδι? τους προέκταση το? ?γώ τους, θέλουν ν? κάνουν τ? προσωπικ? τους ?νειρα πραγματικότητα μέσω τ?ν παιδι?ν τους. ?λλοι πάλι πιέζονται ?πό τ?ν κοινωνικ? ?νταγωνισμ? κα? συγκρίνουν τ? παιδιά τους μ? τ? παιδι? τ?ν ?λλων.

Πάντως ? σύσταση γι? τ? τί ν? κάνουν ο? γονε?ς βρίσκεται στ? ?ριστοτελικ? μέτρο: Ο?τε τόσες πολλ?ς δραστηριότητες ?λλ? ο?τε κα? καθόλου. Ο? ?ξωσχολικ?ς δραστηριότητες ε?ναι καλ?ς μέχρι τ? σημε?ο πο? δείχνουν ν? βάζουν τ? παιδ? σ? κίνδυνο γι? τ?ν ?σορροπία κα? τ?ν α?τοπεποίθησή του. Κα? δ?ν θ? ?ταν ?σχημο, πότε πότε ο? γονε?ς ν? ?λέγχουν τί προτείνουν κα? γιατί στ? παιδί τους, μ? στόχο ν? περιορίσουν τ?ς δικές τους προσδοκίες κα? τ? δικά τους ?νεκπλήρωτα ?νειρα.
 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2963.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 170882

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 12 επισκέπτες συνδεδεμένους