Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας μαθητ? κα? καθηγητ?
 
Καραγιάννης Δημήτρης (Παιδοψυχίατρος)
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας το? μαθητ? κα? τ?ς ?φηβείας το? θεολόγου καθηγητ?
 


 
?ταν κάποιος δ?ν ?γαπ? τ?ν ?αυτό του

σ? μι? περίοδο τ?ς ζω?ς του,

? τ?ν ?γνοε? παντελ?ς σ? μι? στιγμ? τ?ς ?στορίας του,

θ? κάνει κα? τ? ?διο μ? τ? παιδί του.

Γιατί τ? ?γαπ?, ?πως τ?ν ?διο του τ?ν ?αυτό.

Φρ. Ντολτ?Τ? θέμα τ?ς ?φηβείας ?χει ?πασχολήσει το?ς ε?δικο?ς κα? ?χουν γραφε? πολλ? σχετικ? κείμενα. ?ντίστοιχα, ?χουν καταγραφε? σημαντικο? προβληματισμο? γι? τ? διδασκαλία το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν. Ε?ναι ?μως ?ναγκαία ? μελέτη τ?ς ?λληλεπίδρασης πο? συντελε?ται στ? συνάντηση τ?ν κόσμων το? μαθητ? κα? το? θεολόγου καθηγητ?. Γιατί σ? κάθε ο?σιαστικ? ?πικοινωνία δ?ν ?φίστανται μόνο δύο ?τομα, ?λλ? κα? ? ?λληλαντίδραση τ?ν κόσμων τους. Τ? σύνολο τ?ν ?μπειρι?ν ?παρτίζει τ?ν προσωπικ? κόσμο, μέσα στ?ν ?πο?ο ?ποκρύπτονται τ? ?μπόδια πο? ?παγορεύουν τ?ν ?πικοινωνία, ?λλ? κα? τ? ?φόδια πο? θ? συμβάλουν στ?ν ο?σιαστικ? σχέση κα? στ? γέννηση το? καινούργιου, τ? ?πο?ο δ?ν ?πάρχει στ?ν ?τομικότητα.
Ο? ?νήλικοι ταυτίζουν συνήθως τ?ν ?φηβεία μ? τ?ν ?ντιδραστικότητα, τ?ν ?νταση, τ?ν ?μφισβήτηση, τ? ρήξη μ? το?ς γονε?ς κα? τ?ν ?ξουσία, τ?ν ?πέρμετρη σεξουαλικότητα. Καθίσταται ?ναγκαία ? διευκρίνιση ?τι τ? ζητήματα α?τ? ε?ναι δευτερεύοντα. Τ? σημαντικ? θέμα τ?ς ?φηβείας δ?ν ε?ναι ? ρήξη, ? ?νταση, ? ?μφισβήτηση. Τ? κρίσιμο ε?ναι ? σχηματισμ?ς ταυτότητας.

?νας ?νήλικος πο? γνωρίζει π?ς ν? σχετίζεται ο?σιαστικ? μ? ?ναν ?φηβο, δ?ν στέκεται στ?ν πρόκληση μ? τ?ν ?ποία τίθεται τ? ?ρώτημα, ?λλ? ?παντ? στ? ?διο τ? ?ρώτημα. Γιατί ? ?μφισβήτηση δ?ν ε?ναι α?τοσκοπός. ? ρήξη μ? τ? παρελθ?ν δ?ν ?ποτελε? μία ?διοτροπία το? ?φήβου, ?λλ? μία ?ναγκαία διεργασία, ?στε ν? θέσει τ?ς βάσεις γι? τ? δική του ταυτότητα. ?πομένως, ? προκλητικότητα τ?ν ?φήβων ?ποτελε? δευτερε?ον ?πιφανειακ? στοιχε?ο γι? ?ποιον θέλει ν? κοινωνήσει μαζί τους.

? ταυτότητα το? ?αυτο? περιλαμβάνει τ?ς ?ντιλήψεις πο? τ? ?τομο διαμορφώνει γι? τ?ν ?αυτό του κα? γι? το?ς ρόλους του. ? ταυτότητα ?αυτο? κρυσταλλώνεται γύρω ?π? δύο ?ξονες: 1) Τ?ν ?παρξιακ? κοσμοθεωριακ? ?ντίληψη περ? ζω?ς κα? 2) Τ?ν ταυτότητα φύλου. Α?τ? ? κρυστάλλωση διαμορφώνεται κα? ?ριστικοποιε?ται κατ? τ? διάρκεια τ?ς ?φηβείας.

?πομένως ? ?φηβεία ε?ναι ? ?λικία πο? χαρακτηρίζεται ?π? ?παρξιακ? ?γωνία. ? ?φηβος ?χει ν? ?ποφασίσει γι? τ?ν πορεία τ?ς ζω?ς του κα? γι? τ? νόημά της. ? ?φηβεία ε?ναι ?σως κα? ? μόνη ?λικία πο? τολμάει κα? μιλάει τόσο ?νοιχτ? γι? τ? θάνατο, πο? ψάχνει ν? βρε? τ?ς ?παντήσεις γι? τ? ζωή, γι? τ? προσωπικ? νόημα τ?ς ζω?ς.

Στ? παρελθ?ν ?φίστατο τ? ταμπο? το? σέξ. ?π?ρχε ?νας περιορισμ?ς στ?ν ?νοιχτ? ?ναφορ? στ? σεξουαλικότητα κα? τ?ν ?ρωτα. Στ?ς ?μέρες μας ? ?παγόρευση α?τ? ?χει ?ξαλειφθε? ?λοκληρωτικά. Δ?ν ?πάρχει ?ποιοδήποτε θέμα γύρω ?π? τ? σεξουαλικότητα τ? ?πο?ο δ?ν μπορε? ν? μιληθε? στ?ν τηλεόραση, χωρ?ς ν? ?πάρχει κανένα πρόβλημα. ?ντίθετα, τ? ταμπο? πο? ?φίσταται σήμερα στ?ς σύγχρονες Δυτικ?ς κοινωνίες ε?ναι τ? θέμα το? θανάτου. ?ποφεύγεται ? ?ναφορ? στ? θάνατο. ?ν σ? μία παρέα ρωτήσεις τ? διπλανό σου γύρω ?π? τ? θάνατό του, τί σκέφτεται, π?ς τ? ?ντιμετωπίζει, θ? α?φνιδιαστε? κα? θ? ?ναρωτηθε? γι? τ? σωματικ? κα? ψυχική σου ?γεία.

Ο? ?φηβοι τολμο?ν κα? ?ναφέρονται στ? ?παρξιακ? θέμα τ?ς ζω?ς κα? το? θανάτου κα? μάλιστα τ? θέτουν ?νοιχτ? κα? ?ντονα. Ε?ναι πολ? ?στε?ο κα? τραγικ? ν? ?πειλε?ς ?ναν ?φηβο ?τι μ? τ? μηχανάκι ? μ? τ? ναρκωτικ? μπορε? ν? ?δηγηθε? στ? θάνατο, ?φο? τ?ν ?δια ?ρα παίζει μ? τ? θάνατο. Κα? τ? γνωρίζει α?τό.

Καθοριστικ? παράγοντα γι? τ?ν πορεία το? ?φήβου ?ποτελε? ? σχέση μ? το?ς γονε?ς του. Σ' α?τ? τ?ν περίοδο ο? γονε?ς τ?ν ?φήβων ?πίσης βρίσκονται σ? μία κρίσιμη ?λικία. Βλέπουν τ?ν ?αυτό τους ν? μεγαλώνει κα? ν? χάνει τ? νιότη. ?ναρωτιο?νται γι? τ?ς ?παγγελματικ?ς κα? τ?ς συναισθηματικ?ς ?πιλογές τους, καθ?ς στενεύουν τ? χρονικ? περιθώρια ?λλαγ?ν. ?ντιμετωπίζουν τ?ν ?ρρώστια, τ? γηρατι? ? τ?ν θάνατο τ?ν δικ?ν τους γονι?ν. ?πιπρόσθετα δέχονται τ?ν ?μφισβήτηση ?π? τ? ?δια τους τ? παιδιά.

? ποιότητα τ?ς συζυγικ?ς σχέσης τ?ν γονι?ν ?ποτελε? καθοριστικ? παράγοντα. Τ? ζευγάρι πο? ?χει ?ναπτύξει μία ζωνταν? σχέση τρυφερότητας πο? τροφοδοτε?ται καθημερινά, θ? μπορέσει ν? ?ντέξει τ?ν ?μφισβήτηση τ?ν ?φήβων παιδι?ν τους. Ο? γονε?ς δ?ν θ? καταρρεύσουν ?πειδ? ?μφισβητήθηκαν, ?φο? θ? ?χουν προσωπικ? νόημα ζω?ς. Δ?ν θ? ?πιθυμο?ν τ?ν προσκόλληση το? ?φήβου, γιατί δ?ν θ? τ?ν ?χουν ?νάγκη. Θ? ?γωνιο?ν γι? το?ς ?ποιους κινδύνους, ?λλ? θ? το? ?πιτρέψουν ν? ?ναλάβει τ? ζωή του.

? ?πίτευξη τ?ς ?γιο?ς α?τονόμησης το? ?φήβου ?παιτε? ?π? το?ς γονε?ς ν? παραμένουν ο? ?διοι ζωντανο? μ? προσωπικ? νόημα ζω?ς κα? ?γιε?ς προσωπικ?ς σχέσεις. Δυστυχ?ς α?τ? δ?ν ε?ναι καθόλου α?τονόητο.

Πολλο? ?φηβοι βιώνουν τ?ν ?δύνη τ?ς διάλυσης το? γάμου τ?ν γονι?ν τους, ?φο? το?ς βλέπουν ν? «?σορροπο?ν» ε?τε μ? ?νεύθυνες ?ξωσυζυγικ?ς τριγωνοποιήσεις, ε?τε μ? τ?ν ?ποδοχ? τ?ς τυπικ?ς συνύπαρξης στ? πλαίσια ?ν?ς νεκρο? γάμου. Σύζυγοι πο? βρίσκονται μαζί, ?λλ? δίχως ν? ?φίσταται μία ο?σιαστικ? ?λληλεπίδραση πο? ν? το?ς ζωοποιε?. Μία μονογαμικ? λειτουργικ? σχέση δ?ν ε?ναι α?τονόητη στ?ς μέρες μας.

Γι? ν? μπορέσει ν? σχηματίσει ταυτότητα ? ?φηβος, ?παιτε?ται ν? ?νήκει σ? ?να στέρεο σύστημα. ?πομένως, ?ταν ο? ?φηβοι βιώνουν τ?ν κατάρρευση το? δικο? τους ο?κογενειακο? συστήματος, ? διεργασία τ?ς ?φηβείας στρεβλώνει.

??ν ? ?φηβος ?χει γονε?ς καταθλιπτικούς, ?ποσυρμένους, ?πογοητευμένους ?π? τ?ν προσωπική τους πορεία κα? σχέση, ?νήμπορους, κουρασμένους, φορτισμένους, πο? πενθο?ν διαρκ?ς, πο? ?ποφέρουν ?π? σωματικ?ς ?ρρώστιες, πο? νιώθουν ?νεπαρκε?ς, τότε δ?ν μπορε? ν? το?ς ?μφισβητήσει, γιατί φοβ?ται τ?ν κατάρρευσή τους. ?πομένως σ' α?τ?ς τ?ς περιπτώσεις κινδυνεύει ν? μ?ν ?μφανιστε? ? ?φηβεία! Στ?ν ?γωνία του ν? μ?ν δημιουργήσει προβλήματα στο?ς γονε?ς του, ?ρνε?ται τ?ν α?τονόμησή του.

Τ? παιδι? α?τά, το?ς ?φήβους ?π? α?τ?ς τ?ς ο?κογένειες, καλο?νται ν? διακονήσουν ο? καθηγητ?ς στ? σχολικ? περιβάλλον. Π?ς θ? τ? ?ντιμετωπίσει ? θεολόγος καθηγητής; Σ?ν ν? μ?ν τ?ν ?φορο?ν; Θ? παρατηρήσει τ? δάκρυ ? τ?ν ?ναίτιο ?κνευρισμ? μι?ς μαθήτριάς του; Θ? ?φουγκρασθε? τ? α?τια μι?ς ξαφνικ?ς ?πόσυρσης; Θ? προσπαθήσει ν? κατανοήσει τ?ς ?πιθετικ?ς-προκλητικ?ς ?ρωτήσεις;

Ο? Σακελλαρόπουλος κα? Μποτονάκης σημειώνουν: Τ? παιδι? θ? προβάλλουν στο?ς καθηγητ?ς τους τ?ν τρόπο σχετίζεσθαι πο? ?χουν μ? το?ς γονε?ς τους κα? θ? ?ναμένουν ?ντίστοιχη ?ντιμετώπιση. Ε?ναι πιθανόν, δηλαδή, τ? παιδ? ν? προκαλε? τ? σαδισμ? μέσα ?π? τ?ν παιδικ? ?δυναμία του, τ?ν α?ταρχισμ? μέσα ?π? τ?ν παθητικότητα. Ν? διεγείρει τ?ν σεξουαλικ? ?πιθυμία μέσα ?π? τ?ν ?νάγκη του γι? τρυφερότητα κα? τ? ?γχος μ? τ?ν ?λλειψη ?λέγχου τ?ν ?ρμ?ν του. Ν? δημιουργε? συναίσθημα ?νωτερότητας στ? μειωμένο ?νήλικο. Ν? ?ποδαυλίζει τ?ς παρορμήσεις κα? ν? παγιδεύει τ?ς ?νάγκες γι? τρυφερότητα τ?ν ?νώριμων ?νηλίκων. ?λες α?τ?ς ο? συναισθηματικ?ς ?πενδύσεις ?ξηγο?ν γιατί ? ?φηβος ε?ναι τόσο συχν? τ? ?ντικείμενο τ?ν πι? ?ντιφατικ?ν συναισθημάτων κα? τ?ν πι? ματαιωμένων ?ρμ?ν τ?ν ?νηλίκων. Στ? σημεριν? σχολε?ο ο? καθηγητ?ς δ?ν ?χουν τ?ν παραδοσιακ? ?ξουσία. ? α?ξηση τ?ν δικαιωμάτων κα? ?λευθερι?ν το? ?τόμου ?χει θέσει σ? ?μφισβήτηση τ?ν παραδοσιακ? ?ξουσία. Ο? δάσκαλοι ?πομένως καλο?νται ν? ?ντλήσουν δύναμη ?π? τ?ν α?θεντικότητα τ?ς προσωπικ?ς τους ?ριμότητας. ?τσι θ? ?μπνεύσουν το?ς νέους ?στε ν? πετυχαίνουν ο? ?διοι τ?ν ?λεγχο τ?ν ?πιθυμι?ν τους, ?ντ? γι? τ?ν ?λεγχο πο? ε?χε στ? παρελθ?ν ? πειθαρχία κα? ο? ?ξωτερικ?ς ?πεμβάσεις. Α?τ? ?πιτυγχάνεται ?χι τόσο ?π? α?τ? πο? λέει ? πο? κάνει ? καθηγητής, ?σο ?π? α?τ? πο? ε?ναι (Σακελλαρόπουλος κα? Μποτονάκης, Συναισθηματικ?ς σχέσεις δασκάλων κα? ?φήβων, 1992).

Τί σημαίνει α?τό; Σημαίνει ?τι ? καθηγητ?ς ?ργάζεται μ? κύριο ?ργαλε?ο τ?ν ?αυτό του. ?ν ?ναφερόμαστε σ? α?θεντικ?ς σχέσεις καθηγητ?-μαθητή, ?χουμε ν? ?ναρωτηθο?με γι? τ?ν ποιότητα τ?ς προσωπικότητας το? καθηγητ?. Δυστυχ?ς δ?ν ?φίσταται κάποιο σύστημα ?ξιολόγησης τ?ς λειτουργικότητας τ?ν καθηγητ?ν, ο?τε κάποια ο?σιαστικ? δυνατότητα ε?αισθητοποίησης. Π?ς θ? ?πικοινωνήσει μ? τ? παιδιά; Α?τ? σχετίζεται μ? τ? βιώματα τ?ς δικ?ς του ?φηβείας, ?λλ? κα? μ? τ?ν ?πεξεργασία τους στ?ν ?νήλικη ζωή του.

? ?πιλογ? το? νέου ?φήβου ν? ?σχοληθε? μ? τ? θεολογία ?ποτελε? μι? συνειδητ? στάση ? προϊ?ν τυχαίων γεγονότων; ?π?ρξε ?πιλογ? ?π? ?ρωτα ? ?ξ ?ποκλεισμο?; ? ?πιλογ? ε?χε ν? κάνει πρωτίστως μ? τ? «θεολόγος» ? μ? τ? «καθηγητής»; ? ?πάντηση ε?ναι ?δια γι? ?λους; ? διαφορετικ? στάση το? κάθε θεολόγου μέσα στ?ν τάξη μπορε? ν? ?χει ν? κάνει μ? το?ς διαφορετικο?ς δρόμους πο? ?χει ?κολουθήσει μέχρι ν? φτάσει στ?ν τάξη;

Δ?ν ?φίσταται μόνο ?νας σωστ?ς δρόμος πο? ν? ?δηγε? στ? λειτουργικότητα. ? ?πίγνωση ?μως τ?ν ?συνείδητων κινήτρων, πο? τ?ν ?θησαν ν? ?κολουθήσει α?τ? τ?ν ?πιλογή, θ? τ?ν βοηθήσει ν? ?παλλαγε? ?π? α?ταπάτες, ?π? πικρίες, ?π? διαψεύσεις παιδικ?ν φαντασιώσεων παντοδυναμίας, ?π? τ?ν ?παγγελματικ? κόπωση.

Δ?ν ε?ναι λίγοι ο? μαθητ?ς πο? ?ν ?ρωτηθο?ν γι? το?ς θεολόγους τους, θ? ?παντήσουν «καλ?ς ? καημένος, ?λλ? ?χρωμος». ? ?πουσία χρώματος ?ντιστοιχε? στ?ν καθηγητ? πο? στέκεται ?μυντικ? ?πέναντι στο?ς μαθητές του. Κάτι ?νάλογο μ? τ? καλ? παιδιά, πο? προσπαθο?ν ν? μ? δημιουργήσουν προβλήματα, ?στε ν? μ? βρεθο?ν στ? δίνη κάποιας ?ντασης.

Τ? μάθημα θεωρε?ται, δηλαδή, ?ς μία ?πώδυνη διαδικασία, ?που ?πιθυμητ?ς στόχος θ? ?ταν ? ?ποφυγ? τ?ν ?ποιων συγκρούσεων. ?μως ? σκουρι? μι?ς ρουτίνας ?βάσταχτης, ?νέραστης, ?πελπισμένης, ε?σχωρε? στ? ε?ναι. Τ? «καλ? παιδ?» πο? ?γινε θεολόγος, π?ς θ? ?ντιμετωπίσει τ? σημεριν? παιδι? πο? δ?ν ε?ναι διατεθειμένα ν? συμπεριφέρονται ?ντίστοιχα; 1) Θ? ?ντιπαρατεθε? μαζί τους σ? ?να παιχνίδι κυριαρχίας ?που ?μως τελικ? θ? ?ττηθε? κα? θ? γίνει βορ? τ?ν θηρίων; ? 2) καλυπτόμενος πίσω ?π? τ?ν ?ξουσία του θ? ?πιτεθε? στ? «κακ?» παιδι? πο? τόσο τ?ν τυράννησαν, ?ταν ?ταν α?τ?ς μαθητής; ? 3) θ? γοητευτε? ?π? τ?ν ?φηβεία πο? ?νθε? γύρω του κα? θ? ?δηγηθε? στ?ν προσπάθεια ν? ζήσει μι? καθυστερημένη ?φηβεία;

? θεολόγος καθηγητής, καθ?ς σχετίζεται μ? το?ς μαθητές, συναντ? παιδι? μ? μεγάλη ?νταση, μ? ?πιθετικότητα ? ?ντίθετα ?ποσυρμένα κα? ?διάφορα, κα? ?ναρωτιέται π?ς θ? τ? ?ντιμετωπίσει. Συχν? υ?οθετε? μι? ?μυντικ? στάση. Μι? ?μυντικ? στάση πο? τ?ν ?δηγε? ν? περιορίζεται ?μήχανα στ? διδακτέα ?λη. Προσποιε?ται ?τι δ?ν παρατηρε? κάποιες ?ταξίες ? κάνει κάποιες παραινέσεις δίχως ν? ?λπίζει ?τι θ? ε?σακουστο?ν κα? προσπαθε? ν? ?μποδίσει κάποιες ?ρωτήσεις πο? θ? τ?ν ?δηγήσουν σ? «?πικίνδυνα» θέματα ?κτ?ς διδακτέας ?λης. ?πιπλέον προσπαθε? ν? δωροδοκήσει το?ς μαθητ?ς μ? ?ψηλ? βαθμολογία.

Α?τ? σημαίνει ?τι τελικ? κάνει μάθημα μ? δύο-τρε?ς μόνο μαθητ?ς το?ς ?ποίους ε?γνωμονε?, ?φο? το? ?πιτρέπουν ν? ?νορθώνει τ?ν ?νύπαρκτη α?τοεκτίμησή του κα? διασώζουν τ? προσχήματα γι? τ?ν ?παρξή του μέσα στ?ν τάξη.

?νας δεύτερος ?μυντικ?ς τρόπος γι? τ?ν καθηγητ? ε?ναι ν? γίνει πολ? α?στηρός. Βαθμολογε? μ? χαμηλο?ς βαθμούς, φωνάζει, προσπαθε? ν? ?πιβληθε?. ?λλ? κα? α?τ?ς ? καθηγητ?ς δείχνει τ?ν ?νασφάλειά του. Στέκεται ?μυντικά, φοβ?ται το?ς μαθητές, κα? γι' α?τ? δ?ν μπορε? ν? το?ς συναντήσει ο?σιαστικά.

Ο? δύο α?το? τύποι θεολόγων πιθαν?ν ν? μοιάζουν διαφορετικοί, ? ?νας ν? κατηγορε? τ?ν ?λλο, ?λλ? ε?ναι ?ντίστοιχοι. Ε?ναι ο? κρυμμένες ψυχολογικ?ς ?νασφάλειες πο? ?δηγο?ν στ?ν ?δεολογικοποίηση.

? ?μυντικ? στάση το? καθηγητ? πρ?ς τ? παιδι? ?πονοε? ?τι α?τ? ε?ναι κακ? ?π? τ? φύση τους. Πρόκειται δηλαδ? γι? προβολικ? στάση? ?πειδ? ? ?διος τ? βλέπει ?ς κακά, θεωρε? ?τι θ? συμπεριφερθο?ν ?νάλογα. ?χουμε δηλαδ? τ? τόσο διαδεδομένο λάθος τ?ς α?τοεκπληρούμενης προφητείας. Γιατί υ?οθετώντας μία τέτοια στάση, θ? δε? ?τι ?ντως τ? παιδι? θ? φέρνονται ?σχημα.

?χει κανε?ς ν? ?ναρωτηθε?: Σ' ?ναν κόσμο ?που ?να CD μπορε? ν? χωρέσει ?λη τ? διδακτέα ?λη, ποι? θ? ε?ναι ? θέση κα? ποι?ς ? ρόλος το? συγκεκριμένου καθηγητ?; Ο? ?ποιες γνώσεις του δ?ν θ? μπορέσουν ν? τ?ν προστατεύσουν, καθ?ς ? ποιοτικ? σχέση μ? το?ς μαθητ?ς θ? ?ποτελε? τ?ν καθοριστικ? παράγοντα.

? θεολόγος καθηγητ?ς ?ρχεται ?κ τ?ν πραγμάτων ?ντιμέτωπος μ? τ? δική του ?φηβεία. ?ναγκάζεται ν? γυρίσει πίσω κα? ?κε? μπορε? ν? συναντήσει ?να κενό. ?ναρωτιέται ?ν τελικ? ?χει βιώσει τ?ν ?φηβεία. ?ναρωτιέται π?ς βίωσε τ? σεξουαλικότητα στ? δική του ?φηβεία, ?φο? καλε?ται ν? ?ντιμετωπίσει καθημεριν? προβλήματα μ? τ? σεξουαλικότητα τ?ν μαθητ?ν του. Καθ?ς ?ντιμετωπίζει τ? διάφορα προβλήματα, το? ?ρχονται μν?μες, ε?κόνες, ?π? τ?ν δική του ?φηβεία. Μ? πόνο συνειδητοποιε? ?τι μπορε? ν? ?π?ρξε τ? «καλ?» παιδ? τ?ς ο?κογένειάς του, γιατί ο? δυσκολίες τ?ν γονι?ν του τ?ν ?δήγησαν σ? α?τ? τ?ν ?πιλογή.

Στ? συνάντηση το? μαθητ? κα? το? καθηγητ? γίνεται συνάντηση δύο κόσμων. Δύο διαφορετικ?ν χρονικ?ν περιόδων, δύο διαφορετικ?ν πολιτισμ?ν.

? συνάντηση α?τή, γι? ν? ε?ναι ο?σιαστική, ?παιτε? τ?ν ?νάπτυξη κλίματος ?μπιστοσύνης κα? ?κτίμησης. ?παιτε? τ?ν ?ναγνώριση τ?ς διαφορετικότητας τ?ν ?μπειρι?ν το? ?λλου κα? τ?ν δημιουργία το? κώδικα ?πικοινωνίας πο? θ? ?πιτρέψει τ?ν μύηση στ?ν κόσμο το? ?ποφατικο? κα? το? ?πέρλογου, στ?ν κόσμο τ?ς πίστης.

? βιωμένη ?μπειρία πίστης ?π? τ?ν διδάσκοντα, ?χι σ?ν μία ?θικιστικ? ?κπλήρωση κάποιων κανόνων, ?λλ? σ?ν μι? ?πελευθερωτικ? α?ρα πο? ?ναζωογονε? τ?ν πάσχοντα ?νθρωπο, ε?ναι ?ναγκαία συνθήκη γι? ν? δώσει κίνητρο στ? νέο ν? ?σχοληθε? μ? τ? λεγόμενα το? καθηγητ? του.

?νας κουρασμένος κα? ?πογοητευμένος καθηγητ?ς πο? ?κλιπαρε? τ?ν ?νοχ? τ?ν μαθητ?ν του γίνεται τραγικ? φιγούρα μιζέριας. ? στάση του ?χι μόνο δ?ν ?πιτρέπει τ?ν ?ναζήτηση το? Θείου, ?λλ? δημιουργε? τ?ν ?γι? θυμ? κα? τ?ν περιφρόνηση τ?ν μαθητ?ν του.

Μο? ?μπιστεύτηκε μι? καθηγήτρια: «?μουν ?ποπτεύουσα καθηγήτρια στ? διάλειμμα κα? ε?χα δίπλα μου ?να ζευγαράκι πο? φιλιόντουσαν ?πιδειχτικά. Μαθητές μου! ?κε?νοι τ?ν ?ρα πο? φιλιόντουσαν, δ?ν μο? ?διναν καμι? σημασία. Κι ?γ? ζοριζόμουν ?φόρητα. ?λεγα ν? ?διαφορήσω, ν? κάνω ?τι δ?ν τ? ε?δα. ?μως, τότε θ? ?νιωθα ?σχημα ?ς πρ?ς τ?ν ?αυτό μου. Ε?μαι καθηγήτρια μόνο γι? ν? δώσω γνώσεις ? κα? γι? ν? διαπαιδαγωγ?; ??ν πάλι ?κανα παρατήρηση, θ? γινόμουνα ρεζίλι. Θ? ?λεγαν ?τι ε?μαι θεούσα».

Βέβαια μ? ?φορμ? το?ς μαθητ?ς της ?ναρωτιόταν γι? τ? δική της ταυτότητα. Δ?ν τ?ν ?πασχολο?σαν ο? κανόνες το? σχολείου κα? ? ?ποψη το? διευθυντ?, ?λλ? ?ντίκριζε τ? δική της ?παρξιακ? ?γωνία. ?ναφερόταν στ? δική της σεξουαλικότητα. ? ?δια ε?χε ?ντισταθε? στ?ν ?ρραβωνιαστικό της ν? προχωρήσουν σ? ?ρωτικ? σχέση κα? πάλευε μ? τ?ν ?αυτό της. Βρισκόταν σ? κρίση μ? τ?ν πνευματικό της κα? ?ναρωτιόταν γι? τ?ν πορεία της: «Πο? ?χω κάνει λάθος;». «?ν δ?ν ?χω κάνει λάθος, τότε ε?μαι ? μόνη σωστ? σ? ?να πλαίσιο πο? ?λα λειτουργο?ν μ? διαφορετικ? τρόπο;».

?ντίστοιχο ε?ναι ?να παράδειγμα ?π? τ?ν πλευρ? τ?ν μαθητ?ν. Μία μαθήτρια τρίτης Λυκείου μο? ?ξιστορο?σε: «Πήγαμε στ?ν πενθήμερη ?κδρομή. Μο? ?ρεσε ?νας νέος καθηγητής, ? θεολόγος, ?λλ? συγκρατο?σα τ?ν ?αυτό μου. Ε?δα τ? φίλη μου πο? π?γε κα? τ?ν κάλεσε ν? χορέψουν. Στ? συνέχεια ?κπληκτη παρατήρησα ?τι τ?ν φλέρταρε. ?πεσε στ? μάτια μου ? καθηγητ?ς κα? μάλωσα μ? τ? φίλη μου».

Στ? θεραπευτικ? πλαίσιο τ? γεγον?ς ?ρμηνεύτηκε ?ς πρ?ς τ? σχέση τ?ς κοπέλας μ? τ?ν πατέρα της. ?ταν ?πόμακρος κα? ?πιζητο?σε μία σχέση μαζί του. ?λλά, ?ναρωτιέμαι. Α?τ?ς ? θεολόγος καθηγητ?ς προσπαθε? ν? μ?ν μοιάζει μ? το?ς παλιο?ς θεολόγους. Στ?ν ?γωνία του ν? μ? βρεθε? στ? περιθώριο, κινδυνεύει ν? ?μπλέκεται. Ζηλεύει το?ς ?φήβους πο? ζο?ν α?τ? πο? στερήθηκε, ταυτίζεται κα? ψάχνει τρόπους κα? δικαιολογίες γι? ν? ζήσει μι? ?ψιμη ?φηβεία! Δημιουργε? ?δεολογικ? τεχνάσματα, ?τι πρέπει ?ς καλ?ς καθηγητ?ς ν? ?χει ?παφ? μ? το?ς μαθητές του. Ο?σιαστικ? ?γωνι? γι? τ? δική του ?πιβεβαίωση, γι? τ?ς δικές του ναρκισσιστικ?ς ?νάγκες, ?π? τ?ν θαυμασμ? τ?ν μαθητ?ν του. Βρίσκεται σ? μι? ?πελπισμένη ?μφισβήτηση τ?ν ?πιλογ?ν στ? δική του ?φηβεία κα? ?δηγε?ται στ? ?ντίθετο ?κρο, ν? ?νταγωνίζεται το?ς ?φήβους σ? ?νωριμότητα!

Κάποιες φορ?ς ?ναρωτιέται γι? τ?ν πίστη του. ?ρχεται στ? νο? ? περίπτωση το? προτεστάντη ?ερέα στ?ν ταινία το? Μπέργκμαν πο? ?χει χάσει τ?ν πίστη του κα? νιώθει τ? Θε? ?πόμακρο, πο? δ?ν ?ποκρίνεται... Π?ς ν? διδάσκει τ?ν πίστη σ? κάποιον μ? τ?ν ?πο?ο ?χει χάσει τ?ν ?παφή; Ν? παραιτηθε? ν? μιλ? γι' Α?τ?ν κα? ν? ?θιστε? σ? μία θεολογία δίχως Θεό; Ε?ναι πραγματικ? ?χρηστο τ? μάθημα τ?ν Θρησκευτικ?ν, ?ν δ?ν ξέρει ν' ?παντ? στ? ?παρξιακ? ?ρωτήματα τ?ν μαθητ?ν προσφέροντας ?ναστάσιμα βιώματα.

? χειρότερος κίνδυνος ?μως γι? τ?ν θεολόγο καθηγητ? ε?ναι ν? ταυτιστε? μ? τ?ν Θε? κα? ν? πιστεύει ?τι ?πειδ? ?μιλε? γι' Α?τόν, διαθέτει δ?θεν τ?ς ?διότητές Του κα? κατέχει κα? τ?ν ?ποψή Του γι? τ? κάθε τί. ?νας ?νασφαλ?ς καθηγητ?ς πο? ?ποζητ? κάποιους ?φήβους ?παδούς, γι? ν? νιώσει α?τάρεσκα ?τι ?ξίζει, α?τ? πο? θ? μεταδώσει θ? ε?ναι τραυματικό, ?φο? θ? το?ς ?χει χρησιμοποιήσει. ?ντίστοιχα, ??ν το?ς πλησιάζει μ? τ? πρόσχημα ν? το?ς σώσει, δ?ν θ? συνειδητοποιήσει ποτ? τ?ν κατακτητικ? στάση του.

Στ? διάβα τ?ν χρόνων ? καθηγητ?ς κινδυνεύει ν? ?δηγε?ται σ' ?να ?παγγελματικ? burnt out, στ?ν ?παγγελματικ? κόπωση πο? κρυσταλλώνεται σ? μία στάση ?διαφορίας γι? τ? τεκταινόμενα. Τ? παιδι? τ?ν κουράζουν, το? δημιουργο?ν προβλήματα κα? τ?ν ?πογοητεύουν. ?πομένως θ? σπρώχνει ?πλ?ς τ? σχολικ? χρονι? κα? θ? ?σχολε?ται μαζί τους τ? λιγότερο δυνατόν.

?νας ζωνταν?ς καθηγητ?ς μπορε? ν? ?πιλέξει μία διαφορετικ? ?πτική. Τ? ?ρωτήματα πο? θέτουν τ? παιδιά, ?στω κα? ?ν ?παιτο?ν ?πώδυνη ?πεξεργασία, μπορε? ν? γίνουν ?φορμ? γι? προσωπική του ?λοκλήρωση.

? ?σωτερικ? διεργασία, ? ?ναζήτηση τ?ς δικ?ς του ?στορίας, ? ?παρξιακ? ?γωνία γι? ν? ?παντήσει α?θεντικ? στο?ς μαθητές του, προσφέρει στ?ν καθηγητ? τ? δυνατότητα ν? ?ριμάζει, διατηρώντας ταυτόχρονα μία δροσι? κα? φρεσκάδα ?νανέωσης πο? το? προσφέρει ? ?παφ? μ? τ? νέα παιδιά. Δίνοντας νόημα στ? ζωή του, δίνει νόημα κα? στ? ζω? τ?ν μαθητ?ν του κα? γίνεται σοφότερος. ?τσι ο? μαθητές του δ?ν θ? ε?ναι πηγ? δυστυχίας κα? κόλασης, ?λλ? μοναδικ?ς ε?καιρίες βιωμένης ?λπίδας.
 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0886.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178192

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 16 επισκέπτες συνδεδεμένους